Beviljade projekt

Hittills har två utlysningar av Tandem Forest Values skett, 2018 och 2019.

Tandem Forest Values I-utlysningen 2018 resulterade i 72 ansökningar varav 12 valdes ut för finansiering.

Tandem Forest Values II-utlysningen 2019 resulterade i 45 ansökningar varav 9 valdes ut för finansiering.

Länkarna nedan leder till godkända slutrapporter.


Beviljade projekt inom Tandem Forest Values I

Utlysningen bestod av två temaområden:

  • Hållbar skogsskötsel: Från grundläggande och tillämpad forskning behövs kunskap som kan bidra till nya skogsskötselmetoder som svarar mot såväl befintliga som nya behov och mål bland skogsägare och i samhället. För att förstå skogens roll i klimatarbetet behövs även systemkunskap om hur det brukade boreala skogslandskapets bidrag kan öka ytterligare, och vilka effekterna blir av olika åtgärder i skog och samhälle.
  • Nya produkter och processer: De svenska och finska skogarna har stor potential att bidra till det bioekonomiska samhället där biobaserade material, produkter och processer är centrala för att nå uppsatta klimatmål. Kunskap behövs därför som kan stödja utvecklingen och genomslaget av befintliga såväl som nya hållbara produkter och produktionsprocesser. Även systemanalyser av hur skogsråvaran bör användas för att skapa största samhällsnytta behövs.

Projekten

Production of healthy Norway spruce seeds: host specificity, pathogenicity and infection biology of T. areolata
Postdoc Ke Zhang. Projektledare Åke Olson, SLU; samarbetspartner Juha Kaitera, Luke

Biocatalytic cascades for hemicellulose reassembly (”BIOSEMBL”)
Postdoc Leena Penttinen. Projektledare Emma Master, Aalto University; samarbetspartner Mats Sandgren, SLU

Hierarchical 3D-structured nanocellulose aerogels and networks for use in biomedical applications
Postdoc Reny Thankam Thomas. Projektledare Kristiina Oksman, Luleå; samarbetspartner Henrikki Liimatainen, Oulu University

Fusion Wood
Postdoc Jesus Pera Buceta. Projektledare Ilkka Kilpeläinen, University of Helsinki; samarbetspartner Lars Berglund, KTH

Role of lignin Carbohydrate complexes as Key to stable emulsions (ROCK)
Postdoc Danila Morais de Carvalho. Projektledare Kirsi Mikkonen, University of Helsinki; samarbetspartner Martin Lawoko, KTH

SOMAGENO – Potentials of combining somatic embryogenesis and genomic selection in Norway spruce
Postdoc Jaanika Edesi. Projektledare Tuija Aronen, Luke; samarbetspartner Malin Elfstrand, SLU

Renewing Biomedicine with Biopolymers: Engineering nanocellulose hydrogel scaffolds for delivery of bioactive cues in soft tissue engineering (BioforBio)
Postdoc Yury Brusentsev. Projektledare Stefan Willför, Åbo Akademi; samarbetspartner Lars Wågberg, KTH

Derivatisation of cellulose in novel switchable ionic liquid system
Postdoc Pasi Virtanen. Projektledare Tapio Salmi, Åbo Akademi; samarbetspartner Jyri-Pekka Mikkola, Umeå University

SimNano – Numerical simulation of coating processes for nanocellulosic materials
Postdoc Fuaad Panikaveetil Ahamed Kutty. Projektledare Martti Toivakka, Åbo Akademi; samarbetspartner Fredrik Lundell, KTH

ValueConnect
Postdoc Osmo Mattila. Projektledare Gun Lidestav, SLU; samarbetspartner Teppo Hujala, University of Eastern Finland

Strongly adsorbed polymer layers for modification of cellulose surfaces towards new functional materials (STRONGAD)
Postdoc Wenyang Xu. Projektledare Eero Kontturi, Aalto University; samarbetspartner Torbjörn Pettersson, KTH

FutureGenes: Resilient future forests via genomics of adaptation to climate in natural forests and breeding populations
Postdoc Haleh Hayatgheibi. Projektledare Katri Kärkkäinen, Luke; samarbetspartner Harry Wu, SLUBeviljade projekt inom Tandem Forest Values II

Utlysningens övergripande teman var skogsresurser, träbaserade värdekedjor och träbyggande.

Mer specifikt omfattades följande:

  • Produktion av skogsbiomassa
  • Skogsbruksplanering
  • Nya metoder och ny teknik
  • Nya och hållbara produkter och processer
  • Träbyggande

Projekten

Sawing Optimization via Deep Learning and Multi-instrument Imaging
Lassi Roininen, Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT; Ozan Öktem, KTH; Andreas Hauptmann, University of Oulu

Multifunctional, high performance cellulose-based substrates for photovoltaics and optoelectronics
Jaana Vapaavuori, Aalto University; Tiffany Abitbol, RISE Bioscience and Materials; Kati Miettunen, Aalto University

Bioplastics and wax esters from wood through co-culture of bacteria and yeast
Yvonne Nygård, Chalmers University of Technology, Division of Industrial Biotechnology; Suvi Santala, Tampere University

Development of methods for describing the impact sound insulation in wooden floors
Kirsi Jarnerö, RISE, Building Technology; Andreas Linderholt, Linnaeus University; Valtteri Hongisto, Turku University of Applied Science

Making the right choice – Impact of genetics on productivity of Norway spruce in a changing climate
Lasse Tarvainen, Göteborgs Universitet; Annikki Mäkelä, University of Helsinki; Curt Almqvist, Skogforsk

Estimating Forest Resources and Quality-related Attributes Using Automated Methods and Technologies
Antero Kukko, Finnish Geospatial Research Institute FGI; Johan Holmgren, SLU; Juha Hyyppä, Finnish Geospatial Research Institute FGI

Mixed-forest Management: Diversity to forests and bioeconomy (ManDi)
Saija Huuskonen, Natural Resources Institute Finland (Luke); Urban Nilsson, SLU; Jari Hynynen, Natural Resources Institute Finland (Luke); Emma Holmström, SLU

Building up wood construction markets with consumer knowledge, industrial and municipal strategies
Ritva Toivonen, University of Helsinki; Anders Roos, SLU; Katja Lähtinen, Natural Resources Institute Finland (Luke)

MAINTAIN: Managing uncertainty in sustainable forestry
Kyle Eyvindson, Natural Resources Institute Helsinki; Karin Öhman, SLU


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

KSLA har yttrat sig om betänkandet ”Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport”

EU-kommissionens betänkande har remitterats av Jordbruksverket.

KSLA Koncentrerar Östersjökommittén

Östersjökommitténs sammanfattning av sitt arbete perioden januari 2020–juni 2023.