Bertebos Prize

Bertebospriset är ett internationellt vetenskapligt pris som instiftades 1996 av makarna Brita och Olof Stenström, Falkenberg.  Priset delas ut till välmeriterad person som bedriver internationellt banbrytande forskning och utveckling inom livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi.


Bertebos Prize Mer information

Priset består av 400 000 SEK (cirka 37 000 EUR) och ett examensbevis. Priset delas ut vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari. Nästa utdelning: 2024.

KSLA organiserar kommunikativa aktiviteter tillsammans med prisvinnaren och i dialog med Bertebosstiftelsen. Aktiviteterna bör helst äga rum samma år som priset delades ut och bör involvera inbjudna forskare och branschrepresentanter. Typen av aktivitet kan variera beroende på prisvinnarens vetenskapliga inriktning.
Namnet Bertebos är kopplat till företagsnamnet Berte Qvarn och initialerna på makarnas respektive förnamn Brita och Olof samt efternamnet Stenström.

The Bertebos Prize was instituted in 1996 by Brita and Olof Stenström as a means of promoting education and research in the food chain.
The prize consists of SEK 400,000 (approx. EUR 37,000) and a diploma and is presented at the Commemorative Meeting of the Academy on 28 January.
KSLA organizes communicative activities together with the prize winner and in dialogue with the Bertebos Foundation. The activities should preferably take place the same year as the prize was awarded and should involve invited researchers and industry representatives. The type of activity may vary depending on the prize winner’s scientific orientation.


Bertebos Prize 2022

Till professor Rodomiro Ortiz Ríos, Lomma, som med användning av nya molekylära vetenskapliga metoder varit drivande i förädling av grödor av stor betydelse för livsmedelsförsörjningen i Amerika, Afrika och Europa.

To Professor Rodomiro Ortiz Ríos, Lomma, who, by using new molecular scientific methods, has been a driving force in the breeding of crops of great importance for food supply in America, Africa and Europe.

Rodomiro Ortiz Ríos är en internationellt mycket välrenommerad forskare som kombinerar imponerande bredd inom växtgenetik med specialisering på kvantitativ genetik och användning av nya molekylära vetenskapliga metoder till praktisk växtförädling. Han har varit delaktig i förädlingsprogram för stora grödor som brödvete, durumvete, potatis, brödbanan, kikärter, jordnötter och quinoa i Amerika, Afrika och Europa. Ett uppmärksammat projekt där Ortiz varit drivande är förädling av sötpotatis med högt näringsvärde, tänkt för odling i södra Afrika för att bekämpa A-vitaminbrist i området.
Ortiz har haft ledande positioner inom flera internationella centra där odling i torra och/eller tropiska områden står i fokus. Han har även varit Science Advisor för hela CGIAR, det globala forskningspartnerskap som arbetar med livsmedelssäkerhet, vilket gett honom ett enastående nätverk med ledande universitet i Europa och Nordamerika samt universitet i låginkomstländer och internationella organisationer som finansierar växtförädlingsinsatser för fattiga bönder i utsatta områden.
Flera organisationer där Rodomiro Ortiz varit nyckelperson har tilldelats prestigefyllda utmärkelser – som IITA (International Institute of Tropical Agriculture) för multidisciplinär forskning om banan och brödbanan, och SLU för programmet ”Innovation in Food Security” med ett projekt för anpassning av snabbväxande durumvete till det varma klimatet i Senegal för ökad livsmedelssäkerhet.
Sedan 2011 är Rodomiro Ortiz professor i genetik och växtförädling vid SLU:s Institution för växtförädling, en inspirerande lärare och vetenskaplig ledare med hela världen som arbetsfält. Han är en erfaren pedagog och har varit handledare till mer än 50 doktorander, studenter på lägre nivåer och post docs. Många av hans tidigare studenter har knutits till universitet i sina hemländer i Afrika och Sydamerika. Han har ca 600 vetenskapliga publikationer bakom sig och har editerat eller lämnat väsentliga bidrag till ett stort antal böcker som används inom undervisningen i genetik och växtförädling över hela världen.


Bertebos Prize 2020

To Dr. Peter Roeder, Bordon, UK, for his outstanding achievements to develop and improve the control of Transboundary Animal Diseases (TAD) and ”new” diseases around the world. Thanks to his efforts on several continents, he has an outstanding experience in epidemiology, diagnosis and control of TAD. Justification as a pdf below.

Bertebos Prize 2017

till professor Kenneth G. Cassman, University of Nebraska-Lincoln, USA, för hans avgörande betydelse för utveckling av begreppet ekologisk intensifiering av jordbruksproduktion, vilket leder till att gapet mellan potentiell och verklig avkastning minimeras. Hans omfattande vetenskapliga produktion har stor betydelse för tillämpningar inom jordbruket.

Bertebos Prize 2015

jointly to Professor Jan Delcour, Leuven, Belgium, for his unique research on food additives/för hans unika forskning kring livsmedelstillsatser som funnit en rad tillämpningar inom den spannmålsbaserade livsmedelsindustrin.

and

to Professor Youling L. Xiong, Lexington, Kentucky, USA, mainly for his research on the mechanisms regulating proteins and peptides in processed food/för hans forskning kring kemiska, fysikaliska och biokemiska mekanismer som reglerar hur proteiner och peptider fungerar i livsmedel och speciellt i processade produkter med kött eller fisk.

Bertebos Prize 2013

to professor Philip Lowe for his rural studies with significant contributions in sustainable rural development and land use management.

Bertebos Prize 2011

to professor Karen Beauchemin,  Alberta, Canada, for her pioneering research into reducing the environmental impact of ruminant animals without having a negative impact on productivity and animal husbandry.

Bertebos Prize 2009

to Dr. Joachim von Braun, Washington DC, USA, for his outstanding work in development economics and as effective head of several development research institutions focusing on food, agriculture and rural poverty. Dr. von Braun is currently director of the International Food Policy Research Institute, which has formulated successful new policy initiatives relating to trade and aid, famine and health and nutrition. He is active as a member of many scientific advisory boards dealing with agriculture in developing countries.

Bertebos Prize 2007

to Professor Ingo Potrykus, Magden, Switzerland, who has been a leading scientist in the development of methods for DNA transformation in plants. Through the new techniques, important hereditary characters, for instance disease resistance and improved quality, have been added to crops such as wheat, rice and cassava.
In the particular case of ‘Golden Rice’ Prof. Potrykus and his team has engineered a rice variety to produce b-caroten. b-caroten is a precursor to vitamin A – an important ingredient to prevent blindness. Lack of vitamin A causes today blindness to numerous children in developing countries. Professor Potrykus has been working tirelessly to resolve all the patent and legal obstacles that for several years have prevented the free use of ‘Golden Rice’ by many rice breeding institutes and small-scale farmers.

Bertebos Prize 2005

to Professor Piotr Kowalik, Gdánsk, Poland, for outstanding multidisciplinary research in water dynamics in agriculture and forestry and for pioneering development and implementation of waste water treatment methods in constructed wetlands and in energy crops production systems.

Bertebos Prize 2003

till Professor Erik Steen Jensen, Den Kgl. Veterinaer- og Landbohöjskole (KVL), Taastrup, Danmark, för hans forskning kring växtproduktion, markbiologi och jordbrukets miljöproblem. Prof. Erik Steen Jensen ser biologisk mångfald som ett medel att effektivisera kväveutnyttjandet i det ekologiska jordbruket.
och
till Professor John R. Porter, Den Kgl. Veterinaer- og Landbohöjskole (KVL), Taastrup, Danmark, för hans tvärvetenskapliga forskning kring datasimuleringsmodeller för bättre förståelse av förhållandet mellan grödor och deras miljö, speciellt klimatförändringars inverkan på odlingsgrödor och energigrödor.

Bertebos Prize 2001

till Professor Donald Grierson, University of Nottingham, England, för hans banbrytande forskning för att bättre förstå växternas mognadsförlopp och för att ha identifierat de gener som är aktiva i etylensyntesen samt för hans insatser för att utveckla tekniken att förstärka och utsläcka enskilda gener.

Bertebos Prize 1999

till Professor Wolfgang Witte, Robert Koch Institut, Wernigerode, Tyskland, för pionjärforskning kring de risker för djur- och humanhälsa samt för miljön, som följer med olämpligt användande av foderantibiotika (for pioneering, scientific tracing of risks for animal and human health as well as for the environment associated with the use of antibiotic feed additives), inom området Antibiotic Resistance with Emphasis on Animal-Human Transfer, ett område som redan idag och med säkerhet i ännu större utsträckning i en nära framtid, kommer att få mycket stor aktualitet.

Bertebos Prize 1997

to Professor Christopher Polge, Cambridge, England, for his exceptional scientific contribution to the methods within animal reproduction especially for the bull semen preservation and its use in genetic selection.


Verksamhetsberättelse 2021 KSLAT 3-2022

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2021.

Livsmedelsförsörjning - en ödesfråga. Dialogträff RIFO

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald eller biodiversitet är ett samlingsbegrepp för all den variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på jorden. FN uppmärksammar området…

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.