Nilsson-Ehle-medaljen

Medaljen utdelas till förtjänt person för synnerligen framstående forskargärning och för utvecklingen främjande insatser inom genetiken och dess praktiska tillämpning inom jordbruk, trädgårdsbruk och skogsbruk. Beredning sker i Pris- och belöningsnämnden, för vidare befordran till akademikollegiet. Slutligt beslut fattas i akademien in pleno.


Belöningen består av ett diplom och en guldmedalj.

Nästa utdelning: 28 januari 2024.


2023

Ingen utdelning.


2019

till professor Bengt Andersson Gull, Umeå, för att han genom sitt engagemang inom den operativa skogsträdsförädlingen starkt har bidragit till att säkerställa tillgången till högkvalitativt odlingsmaterial för framtida skogar i Sverige.

Bengt Andersson Gull tilldelas medaljen för att han, genom sitt stora engagemang inom den operativa skogsträdsförädlingen med därtill knuten forskning och utveckling, starkt har bidragit till att säkerställa tillgången till odlingsmaterial för framtida hållbara skogar i Sverige. Här inryms förutom hög tillväxt och god kvalitet även resistens mot skadegörare och anpassning till förändringar i klimatet.

Under sin yrkeskarriär vid Skogforsk har Bengt Andersson Gull ansvarat för förädling av tall och gran med flera trädslag avsedda för norra Sverige. Han har varit en av arkitekterna bakom det nu löpande och internationellt välrenommerade svenska skogsträdsförädlingsprogrammet, liksom anläggningen av en tredje omgång landstäckande skogsfröplantager. Han har alltid lagt stor vikt vid att föra ut förädlingens och den skogsgenetiska vetenskapens landvinningar till praktisk tillämpning.

Som adjungerad professor vid SLU:s fakultet för skogsvetenskap har Bengt Andersson Gull svarat för delar av undervisningen i skogsgenetik vid jägmästarlinjen. Han var även direktör för den nyskapande forskarskolan i skoglig genetik och förädling 2004–2012.

Bengt Andersson Gull har varit en nyckelperson bakom Sveriges framgångsrika skogsträdsförädling under de senaste fyra decennierna, till stort gagn för skogsnäringen och samhället i övrigt.

2015

till professor Leif Andersson för enastående molekylärgenetisk forskning med tillämpningar inom husdjursaveln.

2013

till professor Thorvaldur Arnason för enastående teoretiska och praktiska insatser inom husdjursförädlingen
och
till professor Roland von Bothmer för motsvarande insatser inom växtförädlingen.

2009

till Filosofie doktor Udda Lundqvist, för att hon i sin långa gärning – som aktiv assistent och senare som huvudansvarig forskare – på ett synnerligen gagnerikt sätt utvecklat och ställt till förfogande ett unikt mutationsmaterial med korn som modellorganism, vilket Herman Nilsson-Ehle initierade och som låg honom särskilt varmt om hjärtat.

2006

till Professor Göran Sandberg, för internationellt ledande forskning om genetisk och fysiologisk reglering av tillväxt och egenskaper hos skogsträd samt för uppbyggnaden av en av världens främsta miljöer för experimentell växtforskning.

2003

till Statsagronom Jan Philipsson, för arbetet att införa avelsvärdering inom hästsporten samt för att med moderna avelsmetoder kombinera bättre djurhälsa med bättre produktion hos nötkreatur, ett forsknings- och utvecklingsarbete som lett fram till det internationella sekretariatet för avelsvärdering placerats i Sverige.

2000

till Professor Nils Olof Bosemark, för stor vetenskaplig kompetens som växtförädlare och för att ha utnyttjat och framgångsrikt tillämpat den snabba metodutvecklingen inom växtgenetiken – i Nilsson-Ehles anda.

1997

till Professor emeritus Arne Lundqvist.

1994

till Professor James MacKey.

1991

till Professor emeritus Arne Hagberg.


Dags att nominera till Anders Walls Landsbygdsstipendium, 200 000 kr!

20/10: Unga entreprenörer, 20–35 år, som genom ny­skapande insatser bidrar till lands­bygdens utveckling, kan nomineras.

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädlingen

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA…