Akademiens priser

delas ut vid högtidssammankomsten den 28 januari

 • A. W. Bergstens pris – för framstående vetenskapligt arbete, framgångsrik undervisande verksamhet eller jämförbar insats på det praktiska området som bidragit till att väcka håg och intresse för jordbruket eller därmed förenad näringsgren.
 • S. O. Bergs och Fajer Fajerssons pris – för framstående insatser inom lantbrukets marklära/växtnäringslära och växtförädling/ kvalitetsforskning.
 • Georg och Greta Borgströms pris – till person som aktivt forskar eller på annat sätt verkar inom verksamhet som har med världens livsmedelsförsörjning att göra och de därtill knutna ekologiska, demografiska och ekonomiska aspekterna.
 • Bertebos pris – internationellt pris för väl meriterad, banbrytande utvecklingsmetod inom livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi.
 • Håstadius pris – för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom växtområdet, till  person som gjort särskilt framstående insatser för växtodlingen i Sverige.
 • Renborgs kulturpris – för att ha bidragit med kvalificerad och nyorienterande kunskap inom kulturarbete, folkbildning eller forskning, med ett brett landsbygdsperspektiv.
 • Nilsson Ehle-medaljen –  för synnerligen framstående och för utvecklingen främjande insatser inom genetik och dess praktiska tillämpning inom jordbruk, trädgårdsbruk och skogsbruk.
 • Akademiens stora guldmedalj – för synnerligen framstående livsgärning inom akademiens arbetsfält.
 • Akademiens guldmedalj – för utomordentlig gärning inom akademiens verksamhetsfält.
 • Akademiens silvermedalj –  till person, som på ett förtjänstfullt sätt väckt intresse för de areella näringarna.
 • Landsbygdsstipendiet – till person som genom idérikedom och engagemang i sin praktiska verksamhet som landsbygdsrådgivare/-utvecklare på ett positivt och oegennyttigt sätt bidragit till utvecklingen på landsbygden.
 • Anders Elofsons medalj – till person som har utfört en utomordentlig gärning inom området vallfröodling och bete.
 • Gunnar Torstenssons forskarstipendiumhar upphört genom Akademikollegiets beslut 2012-03-19.
Bifogade dokument: