Ulf och Greta Renborgs kulturpris

Akademiens kulturpris till Ulf och Greta Renborgs minne

Ur Stiftelsen Ulf och Greta Renborgs fond utdelas vartannat år ett kulturpris om 100 000 kronor. Priset riktas till personer som i ett brett landsbygdsperspektiv bidragit med kvalificerade och nyorienterande insatser inom kulturarbete och folkbildning.


Ulf Renborg var professor vid Sveriges lantbruksuniversitet och känd som en kreativ och entusiasmerande person tillika ledamot i KSLA. Hans arbeten hade stor betydelse för förståelsen av livsbetingelserna på landsbygden.
Greta Renborg var bibliotekarie och lektor vid Bibliotekshögskolan i Borås. Hon var en färgstark debattör med fokus på folkbildning och på litteraturens roll i samhällsbygget.
Ulf och Greta Renborg var båda djupt engagerade för kulturen på landsbygden som människors väg till bildning och växande. De ville öppna fönster till andra discipliner för att belysa framtida utmaningar.

Priset delas ut första gången i januari 2020. Akademiledamöter och andra kan nominera till detta pris. Nästa utdelning: 2024.


2022

Musiker Karl Anders ”Kalle” Moraeus, Orsa,
som har en viktig position i svensk musikkultur. Stadigt förankrad i landsbygdernas verklighet har han skapat ett inspirerande tvärdrag genom genrer och traditioner och över rurala och urbana kulturgränser. Kalle Moraeus gärning är folkbildning, i ordets allra finaste bemärkelse.

Kalle Moraeus är född 1963 i Orsa och åter verksam där. Fadern var ledare för Orsa spelmanslag och barnen blev spelmän. Landsbygden är Moraeus naturliga scen. Genom årtionden har han bidragit till att musik av förnämlig klass når fram till människor som i sina byar och bruksorter sällan möter klassisk musik eller liveframförda konserter. Han har verkat som kyrkomusiker och arrangör av kulturprogram. Med inspiration från landsbygdens folkliga kultur berikar han konstmusik – och uppvärderar därmed erfarenheter från amatörer och allmoge.
Han säger sig ha präglats av såväl Beethoven som Frank Zappa och att intrycken kanaliserats via den svenska folkmusikens traditionsbärare. Det går att skönja i hans egna kompositioner, som har drag av schlager, folkmusik och konstmusik. Genom medverkan i bred kulturverksamhet har Moraeus placerat Orsa i många människors medvetande. Genom Orsa – dess näringar, rika kulturliv och natursköna landskap – förmedlas till urban befolkning en positiv och i stora drag representativ bild av svensk landsbygd. Idag är Kalle Moraeus i färd med att utveckla ett centrum för såväl kammarmusik som country, blues och allsång i Hornberga gård i Orsa.


2020

Konstnär Karin Broos, Östra Ämtervik,
för att hon har förnyat den skandinaviska måleritradition. I Broos bildvärld skapar naturen djupa rum för de dramer som vibrerar i motiven. I centrum finns människans relationer till allt levande.


Verksamhetsberättelse 2021 KSLAT 3-2022

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2021.

Livsmedelsförsörjning - en ödesfråga. Dialogträff RIFO

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald eller biodiversitet är ett samlingsbegrepp för all den variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på jorden. FN uppmärksammar området…

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.