Bertebos Prize

Bertebospriset är ett internationellt vetenskapligt pris som instiftades 1996 av makarna Brita och Olof Stenström, Falkenberg.  Priset delas ut till välmeriterad person som bedriver internationellt banbrytande forskning och utveckling inom livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi.


Bertebos Prize Mer information

Priset består av 400 000 SEK (cirka 36 000 EUR) och ett diplom. Priset delas ut vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari. Nästa utdelning: 2024. Beredning av priset sker i Pris- och belöningsnämnden. Slutligt beslut fattas i akademikollegiet.

KSLA organiserar kommunikativa aktiviteter tillsammans med prisvinnaren och i dialog med Bertebosstiftelsen. Aktiviteterna bör helst äga rum samma år som priset delades ut och bör involvera inbjudna forskare och branschrepresentanter. Typen av aktivitet kan variera beroende på prisvinnarens vetenskapliga inriktning.
Namnet Bertebos är kopplat till företagsnamnet Berte Qvarn och initialerna på makarnas respektive förnamn Brita och Olof samt efternamnet Stenström.

The Bertebos Prize was instituted in 1996 by Brita and Olof Stenström as a means of promoting education and research in the food chain.
The prize consists of SEK 400,000 (approx. EUR 36,000) and a diploma and is presented at the Commemorative Meeting of the Academy on 28 January.
KSLA organizes communicative activities together with the prize winner and in dialogue with the Bertebos Foundation. The activities should preferably take place the same year as the prize was awarded and should involve invited researchers and industry representatives. The type of activity may vary depending on the prize winner’s scientific orientation.Bertebos Prize 2024

Gemensamt till professor Ingrid Undeland och docent Mehdi Abdollahi, Mölndal, och Avdelningen för livsmedelsvetenskap, institutionen för Life Sciences, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, för deras bidrag till ett än mer hållbart nyttjande av fisk och skaldjur med mindre svinn.

En global folkmängd om 10 miljarder år 2050 kommer att kräva ungefär 70 procent mer livsmedel än idag. Ökningen kan förverkligas genom effektivare utnyttjande av tillgängliga råvaror och minskat svinn längs livsmedelskedjan. Detta gäller inte minst den ”blå maten”, fisk och skaldjur, där svinnet idag kan uppgå till 70 procent. Ingrid Undeland och Mehdi Abdollahi har utvecklat och kommersialiserat ”pH-shift-teknologin” för att framställa gelbildande proteiner, kallpressad Omega 3-rik olja och kollagen/kollagenpeptider från biprodukter till dagens fisk- och skaldjurshantering. De har kunnat maximera utbytet av producerade proteiner och olja med bibehållen näringskvalitet. Genom sina insatser har Ingrid Undeland och Mehdi Abdollahi bidragit till att fisk- och skaldjursindustrin nu ser ”biprodukter” som en värdefull råvara med stor potential för livsmedelsproduktion. De har därmed på ett mycket värdefullt och innovativt sätt bidragit till utvecklingen av ett hållbart, säkert och resilient livsmedelssystem.

Jointly to Professor Ingrid Undeland and Associate Professor Mehdi Abdollahi, Mölndal, and the Department of Food Science, Department of Life Sciences, Chalmers University of Technology, Gothenburg, for their contribution to an even more sustainable use of fish and shellfish with less wastage.

A global population of 10 billion in 2050 will require approximately 70 percent more food than today. The increase can be realized through more efficient use of available raw materials and reduced wastage along the food chain. This applies not least to the ”blue food”, fish and shellfish, where waste today can amount to 70 percent. Ingrid Undeland and Mehdi Abdollahi have developed and commercialized the “pH-shift technology” to produce gel-forming proteins, cold-pressed Omega 3-rich oil and collagen/collagen peptides from by-products for today’s fish and shellfish processing. They have been able to maximize the yield of proteins and oil produced while maintaining nutritional quality. Through their efforts, Ingrid Undeland and Mehdi Abdollahi have contributed to the fact that the seafood industry now sees “by-products” as a valuable raw material with great potential for food production. They have thus contributed in a very valuable and innovative way to the development of a sustainable, safe and resilient food system.


Bertebos Prize 2022

Till professor Rodomiro Ortiz Ríos, Lomma, som med användning av nya molekylära vetenskapliga metoder varit drivande i förädling av grödor av stor betydelse för livsmedelsförsörjningen i Amerika, Afrika och Europa.

To Professor Rodomiro Ortiz Ríos, Lomma, who, by using new molecular scientific methods, has been a driving force in the breeding of crops of great importance for food supply in America, Africa and Europe.


Bertebos Prize 2020

To Dr. Peter Roeder, Bordon, UK, for his outstanding achievements to develop and improve the control of Transboundary Animal Diseases (TAD) and ”new” diseases around the world. Thanks to his efforts on several continents, he has an outstanding experience in epidemiology, diagnosis and control of TAD. Justification as a pdf below.

Bertebos Prize 2017

Till professor Kenneth G. Cassman, University of Nebraska-Lincoln, USA, för hans avgörande betydelse för utveckling av begreppet ekologisk intensifiering av jordbruksproduktion, vilket leder till att gapet mellan potentiell och verklig avkastning minimeras. Hans omfattande vetenskapliga produktion har stor betydelse för tillämpningar inom jordbruket.

To professor Kenneth G. Cassman for his crucial importance in developing the concept of ecological intensification of agricultural production, leading to the minimization of the gap between potential and actual yields. His extensive scientific output is of great importance for applications in agriculture.

Bertebos Prize 2015

jointly to Professor Jan Delcour, Leuven, Belgium, for his unique research on food additives/för hans unika forskning kring livsmedelstillsatser som funnit en rad tillämpningar inom den spannmålsbaserade livsmedelsindustrin.

and

to Professor Youling L. Xiong, Lexington, Kentucky, USA, mainly for his research on the mechanisms regulating proteins and peptides in processed food/för hans forskning kring kemiska, fysikaliska och biokemiska mekanismer som reglerar hur proteiner och peptider fungerar i livsmedel och speciellt i processade produkter med kött eller fisk.

Bertebos Prize 2013

to professor Philip Lowe for his rural studies with significant contributions in sustainable rural development and land use management.

Bertebos Prize 2011

to professor Karen Beauchemin,  Alberta, Canada, for her pioneering research into reducing the environmental impact of ruminant animals without having a negative impact on productivity and animal husbandry.

Bertebos Prize 2009

to Dr. Joachim von Braun, Washington DC, USA, for his outstanding work in development economics and as effective head of several development research institutions focusing on food, agriculture and rural poverty. Dr. von Braun is currently director of the International Food Policy Research Institute, which has formulated successful new policy initiatives relating to trade and aid, famine and health and nutrition. He is active as a member of many scientific advisory boards dealing with agriculture in developing countries.

Bertebos Prize 2007

to Professor Ingo Potrykus, Magden, Switzerland, who has been a leading scientist in the development of methods for DNA transformation in plants. Through the new techniques, important hereditary characters, for instance disease resistance and improved quality, have been added to crops such as wheat, rice and cassava.
In the particular case of ‘Golden Rice’ Prof. Potrykus and his team has engineered a rice variety to produce b-caroten. b-caroten is a precursor to vitamin A – an important ingredient to prevent blindness. Lack of vitamin A causes today blindness to numerous children in developing countries. Professor Potrykus has been working tirelessly to resolve all the patent and legal obstacles that for several years have prevented the free use of ‘Golden Rice’ by many rice breeding institutes and small-scale farmers.

Bertebos Prize 2005

to Professor Piotr Kowalik, Gdánsk, Poland, for outstanding multidisciplinary research in water dynamics in agriculture and forestry and for pioneering development and implementation of waste water treatment methods in constructed wetlands and in energy crops production systems.

Bertebos Prize 2003

till Professor Erik Steen Jensen, Den Kgl. Veterinaer- og Landbohöjskole (KVL), Taastrup, Danmark, för hans forskning kring växtproduktion, markbiologi och jordbrukets miljöproblem. Prof. Erik Steen Jensen ser biologisk mångfald som ett medel att effektivisera kväveutnyttjandet i det ekologiska jordbruket.
och
till Professor John R. Porter, Den Kgl. Veterinaer- og Landbohöjskole (KVL), Taastrup, Danmark, för hans tvärvetenskapliga forskning kring datasimuleringsmodeller för bättre förståelse av förhållandet mellan grödor och deras miljö, speciellt klimatförändringars inverkan på odlingsgrödor och energigrödor.

to Professor Erik Steen Jensen, The Royal Veterinaer- og Landbohöjskole (KVL), Taastrup, Denmark, for his research on plant production, soil biology and agricultural environmental problems. Prof. Erik Steen Jensen sees biological diversity as a means to make nitrogen utilization more efficient in organic farming.
and
to Professor John R. Porter, The Royal Veterinaer- og Landbohöjskole (KVL), Taastrup, Denmark, for his interdisciplinary research on computer simulation models for better understanding of the relationship between crops and their environment, especially the impact of climate change on crops and energy crops.

Bertebos Prize 2001

till Professor Donald Grierson, University of Nottingham, England, för hans banbrytande forskning för att bättre förstå växternas mognadsförlopp och för att ha identifierat de gener som är aktiva i etylensyntesen samt för hans insatser för att utveckla tekniken att förstärka och utsläcka enskilda gener.

to Professor Donald Grierson, University of Nottingham, England, for his pioneering research to better understand the maturation process of plants and for having identified the genes active in ethylene synthesis and for his efforts in developing the technology to amplify and silence individual genes.

Bertebos Prize 1999

till Professor Wolfgang Witte, Robert Koch Institut, Wernigerode, Tyskland, för pionjärforskning kring de risker för djur- och humanhälsa samt för miljön, som följer med olämpligt användande av foderantibiotika (for pioneering, scientific tracing of risks for animal and human health as well as for the environment associated with the use of antibiotic feed additives), inom området Antibiotic Resistance with Emphasis on Animal-Human Transfer, ett område som redan idag och med säkerhet i ännu större utsträckning i en nära framtid, kommer att få mycket stor aktualitet.

to Professor Wolfgang Witte, Robert Koch Institut, Wernigerode, Germany, for pioneering, scientific tracing of risks for animal and human health as well as for the environment associated with the use of antibiotic feed additives, in the area of Antibiotic Resistance with Emphasis on Animal-Human Transfer, an area that already today and with certainty to an even greater extent in the near future, will gain great relevance.

Bertebos Prize 1997

to Professor Christopher Polge, Cambridge, England, for his exceptional scientific contribution to the methods within animal reproduction especially for the bull semen preservation and its use in genetic selection.


EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer behövs av jordbrukspolitiken och budgetprocess? Vilka är vinsterna för Sverige? Dessa frågor…

Biblioteket är stängt torsdag 16 maj!!

Aktuellt från KSLA nr 3-2024

Aktuellt från KSLA innehåller denna gång två referat med fokus på smittskydd för djur och två med fokus på skog. Dessutom ett par utlysningar…

Verksamhetsberättelse 2023 – KSLAT nr 1-2024

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2023.