Bertebos Prize

Bertebospriset är ett internationellt vetenskapligt pris som instiftades 1996 av makarna Brita och Olof Stenström, Falkenberg.  Priset delas ut till välmeriterad person som bedriver internationellt banbrytande forskning och utveckling inom livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi.


Priset består av 400 000 SEK (cirka 37 000 EUR) och ett examensbevis. Priset delas ut vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari.
KSLA organiserar kommunikativa aktiviteter tillsammans med prisvinnaren och i dialog med Bertebosstiftelsen. Aktiviteterna bör helst äga rum samma år som priset delades ut och bör involvera inbjudna forskare och branschrepresentanter. Typen av aktivitet kan variera beroende på prisvinnarens vetenskapliga inriktning.
Namnet Bertebos är kopplat till företagsnamnet Berte Qvarn och initialerna på makarnas respektive förnamn Brita och Olof samt efternamnet Stenström.

The Bertebos Prize was instituted in 1996 by Brita and Olof Stenström as a means of promoting education and research in the food chain.
The prize consists of SEK 400,000 (approx. EUR 37,000) and a diploma and is presented at the Commemorative Meeting of the Academy on 28 January.
KSLA organizes communicative activities together with the prize winner and in dialogue with the Bertebos Foundation. The activities should preferably take place the same year as the prize was awarded and should involve invited researchers and industry representatives. The type of activity may vary depending on the prize winner’s scientific orientation.


Bertebos Prize 2020

To Dr. Peter Roeder, Bordon, UK, for his outstanding achievements to develop and improve the control of Transboundary Animal Diseases (TAD) and ”new” diseases around the world. Thanks to his efforts on several continents, he has an outstanding experience in epidemiology, diagnosis and control of TAD. Justification as a pdf below.

Till Dr Peter Roeder, Bordon, Storbritannien, för hans framstående insatser för att utveckla och förbättra kontrollen av gränsöverskridande djursjukdomar (Transboundary Animal Diseases, TAD) och ”nya” sjukdomar runt om i världen. Tack vare sina insatser på flera kontinenter har han en enastående erfarenhet av epidemiologi, diagnos och kontroll av TAD. Motivering som pdf nedan.

Bertebos Prize 2017

till professor Kenneth G. Cassman, University of Nebraska-Lincoln, USA, för hans avgörande betydelse för utveckling av begreppet ekologisk intensifiering av jordbruksproduktion, vilket leder till att gapet mellan potentiell och verklig avkastning minimeras. Hans omfattande vetenskapliga produktion har stor betydelse för tillämpningar inom jordbruket.

Bertebos Prize 2015

jointly to Professor Jan Delcour, Leuven, Belgium, for his unique research on food additives/för hans unika forskning kring livsmedelstillsatser som funnit en rad tillämpningar inom den spannmålsbaserade livsmedelsindustrin.

and

to Professor Youling L. Xiong, Lexington, Kentucky, USA, mainly for his research on the mechanisms regulating proteins and peptides in processed food/för hans forskning kring kemiska, fysikaliska och biokemiska mekanismer som reglerar hur proteiner och peptider fungerar i livsmedel och speciellt i processade produkter med kött eller fisk.

Bertebos Prize 2013

to professor Philip Lowe for his rural studies with significant contributions in sustainable rural development and land use management.

Bertebos Prize 2011

to professor Karen Beauchemin,  Alberta, Canada, for her pioneering research into reducing the environmental impact of ruminant animals without having a negative impact on productivity and animal husbandry.

Bertebos Prize 2009

to Dr. Joachim von Braun, Washington DC, USA, for his outstanding work in development economics and as effective head of several development research institutions focusing on food, agriculture and rural poverty. Dr. von Braun is currently director of the International Food Policy Research Institute, which has formulated successful new policy initiatives relating to trade and aid, famine and health and nutrition. He is active as a member of many scientific advisory boards dealing with agriculture in developing countries.

Bertebos Prize 2007

to Professor Ingo Potrykus, Magden, Switzerland, who has been a leading scientist in the development of methods for DNA transformation in plants. Through the new techniques, important hereditary characters, for instance disease resistance and improved quality, have been added to crops such as wheat, rice and cassava.
In the particular case of ‘Golden Rice’ Prof. Potrykus and his team has engineered a rice variety to produce b-caroten. b-caroten is a precursor to vitamin A – an important ingredient to prevent blindness. Lack of vitamin A causes today blindness to numerous children in developing countries. Professor Potrykus has been working tirelessly to resolve all the patent and legal obstacles that for several years have prevented the free use of ‘Golden Rice’ by many rice breeding institutes and small-scale farmers.

Bertebos Prize 2005

to Professor Piotr Kowalik, Gdánsk, Poland, for outstanding multidisciplinary research in water dynamics in agriculture and forestry and for pioneering development and implementation of waste water treatment methods in constructed wetlands and in energy crops production systems.

Bertebos Prize 2003

till Professor Erik Steen Jensen, Den Kgl. Veterinaer- og Landbohöjskole (KVL), Taastrup, Danmark, för hans forskning kring växtproduktion, markbiologi och jordbrukets miljöproblem. Prof. Erik Steen Jensen ser biologisk mångfald som ett medel att effektivisera kväveutnyttjandet i det ekologiska jordbruket.
och
till Professor John R. Porter, Den Kgl. Veterinaer- og Landbohöjskole (KVL), Taastrup, Danmark, för hans tvärvetenskapliga forskning kring datasimuleringsmodeller för bättre förståelse av förhållandet mellan grödor och deras miljö, speciellt klimatförändringars inverkan på odlingsgrödor och energigrödor.

Bertebos Prize 2001

till Professor Donald Grierson, University of Nottingham, England, för hans banbrytande forskning för att bättre förstå växternas mognadsförlopp och för att ha identifierat de gener som är aktiva i etylensyntesen samt för hans insatser för att utveckla tekniken att förstärka och utsläcka enskilda gener.

Bertebos Prize 1999

till Professor Wolfgang Witte, Robert Koch Institut, Wernigerode, Tyskland, för pionjärforskning kring de risker för djur- och humanhälsa samt för miljön, som följer med olämpligt användande av foderantibiotika (for pioneering, scientific tracing of risks for animal and human health as well as for the environment associated with the use of antibiotic feed additives), inom området Antibiotic Resistance with Emphasis on Animal-Human Transfer, ett område som redan idag och med säkerhet i ännu större utsträckning i en nära framtid, kommer att få mycket stor aktualitet.

Bertebos Prize 1997

to Professor Christopher Polge, Cambridge, England, for his exceptional scientific contribution to the methods within animal reproduction especially for the bull semen preservation and its use in genetic selection.


KSLA har utnämnt 2021 års Wallenbergprofessorer

Akademien har beslutat utnämna två KSLA-Wallenbergprofessorer, professor Irena Creed från Kanada och professor Andrea Doeschl-Wilson från Skottland.

Hur kan vi skapa balans mellan vilt och foder?

En ny informations- och diskussionsträff den 26 augusti på Barksätters egendom för särskilt inbjudna för att följa upp de strategier och beslut hur man…

Svensk sockerbetsodling – både hållbar och lönsam

Svensk sockerbetsodling är temat för Håstadiusprisseminariet den 24 november. Det arrangeras i samarbete med årets pristagare Robert Olsson och vänder sig till alla intresserade…

KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.