Caseutmaning

Ungdomsutskottet står bakom de årliga Caseutmaningarna. Deltagarna är unga personer, i slutet av utbildning, nyutbildade eller unga arbetande. De sätts samman i grupper som på begränsad tid ska ta fram ett förslag på lösning till caset. Varje grupp ska bestå av personer vars kunskaper varierar och kompletterar varandra. Till sin hjälp har grupperna resurspersoner, ledamöter i KSLA. Gruppernas caselösningar bedöms av en jury.

 


6–8 maj 2022: Hållbara skärgårdsföretag på naturens villkor

Utmaningen handlade om att utveckla hållbara affärsidéer för företagare som verkar i skärgårdsmiljö. Fokus var att arbeta med frågeställningar som ”Hur kan vi skapa långsiktigt levande skärgårdsföretag i harmoni med naturens förutsättningar?” och ”Vilka resurser och möjligheter erbjuder Östersjön för lokala, hållbara näringar?”

Skärgården präglas av en kulturhistoria med fungerade självhushållning, entreprenörer och mångsysslare. Skärgårdens befolkning är en vital resurs för lokal utveckling, men idag minskar den fasta befolkningen på öarna. Det är dessutom få lokala näringsverksamheter som nyttjar områdets naturresurser i form av fisk, alger, vilt eller jordbruksprodukter.


19 november 2021: När krisen kom

Utmaningen handlade om vad ett samhälle behöver när krisen kommer och hur beredda vi egentligen är den dagen krisen är ett faktum. Fredagen den 19 november 2021 bjöd Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien in till en caseutmaning i krisens tecken, där beredskap i livsmedelskedjan står i fokus.

En kris påverkar individen och samhället på olika sätt där livsmedelskedjan är en sårbar länk. Hur länge klarar du dig på maten du har hemma? Hur länge klarar Sverige av att försörja sin befolkning den dag krisen slår till? År 2020 blev året då Sverige blev varse att en kris kan drabba det moderna samhället. Sverige blev en del i en världsomfattande pandemin. Covid-19 blev plötsligt det som hela världen var tvungen att anpassa sig efter.

 

—————————————————————————————————————————

Caseutmaningen 2020 ställdes in på grund av coronapandemin.

—————————————————————————————————————————

25–27 oktober 2019: Hur kan data berätta historien om din produkt?

Utmaningen handlade om att ta fram en lösning för hur data kan hjälpa människor att göra medvetna val.

Data! I dagens digitala samhälle skapas och lagras stora datamängder och skogs- och jordbruket är inga undantag. En stor utmaning för många företag är dock att tillvarata data på ett effektivt sätt. Dessutom uppstår frågor om integritet för den enskilda företagare samtidigt som att informationen ska vara tillgänglig i hela systemet. Hur ska de skyddas när data offentliggörs? Konsumenters utmaning är tillskillnad från producenterna att sålla bland den information som finns tillgänglig för att göra medvetna val utifrån deras preferenser.

I en värld med allt högre krav på hållbarhet finns en möjlighet att använda data för att binda ihop försörjningskedjor från ”frö till färdig produkt”, att människor kan ta aktiva beslut baserat på sina olika preferenser. Men hur ordnar vi att produkter från antingen jord- eller skogsbruk får en identitet för konsumenten och samtidigt skapar mervärden för alla parter i kedjan? Det var uppgiften att lösa.

Till resultatet.

—————————————————————————————————————————

26–28 oktober 2018:  How Tall Is A Pine?

Utmaningen handlade om att ta fram ett kommunikationskoncept som ökar förståelsen om skogens olika nyttor för kommande generationer.

Skogen! Vad betyder den för dig? Frisk luft, rekreation, grund för biologisk mångfald, huset du bor i, lingonsylten på gröten, köksluckorna i det nyrenoverade huset, mjölkförpackningen med roliga fakta på, stället du åker till på semestern, maten på bordet, sagan i barnboken, smink, toapapper, kulturarvet, arbetsplatsen eller världens största lekplats?

Vi mår bra av att vistas i skogen. Skogen binder koldioxid, produkterna är förnyelsebara och allt som kan göras av olja idag kan vi göra av träd imorgon. Men varför behövde just min blåbärsskog bli toapapper? Utrotar vi arter för att bygga klimatsmarta hus? Vem bestämmer över skogen och vem äger skogen?

Frågorna är många och till kommande generationer behöver vi hjälpa till att besvara alla dessa frågor.

Till resultatet.

 

Deltagare, arrangörer och jury KSLA:s caseutmaning 2016

Deltagare, arrangörer och jury KSLA:s caseutmaning 2016. Foto: Julia Fransson.


KSLA-podden 19: Möjligheter och begränsningar med fjärranalys för kartering av skogsskador, del 1

KSLA-podden nr 19: Fjärranalys är ett samlingsnamn för tekniker som avbildar jordytan med sensorer placerade på satelliter, flygplan, drönare eller fordon. Exempel på sensorer…

Akademisammankomst med presentation av nya svenska ledamöter

8/12: Dagen är avsedd att på ett avspänt sätt välkomna de nya svenska ledamöterna in i akademiens arbete och gemenskap.

Kompetensförsörjning – nyckelfråga för utveckling av livsmedelsproduktion i Sverige

27/10: Biologiska resurser ska hanteras i ett hållbart system inom primärproduktion, förädling och försäljning och för detta krävs kompetens på olika nivåer. Kommittén för…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta…