Akademiens silvermedalj

Till framstående förkämpe för de areella näringarna.

Akademiens silvermedalj delas tillsammans med diplom ut till person, som på ett förtjänstfullt sätt väckt intresse för de areella näringarna. Personen ska vara en god representant för sektorn samt genom sina insatser ha lyft betydelsen av de areella näringarna både inom den egna kretsen men också i samhället i stort. De areella näringarna avser i detta avseende akademiens samtliga verksamhetsområden.


Akademiens silvermedalj Mer information

Akademiens silvermedalj kan delas ut årligen (fram till 2013 års utdelning var den en silverplakett,  instiftad 1995 och utformad av hovjuvelerare Claës Giertta). Akademiens silvermedalj är i sterlingsilver, diameter 31 mm, med konung Karl XIV Johans porträtt på åtsidan och Ceres på frånsidan och försedd med konung Gustav VI Adolfs krona. Den delas ut ur stiftelsen A. W. Bergstens fond. Beredning sker i beredningsgrupp för vidare befordran till Pris- och belöningsnämnden. Slutligt beslut fattas i akademikollegiet.

Dags att nominera mottagare av Akademiens silvermedalj 2025. Nomineringen ska vara inne senast den 15 april 2024.
Till årets silvermedalj-utlysning.
Till sidan med förslagsformulär och utlysnings-PM.


2024

Ekonomiagronom och tidigare vd Mats Pettersson, Hemse,
för hans initiativ och drivkraft i utvecklingen av Gotland Grönt Centrum. Han är en outtröttlig främjare och inspiratör inom de gröna näringarna och har ökat intresset för öns naturbruksutbildningar, och därvid fått nya ungdomar att engagera sig som företagare.

Ekonomiagronomen Mats Pettersson tilldelas Akademiens silvermedalj 2024. Mats Pettersson har under 35 års tid arbetat i olika chefsroller inom Hushållningssällskapet på fastlandet och på Gotland samt som styrelseledamot på nationell nivå. Mats Pettersson har varit initiativtagare till och chef för det framgångsrika Gotland Grönt Centrum. Han har också varit ledare för öns naturbruksgymnasium och därvid fått nya ungdomskullar att intressera sig för en framtid inom den gröna näringen. Mats Pettersson är en outtröttlig drivkraft för att utveckla lantbruk och landsbygd och han var en av arrangörerna av 2016 års landsbygdsriksdag. Han är en god ambassadör för den gröna näringen.


2023

Matkonsult Cecilia Corin, Uddevalla,
för hennes kunskap om och engagemang för maten och måltiden och deras betydelse för vår hälsa, ett hållbart samhälle och vår miljö. Cecilia Corin har drivit många matprojekt, särskilt inom offentlig sektor.


2022

Agronom Erik Stjerndahl, Höör, som initiativrikt grundat och utvecklat HIR Skåne samt Borgeby Fältdagar. De årligen återkommande fältdagarna har blivit en publik succé som starkt bidragit till att intresset för lantbruk nått långt utanför branschen själv.


2021

Skoglig doktor och tidigare fältentomolog, Åke Lindelöw, Väddö,
för hans förmåga att på ett kompetent och tankeväckande sätt förklara insekters biologi och förekomst i den brukade skogen, en uppskattad expert och folkbildare.


2020

Lantbrukaren och agronomen Marianne Schönning, Holmsveden,
för att hon med stort och mångårigt engagemang och bred kunskap har medverkat i utvecklingen av det ekologiska lantbruket och regelverket i både Sverige och EU.


2019

Agronom, medicine hedersdoktor Jan-Olov Johansson, Uppsala,
för att han inom olika media med stort engagemang och på ett intresseväckande sätt verkat för att hos allmänhet och organisationer väcka intresse för de areella näringarna, speciellt vad gäller det långsiktiga nyttjandet.


2018

Gunnar Arnborg, Gråbo, och Eleonor Schütt, Lycke.
Hembygdsforskaren, författaren och folkbildaren Gunnar Arnborg. Hans livsgärning är att i böcker, föreläsningar och annat synliggöra det svenska kulturlandskapet och dess värden i en föränderlig värld.
Matkonsulten Eleonor Schütt för hennes osvikliga förmåga att förmedla komplex information på ett lättbegripligt, entusiasmerande och inspirerande sätt, vilket ökat kunskapen om matens betydelse för ett gott liv i allmänhet och folkhälsan i synnerhet bland allmänheten, i skolan och som en del i företagens personalvård.


2017

till förre landshövdingen i Kalmar län Sven Lindgren, Linköping. Hans arbete med att lyfta fram betydelsen av den gröna sektorns produktion för svensk livsmedelsberedskap har uppmärksammat media och samhälle på den sårbarhet som präglar livsmedelsförädling och livsmedelsdistribution.


2016

till docent Rolf Kjellström för hans forskning och författarskap om människors historiska livsmiljöer, och hur sådan kunskap kan påvisa sambanden mellan ursprungsfolkens sätt att nyttja naturen och dagens modeller för hållbart brukande.


2015

till lantmästare Peter Herthelius för hans stora inflytande på den praktiska utformningen av decenniers svenska jordbruksinsatser i fattiga länder och särskilt på växtförädlingsområdet.


2014

till flyktingsamordnare Djamal Hamaili, Valdemarsvik, för hans framgångsrika insatser att marknadsföra landsbygden och de areella näringarna som ett alternativ till storstadsmiljöerna, för personer med utländsk bakgrund som kommer till Sverige.


2013

till agronom Bengt Everitt för att med stort engagemang och med bred kunskap verkat för relevant forskning och tillämpningar av forskningsrönen inom mjölkbranschen.
och
till civiljägmästare Hans-Jöran Hildingsson för att han med stort engagemang lyckats väcka intresse för de areella näringarna, främst skogen, hos den breda allmänheten, inte minst bland barn och ungdom.


Akademiens silverplakett 2012

till verksamhetsledare Bodil Cornell, Ås, för hennes skickligt nätverkande, passion och uthållighet vid utvecklingen av mathantverkscentrumet Eldrimner.


2011

till landskaphistoriker och ekolog Kelvin Ekeland för banbrytande utveckling av natur- och kulturmiljövården
och
till AgrD Kjell Andersson, för gediget vetenskapligt och praktiskt värdefull svinavelsforskning som bl a lett till Pigham-konceptet


2010

till civiljägmästare Sverker Johansson, för utvecklandet av pedagogiska beslutstöd inom skogsbruket.


2009

till avdelningschef Margareta Frost Johansson, för hennes framgångsrika engagemang att lyfta fram matens betydelse för folkhälsan i breda kretsar. Hon har dessutom i hög grad bidragit till att införliva utländsk matkultur i det svenska samhället och hon har en sällsynt förmåga att utveckla och vårda nätverk mellan företag, myndigheter och organisationer.


2008

till förbundsjurist Malin Brännström, Svenska Samernas Riksförbund, för att hon engagerat och med breda kunskaper har medverkat till konstruktiva lösningar och förbättrat samarbetsklimat mellan rennäring och skogsbruk.


2007

till författaren Mårten Aronsson, för att på ett banbrytande tvärvetenskapligt, pedagogiskt och inspirerande sätt ha visat på de botaniska värdena i brukade kulturmarker och hans dokumentation av gammal etnobiologi, vilket är till direkt nytta för landsbygdens utveckling.


2006

till agronom Caroline Trapp, för engagemang och förmåga att kommunicera den gröna sektorns nytta och betydelse för dagens och framtidens samhälle samt att med kraft och mod driva sektorns förnyelsearbete framåt.


2005

till lantmästare Per Brunberg, för att han med stort engagemang har lyft fram jordbruket som en positiv yrkesverksamhet för den unga generationen och framhållit de möjligheter som finns för ett framtida hållbart jordbruk.


2004

till f. länsjägmästare Rune Ahlander, för att som engagerande kunskapsspridare och inspiratör framgångsrikt ha fångat upp och skapat debatt kring aktuella skogsfrågor.


2003

till jägmästare Helene Reiter, för att med levande intresse för skogsskötsel med stor yrkesskicklighet och entusiasm ha höjt kompetensen hos framför allt kvinnliga skogsägare och dessutom skogsintresserade i allmänhet.


2002

till fortbildningsledare Bo Nilsson, för engagemang och drivkraft i utveckling av dialogen mellan skogsnäring och skola i riksprojektet ”Skogen i Skolan”, samt för bidragen till ökad förståelse för och kunskap om skogens betydelse för Sverige
och
till matombudsman Carita Wallman Larsson, för att långsiktigt, med maten och måltiden som främsta instrument, ha verkat för att lyfta fram lantbruket och landsbygden inför allmänhet och skolungdom.


2001

till antikvarie Marie Odenbring Widmark, för att hon med sin blick för helheten och omsorgen om odlingslandskapet inbjuder till ett ökat kunnande hos barn, beslutsfattare och lantbrukare. Hennes insatser är av stor betydelse för att varaktigt öka kunskapen om det öppna landskapet och de agrara näringarna.


2000

till adjunkt Bodil Nilsson, för att som lärarutbildare med entusiasm och smittande engagemang ha förmedlat kunskaper av stor varaktig betydelse för de areella näringarna.


1999

till hemkonsulent Silwa Cedell, som på entusiasmerande och lättförståeligt sätt fört ut kunskap om näringsriktig kost främst baserat på inhemska råvaror
och
till hemkonsulent Gunnel Larsson, för förmågan att väcka intresse för livsmedelsproduktion och livsmedlens tillvaratagande hos såväl konsumenter som producenter.


1998

till adjunkt Bertil Erkén
och

till adjunkt Lennart Sidén
och
till agronom Bertil Larsson.


1997

till hushållslärare Carin Nygårds.


Tidigare mottagare av akademiens silvermedalj inkl 2023 som pdf.


Stöd till innovativa kommunikationsprojekt med syfte att främja de gröna näringarna

Sök stöd ur Svenska Lantbruksveckans fond senast den 3 maj. Ansökningstiden går ut kl 24.00.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

KSLA har yttrat sig om betänkandet ”Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport”

EU-kommissionens betänkande har remitterats av Jordbruksverket.