Akademiens belöning för framstående doktorsarbete

Ur Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond kan utdelas belöning – penningsumma och diplom – till person, som under den närmast föregående treårsperioden framlagt framstående doktorsavhandling vid universitet eller högskola med relevans för de areella näringarna och/eller därtill knuten verksamhet. Det är viktigt att såväl god grundvetenskap som praktisk tillämpbarhet beaktats. Beredning sker i Pris- och belöningsnämnden. Slutligt beslut fattas i akademikollegiet.


Akademiens belöning för framstående doktorsarbete Mer information

Belöningen kan delas ut årligen, första gången var 1980.

Dags att nominera mottagare av Akademiens belöning för framstående doktorsarbete 2025. Nomineringen ska vara inne senast den 15 april 2024.
Till årets utlysning av belöning för framstående doktorsarbete.
Till sidan med förslagsformulär och utlysnings-PM.


2024

Filosofie doktor Christopher Malefors, Uppsala,
för avhandlingen Food waste reduction in the public catering sector. Han har studerat hur matsvinn kan minskas med mätning som grund. Arbetet har stor relevans för ett mer hållbart livsmedelssystem.

Christopher Malefors belönas för sin avhandling Food waste reduction in the public catering sector. Matsvinn är en fråga med hög aktualitet och sker globalt inom hela livsmedelssystemet både vad gäller produktionen som konsumtionen. En halvering av matsvinnet mellan 2015–2030 ingår i FN:s hållbarhetsmål. Avhandlingen ger detaljerad information om storleken på matsvinnet med fokus på svenska offentliga måltider samt beskriver en rad åtgärder för att minska matsvinnet. Christopher Malefors använder sig av ett flertal metoder som statistiska beräkningar, enkätmetoder och interventioner, samt identifierar tydliga riskfaktorer för matsvinn. Arbetet har hög vetenskaplig nivå och stort värde som underlag för fortsatt forskning om hur matsvinn kan minskas i olika delar av livmedelssystemet. Arbetet presenterar därigenom resultat som kan ha stort värde som beslutsunderlag, både direkt vad gäller planeringen av offentliga måltider och vid upprättandet av livsmedelsstrategier, samt mer generellt för att skapa ökat fokus kring matsvinn.


2023

Fil.dr Elias S. Azzi, Solna,
som i sin avhandling Biochar systems across scales in Sweden – An industrial ecology perspective (Kungliga Tekniska Högskolan) har studerat energi-, klimat- och miljöeffekterna av produktion och användning av biokol. Hans arbete har hög vetenskaplig nivå och redovisar resultat av stort värde för de areella näringarna liksom till samhället i övrigt.

Fil.dr Monica Mion, Uddevalla,
för hennes avhandling Increasing the biological knowledge of Baltic Sea cod: growth, movements and reproductive potential from historical and contemporary data som på ett framstående sätt identifierar viktiga indikatorer för ett hotat torskbestånd i Östersjön. Arbetet har påtagligt ökat förståelsen för Östersjötorskens biologi.


2022

Fil.dr Tobias Andermann, Stora Höga,
för hans avhandling Advancing Evolutionary Biology: Genomics, Bayesian Statistics, and Machine Learning (Göteborgs universitet). Tobias Andermann har genom kreativ metodutveckling inom genomik, Bayesiansk statistik och maskininlärning givit forskningen nydanande verktyg för evolutionsbiologisk forskning, inte minst avseende studier av djurarters utdöenden.


2021

Fil.dr Jean-Baptiste Jouffray, Lidingö, för hans avhandling The Anthropocene Ocean, Risks and opportunities for global sustainability, som behandlar havet i människans tidsålder (antropocen). Jean-Baptiste Jouffray studerar främst hur socioekonomiska drivkrafter kan kopplas till och påverka ekosystem. Avhandlingen utgör ett viktigt bidrag till diskussionen om det hållbara nyttjandet av havets resurser.


2020

Vet.med.dr Denise Laskowski, Uppsala,
för hennes avhandling Insulin and the early bovine embryo (Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala), där hon har genomfört omfattande studier av hur insulin påverkar nötkreatursembryon, studier som har givit ökad förståelse för mekanismerna bakom nedsatt fruktsamhet hos nötkreatur, orsakad av metabolisk obalans.

Fil.dr William Lidberg, Vännäs,
för hans avhandling Digital wet areas mapping (Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå), där han innovativt och med ny teknik har tagit fram detaljerade markfuktskartor, användbara vid skoglig planering för skydd av vattendrag och biologiskt viktiga miljöer.


2019

Agronomie doktor Sandra Lindström, Tomelilla och SLU Uppsala,
för hennes avhandling Insect Pollination of Oilseed Rape. Sandra Lindström har på ett imponerande sätt genomfört fält- och experimentbaserade studier av pollinerande insekters inverkan på skördeutfall av raps.


2018

Filosofie doktor Simon Forsberg, Uppsala och Uppsala universitet,
för hans avhandling Complex Trait Genetics Beyond Additivity,

Teknologie doktor Magnus Rudolfsson, Umeå och SLU Umeå,
för hans avhandling Characterization and Densification of Carbonized Lignocellulosic Biomass.


2017

till Skog doktor Mattias Eriksson, Njurunda och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå,
för hans avhandling Developing Client-Supplier Alignment in Swedish Wood Supply,

till Veterinärmedicine doktor Jenny Larsson, Uppsala och Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, för hennes avhandling Neonatal Porcine Diarrhoea, Aspects on Aetiology and Pathology.


2016

till Veterinärmedicine doktor Jonas Malmsten, för hans avhandling Reproduction and Health of Moose in Southern Sweden,

till Filosofie doktor Mikael Thyrel, för hans avhandling Spectroscopic Characterization of Lignocellulosic Biomass.


2015

till Agronomie doktor Anna Berlin, SLU, för sin avhandling Population Biology of Puccinia graminis – Implications for the Epidemiology and Control of Stem Rust

till Teknologie doktor Eva Lindberg, SLU, för sin avhandling Estimation of Canopy Structure and Individual Trees from Laser Scanning Data.


2014

Filosofie doktor Karin Eklöf, Sveriges Lantbruksuniversitet, för sin avhandling Effects of Stump Harvesting and Site Preparation on Mercury Mobilization and Methylation

Filosofie doktor Tim Horstkotte, Umeå universitet, för sin avhandling Congested Landscapes: Social-Ecological Interactions Between Forestry and Reindeer Husbandry.


2013

Veterinärmedicine doktor Ingrid Ljungvall vid Sveriges Lantbruksuniversitet för sin avhandling The Left Ventricle in Dogs with Myxomatous Mitral Valve Disease

Filosofie doktor Victor Johansson, också vid Sveriges Lantbruksuniversitet, för sin avhandling Distribution and Persistence of Epiphyte Metapopulations in Dynamic Landscapes.


2012

FD Martin Andersson, SLU Alnarp, för hans avhandling Olfaction in the Spruce Beetle Ips typographus.

FD Anna Zachrisson, Umeå universitet, för hennes avhandling Commons Protected for or from the People.


2011

FD Fernando Saravia, SLU, Uppsala, för avhandlingen Cryopreservation of Boar Semen.

FD Sofia Trattner, SLU, Uppsala, för avhandlingen Quality of Lipids in Fish Fed Vegetable Oils.


2010

FD Therese Bjärstig: En gemensam europeisk skogspolitik: en integrationsteoretisk studie av ett politikområde på tillväxt

FD Johan Spens: Using GIS to predict landscape-scale establishment and extinctinctions of lacustrine salmonids


2009

FD Sabine G. Göttlicher
FD Helena Hansson


2008

FD Ulrika Jönsson Belyazid
FD Andrea Hinas


2007

SkogD Johan Lindeberg


2006

SkogD Erik Hellberg


2005

AgrD Alastair Ross


2004

FD Olle Hjerne
VMD Ann Lindberg


2003

AgrD Örjan Carlborg
FD Per Eliasson


2002

SkogD Anna Ringvall
VMD Håkan Andersson


2001

AgrD Lena Holm
FD Ann-Sofie Morén


2000

Ingen utdelning


1999

AgrD Johan Arvidsson
SkogD Mats Nilsson


1998

FD Sanna Black Samuelsson
VMD Jens Häggström


Tidigare mottagare av akademiens belöning för framstående doktorsarbete inkl 2023 som pdf.


Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.