Nilsson-Ehle-medaljen

Akademiens Nilsson-Ehle-medalj delas ut till förtjänt person för synnerligen framstående och för utvecklingen främjande insatser inom professor Herman Nilsson-Ehles forskningsområden, nämligen genetiken och dess praktiska tillämpning inom jordbruk, trädgårdsbruk och skogsbruk.


Nilsson-Ehle-medaljen instiftades 1951, är i guld (Ø 45 mm) med Herman Nilsson-Ehles porträtt och texten ”Kungl. Lantbruksakademien, Herman Nilsson-Ehle 1873–1949” på åtsidan och med sädesax och texten ”Vidgade fält han forskaren gav odlaren rikare skördar” på frånsidan. Den bärs i grönt och svart band runt halsen och delas ut högst vart tredje år. Endast akademiledamöter kan nominera till detta pris. Nästa utdelning: 28 januari 2023.


Nilsson-Ehle-medaljen 2019

till professor Bengt Andersson Gull, Umeå, för att han genom sitt engagemang inom den operativa skogsträdsförädlingen starkt har bidragit till att säkerställa tillgången till högkvalitativt odlingsmaterial för framtida skogar i Sverige.

Bengt Andersson Gull tilldelas medaljen för att han, genom sitt stora engagemang inom den operativa skogsträdsförädlingen med därtill knuten forskning och utveckling, starkt har bidragit till att säkerställa tillgången till odlingsmaterial för framtida hållbara skogar i Sverige. Här inryms förutom hög tillväxt och god kvalitet även resistens mot skadegörare och anpassning till förändringar i klimatet.

Under sin yrkeskarriär vid Skogforsk har Bengt Andersson Gull ansvarat för förädling av tall och gran med flera trädslag avsedda för norra Sverige. Han har varit en av arkitekterna bakom det nu löpande och internationellt välrenommerade svenska skogsträdsförädlingsprogrammet, liksom anläggningen av en tredje omgång landstäckande skogsfröplantager. Han har alltid lagt stor vikt vid att föra ut förädlingens och den skogsgenetiska vetenskapens landvinningar till praktisk tillämpning.

Som adjungerad professor vid SLU:s fakultet för skogsvetenskap har Bengt Andersson Gull svarat för delar av undervisningen i skogsgenetik vid jägmästarlinjen. Han var även direktör för den nyskapande forskarskolan i skoglig genetik och förädling 2004–2012.

Bengt Andersson Gull har varit en nyckelperson bakom Sveriges framgångsrika skogsträdsförädling under de senaste fyra decennierna, till stort gagn för skogsnäringen och samhället i övrigt.

2015

till professor Leif Andersson för enastående molekylärgenetisk forskning med tillämpningar inom husdjursaveln.

2013

till professor Thorvaldur Arnason för enastående teoretiska och praktiska insatser inom husdjursförädlingen
och
till professor Roland von Bothmer för motsvarande insatser inom växtförädlingen.

2009

till Filosofie doktor Udda Lundqvist, för att hon i sin långa gärning – som aktiv assistent och senare som huvudansvarig forskare – på ett synnerligen gagnerikt sätt utvecklat och ställt till förfogande ett unikt mutationsmaterial med korn som modellorganism, vilket Herman Nilsson-Ehle initierade och som låg honom särskilt varmt om hjärtat.

2006

till Professor Göran Sandberg, för internationellt ledande forskning om genetisk och fysiologisk reglering av tillväxt och egenskaper hos skogsträd samt för uppbyggnaden av en av världens främsta miljöer för experimentell växtforskning.

2003

till Statsagronom Jan Philipsson, för arbetet att införa avelsvärdering inom hästsporten samt för att med moderna avelsmetoder kombinera bättre djurhälsa med bättre produktion hos nötkreatur, ett forsknings- och utvecklingsarbete som lett fram till det internationella sekretariatet för avelsvärdering placerats i Sverige.

2000

till Professor Nils Olof Bosemark, för stor vetenskaplig kompetens som växtförädlare och för att ha utnyttjat och framgångsrikt tillämpat den snabba metodutvecklingen inom växtgenetiken – i Nilsson-Ehles anda.

1997

till Professor emeritus Arne Lundqvist.

1994

till Professor James MacKey.

1991

till Professor emeritus Arne Hagberg.


Verksamhetsberättelse 2021 KSLAT 3-2022

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2021.

Livsmedelsförsörjning - en ödesfråga. Dialogträff RIFO

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald eller biodiversitet är ett samlingsbegrepp för all den variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på jorden. FN uppmärksammar området…

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.