Akademiens belöning för framstående doktorsarbete

Ur Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond kan utdelas belöning – penningsumma och diplom – till person, som under den närmast föregående treårsperioden framlagt framstående doktorsavhandling vid universitet eller högskola med relevans för de areella näringarna och/eller därtill knuten verksamhet. Det är viktigt att såväl god grundvetenskap som praktisk tillämpbarhet beaktats. Beredning sker i Pris- och belöningsnämnden. Slutligt beslut fattas i akademikollegiet.


Akademiens belöning för framstående doktorsarbete Mer information

Belöningen kan delas ut årligen, första gången var 1980.


2023

Fil.dr Elias S. Azzi, Solna,
som i sin avhandling Biochar systems across scales in Sweden – An industrial ecology perspective (Kungliga Tekniska Högskolan) har studerat energi-, klimat- och miljöeffekterna av produktion och användning av biokol. Hans arbete har hög vetenskaplig nivå och redovisar resultat av stort värde för de areella näringarna liksom till samhället i övrigt.

Fil.dr Monica Mion, Uddevalla,
för hennes avhandling Increasing the biological knowledge of Baltic Sea cod: growth, movements and reproductive potential from historical and contemporary data som på ett framstående sätt identifierar viktiga indikatorer för ett hotat torskbestånd i Östersjön. Arbetet har påtagligt ökat förståelsen för Östersjötorskens biologi.

Elias S. Azzi belönas för sin avhandling Biochar systems across scales in Sweden – An industrial ecology perspective. System baserade på biokol, den kolrika produkten som återstår vid så kallad pyrolys av biomassa, har en betydande potential att fånga in och binda koldioxid från atmosfären. I avhandlingsarbetet studeras energi-, klimat- och miljöeffekterna av produktion och användning av biokol. System med biokolproduktion i olika skalor och från olika slags biomassa, och med användning i såväl stads- som landsbygdstillämpningar, analyserades med hjälp av fallstudier. Den huvudsakliga metoden som använts är livscykelanalys kompletterad med materialflödesanalys och energisystemmodellering. Dessutom utvecklades ett ramverk för att konceptualisera och klassificera miljöeffekter av biokol i ett livscykelperspektiv. Arbetet har hög vetenskaplig nivå och ett stort värde som underlag för fortsatt forskning inom området. Det redovisar dessutom resultat av stort allmänt värde som beslutsunderlag, dels för de intressenter som arbetar med utveckling av biokolsystem i praktiken, dels för dem som utvecklar strategier och politiska styrmedel för en hållbar samhällsutveckling.

Monica Mions avhandling Increasing the biological knowledge of Baltic Sea cod: growth, movements and reproductive potential from historical and contemporary data fokuserar på tillståndet för det viktiga men allvarligt hotade beståndet av torsk i östra Östersjön (Eastern Baltic cod, EBC). Hon har därvid främst studerat tillväxt, äggproduktion och mobilitet. Resultaten visar att tillväxten är den lägsta sedan mätningar inleddes för 70 år sedan, att äggproduktionen förefaller vara försämrad – vilket Monica Mion visat med hjälp av ett innovativt system för digital bildanalys av ägg – samt att EBC synes ha lägre mobilitet än andra torskbestånd. För att kunna uppskatta tillväxten har en unik databas upprättats med märkningsdata från en rad länder som utfört märkning av torsk under åren 1955–2019. Det har sedan 2014 saknats relevanta beståndsuppskattningar avseende EBC, vilket förhindrat möjligheten att ge förvaltningsrekommendationer. Genom Monica Mions omfattande analys av märkningsdata har hon kunnat redovisa resultat som gör det möjligt att återigen genomföra beståndsuppskattningar, vilket är helt nödvändigt för förvaltningen av EBC.


2022

Fil.dr Tobias Andermann, Stora Höga,
för hans avhandling Advancing Evolutionary Biology: Genomics, Bayesian Statistics, and Machine Learning (Göteborgs universitet). Tobias Andermann har genom kreativ metodutveckling inom genomik, Bayesiansk statistik och maskininlärning givit forskningen nydanande verktyg för evolutionsbiologisk forskning, inte minst avseende studier av djurarters utdöenden.


2021

Fil.dr Jean-Baptiste Jouffray, Lidingö, för hans avhandling The Anthropocene Ocean, Risks and opportunities for global sustainability, som behandlar havet i människans tidsålder (antropocen). Jean-Baptiste Jouffray studerar främst hur socioekonomiska drivkrafter kan kopplas till och påverka ekosystem. Avhandlingen utgör ett viktigt bidrag till diskussionen om det hållbara nyttjandet av havets resurser.


2020

Vet.med.dr Denise Laskowski, Uppsala,
för hennes avhandling Insulin and the early bovine embryo (Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala), där hon har genomfört omfattande studier av hur insulin påverkar nötkreatursembryon, studier som har givit ökad förståelse för mekanismerna bakom nedsatt fruktsamhet hos nötkreatur, orsakad av metabolisk obalans.

Fil.dr William Lidberg, Vännäs,
för hans avhandling Digital wet areas mapping (Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå), där han innovativt och med ny teknik har tagit fram detaljerade markfuktskartor, användbara vid skoglig planering för skydd av vattendrag och biologiskt viktiga miljöer.


2019

Agronomie doktor Sandra Lindström, Tomelilla och SLU Uppsala,
för hennes avhandling Insect Pollination of Oilseed Rape. Sandra Lindström har på ett imponerande sätt genomfört fält- och experimentbaserade studier av pollinerande insekters inverkan på skördeutfall av raps.


2018

Filosofie doktor Simon Forsberg, Uppsala och Uppsala universitet,
för hans avhandling Complex Trait Genetics Beyond Additivity,

Teknologie doktor Magnus Rudolfsson, Umeå och SLU Umeå,
för hans avhandling Characterization and Densification of Carbonized Lignocellulosic Biomass.


2017

till Skog doktor Mattias Eriksson, Njurunda och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå,
för hans avhandling Developing Client-Supplier Alignment in Swedish Wood Supply,

till Veterinärmedicine doktor Jenny Larsson, Uppsala och Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, för hennes avhandling Neonatal Porcine Diarrhoea, Aspects on Aetiology and Pathology.


2016

till Veterinärmedicine doktor Jonas Malmsten, för hans avhandling Reproduction and Health of Moose in Southern Sweden,

till Filosofie doktor Mikael Thyrel, för hans avhandling Spectroscopic Characterization of Lignocellulosic Biomass.


2015

till Agronomie doktor Anna Berlin, SLU, för sin avhandling Population Biology of Puccinia graminis – Implications for the Epidemiology and Control of Stem Rust

till Teknologie doktor Eva Lindberg, SLU, för sin avhandling Estimation of Canopy Structure and Individual Trees from Laser Scanning Data.


2014

Filosofie doktor Karin Eklöf, Sveriges Lantbruksuniversitet, för sin avhandling Effects of Stump Harvesting and Site Preparation on Mercury Mobilization and Methylation

Filosofie doktor Tim Horstkotte, Umeå universitet, för sin avhandling Congested Landscapes: Social-Ecological Interactions Between Forestry and Reindeer Husbandry.


2013

Veterinärmedicine doktor Ingrid Ljungvall vid Sveriges Lantbruksuniversitet för sin avhandling The Left Ventricle in Dogs with Myxomatous Mitral Valve Disease

Filosofie doktor Victor Johansson, också vid Sveriges Lantbruksuniversitet, för sin avhandling Distribution and Persistence of Epiphyte Metapopulations in Dynamic Landscapes.


2012

FD Martin Andersson, SLU Alnarp, för hans avhandling Olfaction in the Spruce Beetle Ips typographus.

FD Anna Zachrisson, Umeå universitet, för hennes avhandling Commons Protected for or from the People.


2011

FD Fernando Saravia, SLU, Uppsala, för avhandlingen Cryopreservation of Boar Semen.

FD Sofia Trattner, SLU, Uppsala, för avhandlingen Quality of Lipids in Fish Fed Vegetable Oils.


2010

FD Therese Bjärstig: En gemensam europeisk skogspolitik: en integrationsteoretisk studie av ett politikområde på tillväxt

FD Johan Spens: Using GIS to predict landscape-scale establishment and extinctinctions of lacustrine salmonids


2009

FD Sabine G. Göttlicher
FD Helena Hansson


2008

FD Ulrika Jönsson Belyazid
FD Andrea Hinas


2007

SkogD Johan Lindeberg


2006

SkogD Erik Hellberg


2005

AgrD Alastair Ross


2004

FD Olle Hjerne
VMD Ann Lindberg


2003

AgrD Örjan Carlborg
FD Per Eliasson


2002

SkogD Anna Ringvall
VMD Håkan Andersson


2001

AgrD Lena Holm
FD Ann-Sofie Morén


2000

Ingen utdelning


1999

AgrD Johan Arvidsson
SkogD Mats Nilsson


1998

FD Sanna Black Samuelsson
VMD Jens Häggström


Tidigare mottagare av akademiens belöning för framstående doktorsarbete inkl 2023 som pdf.


Dags att nominera till Anders Walls Landsbygdsstipendium, 200 000 kr!

20/10: Unga entreprenörer, 20–35 år, som genom ny­skapande insatser bidrar till lands­bygdens utveckling, kan nomineras.

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädlingen

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA…