Akademiens stora guldmedalj

För framstående livsgärning inom de areella näringarna.

Akademiens stora guldmedalj delas ut till såväl ledamot som icke ledamot för synnerligen framstående livsgärning inom akademiens arbetsfält.


Akademiens stora guldmedalj (Ø 50 mm) instiftades 1812 och bärs i grönt och svart band runt halsen. Beredning sker i Pris- och belöningsnämnden, för vidare befordran till akademikollegiet. Slutligt beslut fattas i akademien in pleno.

Akademien eftersträvar en restriktiv och icke regelbunden utdelning – högst vart femte år. Nästa utdelning: 28 januari 2028.


Akademiens stora guldmedalj 2023

Verkställande direktör Kenneth Alness, Knivsta,
som genom en rad banbrytande innovationer bidragit till att minska negativ miljöpåverkan från skogs- och jordbruk. Hans metod för betning av utsäde med ångbehandling ersätter kemikalier och används nu i ett allt större antal länder.

Akademiens stora guldmedalj för synnerligen framstående livsgärning tilldelas Kenneth Alness. Ledstjärnan i Kenneth Alness livsgärning är att bidra till god miljöanpassning inom de areella näringarna. Med nyfikenhet, kreativitet och uthållighet har han genom en rad banbrytande innovationer bidragit till att minska negativ miljöpåverkan från skogs- och jordbruk. I sitt arbete har han implementerat forskningsresultat och innovationer i praktiska tillämpningar till gagn för miljön inom såväl växtodling och skogsbruk som industri. Inom ett forskningsprojekt på SLU utvecklade Alness metoden att behandla utsäde med vattenånga för att ersätta den tidigare betningen med kemikalier. Metoden har idag global spridning och dominerar utsädesmarknaden i Skandinavien. Spannmål, ris och lin är de främsta grödorna som behandlas. Användningen av kemikalier har drastiskt minskats och potentialen för ytterligare spridning av metoden är stor. Kenneth Alness är också en uppskattad och skicklig företagsledare och en inspiratör för unga entreprenörer.


2018

Förre statsrådet, lantbrukaren och agronomie hedersdoktorn Karl Erik Olsson, Sösdala,
för unika insatser inom akademiens alla verksamhetsområden. Under sex decennier har han varit verksam som lantbrukare och under fyra av dessa dessutom spelat avgörande roller för utvecklingen av jordbruks-, skogs- och fiskenäringarna såväl i Sverige som i EU. Engagemanget har varit brett och omfattat allt från det praktiska jord- och skogsbruket, till forskning, rådgivning och politik.


2013

till professor Per Wramner för ett synnerligen framstående arbete inom centrala delar av akademiens verksamhetsområde, varvid han genom unik bredd och kompetens samt totalt engagemang gjort stora och bestående insatser framför allt inom miljövårds- och naturresursområdet.


2008

till Skog.dr. Björn Hägglund, för att på ett enastående och framgångsrikt sätt under närmare fyrtio år ha bidragit till svensk skogsnärings utveckling via ledande positioner inom forskning, förvaltning och företagande.


2003

till Agr.dr. h.c. Olov Hakelius, för att inom jordbrukssektorn framgångsrikt ha arbetat för avnämarnas engagemang och förståelse för forskningens strategiska betydelse samt för att ha organiserat näringens stöd för tillämpad forskning.


1998

till Professor Jan Rendel, för en yrkesverksamhet som präglats av kunnighet, engagemang och framåtanda av stor betydelse för utvecklingen inom husdjursvetenskapen, såväl nationellt som internationellt, samt för betydande insatser inom akademiens verksamhet.


1989

till Professor Lennart Hjelm.


1988

till Professor Stig Hagner.


1983

till Agr.dr h.c. Erik Jonsson.Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

KSLA har yttrat sig om betänkandet ”Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport”

EU-kommissionens betänkande har remitterats av Jordbruksverket.

KSLA Koncentrerar Östersjökommittén

Östersjökommitténs sammanfattning av sitt arbete perioden januari 2020–juni 2023.