Priser & Belöningar


För att inspirera till ökad kunskap delar akademien årligen ut priser, belöningar och stipendier till förtjänta praktiker, forskare och forskningsförmedlare./To inspire increased knowledge, the Academy annually distributes prizes, awards and scholarships to deserving practitioners, researchers and intermediaries.

Akademiens priser/The Academy Prizes

delas ut vid högtidssammankomsten den 28 januari/are distributed at the Commemorative Meeting Jan 28th
→ Till pressmeddelande om 2019 års priser/pristagare (to press release in Swedish on the 2019 laureates).

→ Till påannonsering av årets nomineringsomgång.

 • A. W. Bergstens pris – för framstående vetenskapligt arbete, framgångsrik undervisande verksamhet eller jämförbar insats på det praktiska området som bidragit till att väcka håg och intresse för jordbruket eller därmed förenad näringsgren.
  The Academy’s A.W. Bergsten Prize – is awarded to a recipient who has helped to spark interest in agriculture or an associated industry, through outstanding scientific work, successful teaching or comparable effort in the practical field.
 • S. O. Bergs och Fajer Fajerssons pris – för framstående insatser inom lantbrukets marklära/växtnäringslära och växtförädling/ kvalitetsforskning.
  The Academy’s S.O. Berg’s and Fajer Fajersson’s Prize – is distributed as an award for outstanding achievement in agricultural soil/nutrients science or in plant breeding/quality research.
 • Georg och Greta Borgströms pris – till person som aktivt forskar eller på annat sätt verkar inom verksamhet som har med världens livsmedelsförsörjning att göra och de därtill knutna ekologiska, demografiska och ekonomiska aspekterna.
  The Academy’s Georg and Greta Borgström Prize – is awarded to a deserving recipient who through active research or by other means works within areas dealing with the world’s food supply and thereto connected ecological, demographic and economic aspects.
 • Bertebos pris – internationellt pris för väl meriterad, banbrytande utvecklingsmetod inom livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi.
  The Bertebos Prize –  instituted as a means of promoting education and research in the food chain, agriculture, animal health or ecology.
 • Håstadius pris – för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom växtområdet, till  person som gjort särskilt framstående insatser för växtodlingen i Sverige.
  The Academy’s Håstadius Prize – is distributed for the promotion of scientific research and development in Swedish crop production.
 • Renborgs kulturpris – för att ha bidragit med kvalificerad och nyorienterande kunskap inom kulturarbete, folkbildning eller forskning, med ett brett landsbygdsperspektiv.
  The  Renborg Culture Prize – is awarded to a person who has contributed with qualified knowledge in cultural work, education or research, with a broad rural perspective.
 • Nilsson Ehle-medaljen –  för synnerligen framstående och för utvecklingen främjande insatser inom genetik och dess praktiska tillämpning inom jordbruk, trädgårdsbruk och skogsbruk.
  The Academy’s Nilsson-Ehle Medal – is awarded to a deserving person for very prominent and groundbreaking contributions in genetics and its practical applications in agriculture, horticulture and forestry.
 • Akademiens stora guldmedalj – för synnerligen framstående livsgärning inom akademiens arbetsfält.
  The Academy’s Grand Gold Medal – is awarded for particularly outstanding lifetime achievement within the Academy’s field of activities.
 • Akademiens guldmedalj – för utomordentlig gärning inom akademiens verksamhetsfält.
  The Academy’s Gold Medal – is awarded for outstanding achievement within the Academy’s field of activities.
 • Akademiens silvermedalj –  till person, som på ett förtjänstfullt sätt väckt intresse för de areella näringarna.
  The Academy’s Silver Medal – is distributed to a person who in a meritorious manner has aroused interest in the agricultural industries.
 • Landsbygdsstipendiet – till person som genom idérikedom och engagemang i sin praktiska verksamhet som landsbygdsrådgivare/-utvecklare på ett positivt och oegennyttigt sätt bidragit till utvecklingen på landsbygden.
  The Academy’s Scholarship to Rural Developers – is distributed to recipients who through ingenuity and commitment in their work as rural developers have contributed in a positive way to the development of rural areas.
 • Anders Elofsons medalj – till person som har utfört en utomordentlig gärning inom området vallfröodling och bete.
  Anders Elofson’s Medal – is distributed to a person who has made exceptional achievements in the field of ley seed cultivation and grazing.
 • (Gunnar Torstenssons forskarstipendium – till förtjänt disputerad yngre forskare, som varit aktiv inom tillämpade delar av det markvetenskapliga området. Nedlagt genom Akademikollegiets beslut 2012-03-19.)

Akademiens belöningar/The Academy Awards

delas ut vid högtidssammankomsten den 28 januari/are distributed at the Commemorative Meeting Jan 28th

 Regionala belöningar/Regional Awards

– delas ut genom respektive skogsstyrelses eller hushållningssällskaps försorg vid annat tillfälle än högtidssammankomsten/are distributed by the regional Forest Management Boards or the regional Rural Economy and Agricultural Societies, at a time other than the Commemorative Meeting

 

Tidigare pris- och belöningsmottagare