Akademiens stora guldmedalj

Akademiens stora guldmedalj delas ut till såväl ledamot som icke ledamot för synnerligen framstående livsgärning inom akademiens arbetsfält.


Akademiens stora guldmedalj (Ø 50 mm) instiftades 1812 och bärs i grönt och svart band runt halsen.

Akademien eftersträvar en restriktiv och icke regelbunden utdelning – högst vart femte år. Endast akademiledamöter kan nominera till detta pris. Nästa utdelning: 28 januari 2023.


Akademiens stora guldmedalj 2018

Förre statsrådet, lantbrukaren och agronomie hedersdoktorn Karl Erik Olsson, Sösdala,
för unika insatser inom akademiens alla verksamhetsområden. Under sex decennier har han varit verksam som lantbrukare och under fyra av dessa dessutom spelat avgörande roller för utvecklingen av jordbruks-, skogs- och fiskenäringarna såväl i Sverige som i EU. Engagemanget har varit brett och omfattat allt från det praktiska jord- och skogsbruket, till forskning, rådgivning och politik.

Få kan som Karl Erik Olsson summera en gärning av sådan bredd under en så lång tid – från framgångsrikt företagande inom jordbruk och skogsbruk till de främsta positionerna i de institutioner som format politik och grundläggande förutsättningar för näringen.

Karl Erik Olssons aktiva tid som lantbrukare startade 1963 då han och hustrun Sonja tog över föräldragården Nygård i Sösdala. Vid sidan av ett växande lantbruksföretagande ägnade han sig snart åt ett omfattande politiskt engagemang som raskt kom att omfatta också uppdrag på den nationella nivån. Karl Erik Olsson tog plats i riksdagen 1976 där han med kortare uppehåll kom att ha plats bland de folkvalda fram till 1994.

Under en tioårsperiod, 1985–1994, kom Karl Erik Olsson att spela en helt avgörande roll i omvandlingen av politiken inom akademiens verksamhetsfält inom såväl jordbruk som skogsbruk och fiske. Som ordförande i riksdagens jordbruksutskott var Karl Erik Olsson riksdagens ledande företrädare i de förhandlingar med regeringen som kom att forma 1990 års jordbrukspolitiska beslut. Som statsråd och jordbruksminister föll det sedan på hans ansvar att föra Sveriges anslutningsförhandlingar med EU i hamn. Under Karl Erik Olssons tid som jordbruksminister fattade riksdagen dessutom beslut om såväl en ny skogspolitik som en ny fiskepolitik.

Efter tiden som statsråd påbörjade Karl Erik Olsson en 10 år lång karriär som EU-parlamentariker. Hans gärning där omfattade tunga uppdrag i EU-parlamentets jordbruks-, miljö- och fiskeriutskott med flera uppmärksammade uppdrag som rapportör i betänkanden om bl.a. antibiotika i djurfoder och livsmedelssäkerhet.

Till denna lista kan läggas ett stort engagemang för forsknings- och utvecklingsfrågor, bl.a. som ordförande i styrgruppen för temaforskningsprogrammet Ädellöv vid SLU, ledamot av SLU:s styrelse och ett mer än 10-årigt engagemang för Hushållningssällskapen, både regionalt och nationellt.

Karl Erik Olssons tydliga engagemang för landsbygden men också respekt för andras åsikter, är grunden för en unik gärning.

2013

till professor Per Wramner för ett synnerligen framstående arbete inom centrala delar av akademiens verksamhetsområde, varvid han genom unik bredd och kompetens samt totalt engagemang gjort stora och bestående insatser framför allt inom miljövårds- och naturresursområdet.

2008

till Skog.dr. Björn Hägglund, för att på ett enastående och framgångsrikt sätt under närmare fyrtio år ha bidragit till svensk skogsnärings utveckling via ledande positioner inom forskning, förvaltning och företagande.

2003

till Agr.dr. h.c. Olov Hakelius, för att inom jordbrukssektorn framgångsrikt ha arbetat för avnämarnas engagemang och förståelse för forskningens strategiska betydelse samt för att ha organiserat näringens stöd för tillämpad forskning.

1998

till Professor Jan Rendel, för en yrkesverksamhet som präglats av kunnighet, engagemang och framåtanda av stor betydelse för utvecklingen inom husdjursvetenskapen, såväl nationellt som internationellt, samt för betydande insatser inom akademiens verksamhet.

1989

till Professor Lennart Hjelm.

1988

till Professor Stig Hagner.

1983

till Agr.dr h.c. Erik Jonsson.


Verksamhetsberättelse 2021 KSLAT 3-2022

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2021.

Livsmedelsförsörjning - en ödesfråga. Dialogträff RIFO

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald eller biodiversitet är ett samlingsbegrepp för all den variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på jorden. FN uppmärksammar området…

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.