Akademiens belöning för framstående doktorsarbete

Ur Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond kan utdelas belöning – penningsumma och diplom – till person, som under den närmast föregående treårsperioden framlagt framstående doktorsavhandling vid universitet eller högskola med relevans för de areella näringarna och/eller därtill knuten verksamhet. Det är viktigt att såväl god grundvetenskap som praktisk tillämpbarhet beaktats.


Akademiens belöning för framstående doktorsarbete Mer information

Belöningen kan delas ut årligen; första gången 1980. Akademiledamöter och andra har rätt att nominera kandidater.


2022

Fil.dr Tobias Andermann, Stora Höga,
för hans avhandling Advancing Evolutionary Biology: Genomics, Bayesian Statistics, and Machine Learning (Göteborgs universitet). Tobias Andermann har genom kreativ metodutveckling inom genomik, Bayesiansk statistik och maskininlärning givit forskningen nydanande verktyg för evolutionsbiologisk forskning, inte minst avseende studier av djurarters utdöenden.

Tobias Andermann avhandling Advancing Evolutionary Biology: Genomics, Bayesian Statistics, and Machine Learning består till väsentlig del av metodutveckling inom genomik, Bayesiansk statistik och maskininlärning, med syfte att utveckla metoderna för evolutionsbiologisk forskning. Inom genomiken har han bl.a. utvecklat ett dataprogram (SECAPR) för enklare och säkrare bearbetning av data från analys av DNA från djur och växter. Programmet finns i öppen kod och har till dags dato mer än 21 000 nedladdningar. Tobias Andermann har vidare, genom användande av metoder inom Bayesiansk statistik utvecklat program (IUCN-SIM) för simulering av utdöenden (extinction) av olika djurarter. Slutligen har han undersökt och förbättrat existerande maskininlärningsalgoritmer för användning inom biologiska problemställningar, exempelvis för identifiering av tidigare okända virusvarianter.

Tobias Andermann har genom sin avhandling givit forskningen nya och mycket spännande verktyg för evolutionsbiologiska studier, inklusive studier av det tyvärr accelererande utdöendet av arter i vår miljö. Avhandlingen har rönt stort intresse och fått stort genomslag i forskarsamhället men också i vidare kretsar och då främst vad avser beräkningarna av utdöendet av arter.


2021

Fil.dr Jean-Baptiste Jouffray, Lidingö, för hans avhandling The Anthropocene Ocean, Risks and opportunities for global sustainability, som behandlar havet i människans tidsålder (antropocen). Jean-Baptiste Jouffray studerar främst hur socioekonomiska drivkrafter kan kopplas till och påverka ekosystem. Avhandlingen utgör ett viktigt bidrag till diskussionen om det hållbara nyttjandet av havets resurser.

2020

Vet.med.dr Denise Laskowski, Uppsala,
för hennes avhandling Insulin and the early bovine embryo (Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala), där hon har genomfört omfattande studier av hur insulin påverkar nötkreatursembryon, studier som har givit ökad förståelse för mekanismerna bakom nedsatt fruktsamhet hos nötkreatur, orsakad av metabolisk obalans.

och

Fil.dr William Lidberg, Vännäs,
för hans avhandling Digital wet areas mapping (Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå), där han innovativt och med ny teknik har tagit fram detaljerade markfuktskartor, användbara vid skoglig planering för skydd av vattendrag och biologiskt viktiga miljöer.

2019

Agronomie doktor Sandra Lindström, Tomelilla och SLU Uppsala,
för hennes avhandling Insect Pollination of Oilseed Rape. Sandra Lindström har på ett imponerande sätt genomfört fält- och experimentbaserade studier av pollinerande insekters inverkan på skördeutfall av raps.

2018

Filosofie doktor Simon Forsberg, Uppsala och Uppsala universitet,
för hans avhandling Complex Trait Genetics Beyond Additivity,
samt
Teknologie doktor Magnus Rudolfsson, Umeå och SLU Umeå,
för hans avhandling Characterization and Densification of Carbonized Lignocellulosic Biomass.

2017

till Skog doktor Mattias Eriksson, Njurunda och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå,
för hans avhandling Developing Client-Supplier Alignment in Swedish Wood Supply,
samt
till Veterinärmedicine doktor Jenny Larsson, Uppsala och Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, för hennes avhandling Neonatal Porcine Diarrhoea, Aspects on Aetiology and Pathology.

2016

till Veterinärmedicine doktor Jonas Malmsten, för hans avhandling Reproduction and Health of Moose in Southern Sweden,
samt
till Filosofie doktor Mikael Thyrel, för hans avhandling Spectroscopic Characterization of Lignocellulosic Biomass.

2015

till Agronomie doktor Anna Berlin, SLU, för sin avhandling Population Biology of Puccinia graminis – Implications for the Epidemiology and Control of Stem Rust
samt
till Teknologie doktor Eva Lindberg, SLU, för sin avhandling Estimation of Canopy Structure and Individual Trees from Laser Scanning Data.

2014

Filosofie doktor Karin Eklöf, Sveriges Lantbruksuniversitet, för sin avhandling Effects of Stump Harvesting and Site Preparation on Mercury Mobilization and Methylation
och
Filosofie doktor Tim Horstkotte, Umeå universitet, för sin avhandling Congested Landscapes: Social-Ecological Interactions Between Forestry and Reindeer Husbandry.

2013

Veterinärmedicine doktor Ingrid Ljungvall vid Sveriges Lantbruksuniversitet för sin avhandling The Left Ventricle in Dogs with Myxomatous Mitral Valve Disease
och
Filosofie doktor Victor Johansson, också vid Sveriges Lantbruksuniversitet, för sin avhandling Distribution and Persistence of Epiphyte Metapopulations in Dynamic Landscapes.

2012

FD Martin Andersson, SLU Alnarp, för hans avhandling Olfaction in the Spruce Beetle Ips typographus.
och
FD Anna Zachrisson, Umeå universitet, för hennes avhandling Commons Protected for or from the People.

2011

FD Fernando Saravia, SLU, Uppsala, för avhandlingen Cryopreservation of Boar Semen.
och
FD Sofia Trattner, SLU, Uppsala, för avhandlingen Quality of Lipids in Fish Fed Vegetable Oils.

2010

FD Therese Bjärstig: En gemensam europeisk skogspolitik: en integrationsteoretisk studie av ett politikområde på tillväxt
FD Johan Spens: Using GIS to predict landscape-scale establishment and extinctinctions of lacustrine salmonids

2009

FD Sabine G. Göttlicher
FD Helena Hansson

2008

FD Ulrika Jönsson Belyazid
FD Andrea Hinas

2007

SkogD Johan Lindeberg

2006

SkogD Erik Hellberg

2005

AgrD Alastair Ross

2004

FD Olle Hjerne
VMD Ann Lindberg

2003

AgrD Örjan Carlborg
FD Per Eliasson

2002

SkogD Anna Ringvall
VMD Håkan Andersson

2001

AgrD Lena Holm
FD Ann-Sofie Morén

2000

Ingen utdelning

1999

AgrD Johan Arvidsson
SkogD Mats Nilsson

1998

FD Sanna Black Samuelsson
VMD Jens Häggström


What is a sustainable diet? The protein shift – challenges and opportunities

9 Nov: In this seminar we address nutritional, environmental, and political aspects of producing plant-based proteins and foods, and discuss possible paths forward to…

KSLA-podden 19: Möjligheter och begränsningar med fjärranalys för kartering av skogsskador, del 1

KSLA-podden nr 19: Fjärranalys är ett samlingsnamn för tekniker som avbildar jordytan med sensorer placerade på satelliter, flygplan, drönare eller fordon. Exempel på sensorer…

Akademisammankomst med presentation av nya svenska ledamöter

8/12: Dagen är avsedd att på ett avspänt sätt välkomna de nya svenska ledamöterna in i akademiens arbete och gemenskap.

Kompetensförsörjning – nyckelfråga för utveckling av livsmedelsproduktion i Sverige

27/10: Biologiska resurser ska hanteras i ett hållbart system inom primärproduktion, förädling och försäljning och för detta krävs kompetens på olika nivåer. Kommittén för…