Wallenberg Professor No. 7 – 2019

Professor Christine A. Watson, Scotland’s Rural College (SRUC), UK, is the seventh holder of the KSLA Wallenberg professorship

Press release:

Professor Watson will be associated with the Department of Crop Production Ecology and the Cropping Systems Platform at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), working on the sustainability of future agricultural production systems.


Professor Christine A. Watson is a leading expert on nutrient management in agricultural systems and she has worked in a wide range of farming systems including arable, mixed farming, outdoor pig production and dairy systems as well as agroforestry. Professor Watson will work with leading Swedish researchers addressing important issues such as plant protein security in Sweden, and the implications of cropping system change for the environment. This corresponds with food security policy on a national as well as a European and global level.

Drawing on Professor Watson’s extensive international network, the professorship will open up new and exciting opportunities for SLU’s research to contribute to the development of sustainable agriculture in a European and global context.

Professor Watson received the KSLA Wallenberg Professorship Diploma from HRH Crown Princess Victoria at the 207th Commemorative Meeting of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry (KSLA), held in Stockholm City Hall, January 28, 2019.

Christine Watson and Crown Princess Victoria.

Professor Christine Watson is bid welcome as the 7th Wallenberg Professor by HRH Crown Princess Victoria. Photo: Erik Cronberg.

Further information about Professor Christine Watson: ​​​https://www.sruc.ac.uk/cwatson​​

*************

Professor Christine A. Watson, Scotland’s Rural College (SRUC), Storbritannien, är utsedd till KSLA:s sjunde Wallenbergprofessor

Professor Watson kommer att vara gästprofessor på SLU:s fakultet för naturresurser och jordbruksvetenskap och Institutionen för växtproduktionsekologi, och engagerad i SLU:s fakultetsövergripande plattform Odlingssystem. Hon kommer där att bidra till utvecklingen av hållbara odlingssystem, bland annat med fokus på baljväxternas roll.

Professor Christine A. Watson är en ledande forskare med inriktning på växtnärings-hushållning i jordbruket. Hon har arbetat i flera olika jordbrukssystem, bland annat öppen växtodling med olika växtföljder, uppfödning av utegrisar, mjölkproduktion samt s.k. agroforestry. Professor Watson kommer att arbeta tillsammans med ledande svenska forskare kring viktiga frågor som produktion av växtproteiner och betydelsen för miljön av olika odlingssystem. Detta är högaktuella frågor med tanke på Sveriges livsmedelsstrategi, liksom för motsvarande arbete på europeisk och global nivå.

Med tanke på professor Watsons breda internationella nätverk kommer denna gästprofessur att öppna nya och spännande samarbetsmöjligheter för SLU:s forskare i arbetet med att bidra till utvecklingen av uthålligt lantbruk på europeisk och global nivå.

Professor Watson tog emot sitt diplom för Wallenbergprofessuren av Kronprinsessan Victoria vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 207:e högtidssammankomst i Stockholms Stadshus den 28 januari 2019.

Mer om professor Christine Watson: ​​https://www.sruc.ac.uk/cwatson​


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

KSLA har yttrat sig om betänkandet ”Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport”

EU-kommissionens betänkande har remitterats av Jordbruksverket.

KSLA Koncentrerar Östersjökommittén

Östersjökommitténs sammanfattning av sitt arbete perioden januari 2020–juni 2023.