Utskottet för globala frågor och europeiska frågor

Svenskt ordförandeskap i EU:s ministerråd under första halvåret 2023 – vad händer inom KSLA:s områden?


Bakgrund

Under första halvåret 2023 var Sverige ordförande i EU:s ministerråd inom ramen för det system där ordförandeskapet roterar halvårsvis mellan medlemsländerna enligt ett uppgjort schema. Sverige tog över från Tjeckoslovakien och efterträddes av Spanien.

Ordförandeskapet innebär att Sverige ska leda rådsarbetet på alla nivåer, både ministermötena och de arbetsgrupper med experter som står för det förberedande arbetet. Rådet möts i olika konstellationer, t.ex. jordbruksministrarna eller miljöministrarna som då kan fatta beslut inom sina respektive områden. Den centrala uppgiften är att föra arbetet med lagstiftning vidare på ett professionellt sätt. Lagstiftningsförslag läggs fram av kommissionen som har initiativrätt. Ordförandeskapet kan således inte ta egna initiativ till nya lagar och förväntas inte heller driva egna nationella ståndpunkter.

Sverige har identifierat fyra övergripande prioriteringar:

  • Säkerhet – enighet
  • Konkurrenskraft
  • Grön omställning och energiomställning
  • Demokratiska värden och rättsstatsprincipen

För den gröna sektorn planerar ordförandeskapet att ta upp bl.a. följande frågor på rådsnivå:

Miljö

Vissa delar av klimatpaketet Fit for 55 återstår. Det gäller bl.a. förslaget till förordning om koldioxidcertifiering som syftar till att främja en kommersiell marknad för att binda koldioxid. Detta förslag är nyligen framlagt av kommissionen och förhandlingarna kommer att inledas under det svenska ordförandeskapet.

Förordningen om restaurering av natur handlar om att skydda biologisk mångfald genom tidssatta och bindande krav. Denna lagstiftning är ett viktigt instrument för att se till att EU uppfyller sina åtaganden enligt FN-konventionen om biologisk mångfald. Samtidigt kan den leda till att betydande arealer undantas från både jord och skogsbruk och svåra målkonflikter uppstår. Diskussionerna är intensiva men ambitionen är att nå en allmän riktlinje vid ministermötet i juni.

Det så kallade industriutsläppsdirektivet kommer att behandlas med sikte på allmän riktlinje (första överenskommelse) vid ministermötet i mars.

Jordbruk

Jordbruksministrarna sammanträder vanligen en gång i månaden. De behandlar också skogs- och fiskefrågor.

Kommissionen har lagt fram ett förslag till förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel inom jordbruket som innebär kraftiga reduktioner av användningen. Vid jordbruksministrarnas möte i december 2022 var det stora åsiktsskillnader och beslutet blev att kräva bredare konsekvensanalyser från kommissionen inom sex månader. Det är osäkert när beslut kan fattas men en diskussion är planerad på ministernivå.

Industriutsläppsdirektivet syftar bl.a. till att minska utsläppen av metan och ammoniak och kan därför få konsekvenser för jordbruk med djurbesättningar. Ambitionen är att nå en allmän riktlinje under det svenska ordförandeskapet. Jordbruksministrarna kommer att diskutera jordbruksaspekterna men beslut fattas av miljöministrarna.

Jordbruksministrarna kommer också att diskutera förslaget till förordning om certifikat för kolupptag. Denna förordning ingår i klimatpaketet Fit för 55 med ambitiösa åtgärder för att reducera utsläpp av koldioxid och kommer att beslutas av miljöministrarna.

Rådsslutsatser rörande EU:s prioriteringar gentemot FAO planeras.

Ett förslag till förordning om användning av ny genteknologi väntas från kommissionen sent under ordförandeskapet. En presentation följd av diskussion är planerad till ministerrådet i juni. Detta är ett viktigt förslag eftersom det kan medföra öppningar när det gäller användningen av nya gentekniker inom växtområdet.

Skog

Direktivet om avskogning syftar till att försvåra import av produkter från länder som skövlar skog men kan också innebära krav på hur skogsbruk får bedrivas inom EU. Triloger (trepartsförhandlingar mellan företrädare för Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen) ska slutföras under det svenska ordförandeskapet.

Direktivet om förnybar energi befinner sig i slutskedet av beslutsprocessen med pågående triloger som förväntas slutföras under halvåret.

När det gäller skogsövervakning kommer kommissionen troligen att lägga fram ett förslag sent under ordförandeskapet. En viktig aspekt kommer att vara hur ansvaret för skogsövervakning ska fördelas mellan medlemsländerna och EU.

En vetenskaplig konferens om skogsövervakning hålls vid SLU i Uppsala 1–2 februari. Det är ett viktigt tema eftersom kommissionen arbetar med ett förslag till förordning om skogsövervakning som förväntas komma under sommaren. En central aspekt kommer att vara hur ansvaret för skogsövervakning ska fördelas mellan EU nivån och den nationella nivån.

Bioekonomi kommer att diskuteras med utgångspunkt i en rapport från kommissionen och rådsslutsatser om användningen av bioekonomi i ljuset av den senaste tidens omvärldsförändringar planeras i ministerrådet.

En vetenskaplig konferens organiseras den 27–28 februari om bioekonomi.

De formella rådsmötena äger rum i Bryssel eller Luxemburg. Dessutom kommer ett antal så kallade informella möten att äga rum i Sverige både med ministrar och tjänstemän. Vid dessa möten kan inga formella beslut fattas utan man diskuterar teman som ordförandeskapet valt ut.

Miljöministrarna kommer att ha ett informellt möte i april då fokus ska vara på samverkan med näringslivet med presentation av goda exempel.

Jordbruksministrarnas informella möte kommer att vara i juni.

Dessutom kommer det att ordnas möten med chefsveterinärer, generaldirektörer för livsmedelsmyndigheter och skogsmyndigheter samt ansvariga för CAP frågor.

UEAA (The Union of European Academies for Sciences applied to Agriculture, Food and Nature) följer det som händer relaterat till de gröna näringarna inom EU.


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

KSLA har yttrat sig om betänkandet ”Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport”

EU-kommissionens betänkande har remitterats av Jordbruksverket.

KSLA Koncentrerar Östersjökommittén

Östersjökommitténs sammanfattning av sitt arbete perioden januari 2020–juni 2023.