A. W. Bergstens pris

Akademiens A.W. Bergstens pris delas ut till person, ledamot eller icke ledamot, som genom framstående vetenskapligt arbete, framgångsrik undervisande verksamhet eller jämförbar insats på det praktiska området bidragit till att väcka håg och intresse för jordbruket eller därmed förenad näringsgren och som därigenom gjort sig förtjänt av sådan utmärkelse.

Priset utgörs av penningsumma och en medalj i 18 k guld och det kan delas ut årligen ur Stiftelsen A.W. Bergstens donation, som tillkommit genom testamente 1922 av grosshandlaren Alexander Wilhelm Bergsten.

Endast akademiledamöter kan nominera till detta pris. Nästa utdelning: 28 januari 2021.

****************************************************

2020

Agronom Jan Rundqvist, Hällekis,
för hans stora engagemang i utvecklingen av ett konkurrenskraftigt svenskt lantbruk, bland annat genom att kombinera utveckling av nya affärsidéer och affärsverksamheter med ett genuint intresse för tillämpad forskning, dess inriktning och praktiska användning.

Jan Rundqvist drivs av en vilja att skapa ett konkurrenskraftigt svenskt lantbruk med god lönsamhet som uthålligt försörjer Sverige med näringsriktiga smakfulla livsmedel. Han är sedan länge mycket aktivt involverad i olika lantbruksforskningsstiftelser och delar välvilligt med sig av sina erfarenheter i olika FoU-projekts referensgrupper. Jan Rundqvist har deltagit praktiskt i utvecklingen av nya växtskyddsmedel och lett en kommersiell utveckling av insatsvaror till lantbruket, samtidigt som han på ett förtjänstfullt sätt förstärkt och initierat nya affärsområden på den svenska utsädesmarknaden. Växtförädling och svensk marknads försörjning av välanpassade växtsorter ligger honom speciellt varmt om hjärtat och han har aktivt medverkat vid bildningen och utvecklingen av ett pre-breedingföretag för havre. Han tog också en mycket aktiv del i bildningen av Svensk Havreförening.

Jan Rundqvist har på ett unikt sätt kombinerat ett genuint intresse för inriktningen och användningen av tillämpad forskning med marknadsinriktat arbete inom näringsliv och branschorganisationer. Hans intresse för nya affärsmöjligheter direkt ur forskning har fört honom till uppdrag som t ex inneburit uppbyggnad av spin-off företag till Göteborgs universitet och ansvar för uppbyggnaden av en marknad för nya protein- och stärkelseprodukter från ärt- och potatisförädlingsindustrin i Norden.

2019

Professor Ulf Magnusson, Knivsta,
för hans målmedvetna arbete med att lyfta fram veterinärmedicinens och djurhållningens betydelse för fattigdomsbekämpning och säker livsmedelsförsörjning i låginkomstländer.

2018

Agronom Anders Nilsson, Helsingborg,
för hans betydelsefulla insatser för att stärka svensk växtförädling och därmed svensk jordbruksforskning, och även för hans arbete med att kommunicera jordbrukets betydelse för en hållbar samhällsutveckling till allmänheten.

2017

till förra informationsdirektören vid FAO Christina Engfeldt, Stockholm, för att hon på den internationella arenan med stor framgång förmedlat kunskap om lantbruk, livsmedel och människans livsvillkor i ett hållbarhetsperspektiv.

2016

till agronomie hedersdoktor Annika Åhnberg, som under tre decennier på ett engagerat, intresseväckande och konstruktivt sätt har bidragit till den nationella debatten om de areella näringarna.

2015

till agronom Peter Sylwan som under 40 år på ett initierat sätt deltagit i och utvecklat lantbruksdiskussionen som skribent och journalist i press och radio samt som uppskattad konferensledare.

2014

till professor emeritus Per Åman för att han på ett visionärt sätt lett den vetenskapliga kunskapsutvecklingen om kopplingen mellan mat och hälsa med fokus på cerealier.

2013

till filosofie doktor Ann Norderhaug för hennes enastående arbete för kulturlandskapet i Norden, där hon lagt grunden för en integrerad helhetssyn på traditionell produktion, med bevarande och bibehållande av natur- och kulturvärden.

2012

till lantmästare Stig Lindén, Borensberg, som med kraft, engagemang och tydligt ledarskap har drivit många förändringsfrågor i vårt lantbruk.

2011

till agronomie doktor Göte Bertilsson för hans idoga och kvalificerade arbeten för att främja uthållig växtproduktion och då främst utifrån ett växtnäringsperspektiv.

2010

till professor Arvid Uggla, som förutom egen resultatrik parasitologiforskning också framgångsrikt verkar som förste dekanus för den nybildade fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU.

2009

till professor Patrik Grahn, för att han som föregångare via forskning, utbildning och information lyfter fram trädgårdens läkande krafter och naturens betydelse för människors hälsa.

2008

till lantbruksrådgivare Torbjörn Lovang, för han att med gedigen biologisk och teknisk kunskap och med fokus på affärsmässighet har lämnat väl underbyggda råd för utvecklingen av svensk växtodling, med tydlig inriktning på det enskilda företaget.

2007

till lantbrukare Göran Ohlsson, för att han med övertygelse och engagemang, kunnighet och diplomati har lett och utvecklat föreningen Odling i Balans alltsedan starten 1991 och därigenom verksamt bidragit till en positiv miljöutveckling i svenskt jordbruk.

2006

till VD Carl Piper, för att han med stort engagemang och kunnande ha genomfört en unik naturvårdssatsning för ekologisk utveckling i skogs- och jordbruket samt tillämpning av framsynta former för medarbetarnas engagemang och delaktighet till föredöme för alla som äger och förvaltar mark.

2005

till VD Jan Kjellman, för innovativ och okonventionell lansering av svenska livsmedel i anslutning till IKEA:s varumärke, vilket resulterat i betydande exportframgångar till glädje och föredöme för hela livsmedelssektorn.

2004

till VD Lennart Bengtsson, för ett framstående ledarskap inom jordbruket, präglat av entusiasm och framsynt marknadstänkande samt nydanande av kommunikationen mellan producent och konsument.

2003

till professor emeritus Mårten Carlsson, för en ledargärning inom universitetsvärlden präglad av pedagogisk och forskningspolitisk framsyn samt utveckling av universitetets sektorsroll inom de areella näringarna och samverkan med samhället i övrigt.

2002

till professor emeritus Jan Persson, för en forskar- och utbildningsgärning inom centrala frågor för utveckling av uthålligt jordbruk såsom växtnäringens, kolets och det organiska materialets omsättning och betydelse i odlingsmarken, samt för förmågan att koppla vetenskaplig teori till praktisk verklighet.

2001

till professor emeritus Lars Kardell, för en vetenskaplig och pedagogisk gärning i ett osedvanligt brett spektrum från skogsskötsel, skogsbiologi och konsekvenser för natur och landskap av skogliga ingrepp till skogens rekreativa värden och skogshistoria samt för hans oräddhet att med sakligt underbyggda argument stimulera den skogliga debatten.

2000

till Stadsträdgårdsmästare Stefan Mattsson, Enköping, för att i en tid med minskande resurser på ett inspirerande sätt ha utvecklat trädgårdstraditionen i offentlig miljö.

1999

till professor Ingvar Fredricson, för målmedvetet och framgångsrikt arbete för hästnäringens utveckling, nationellt och internationellt.

1998

till författare Stefan Edman, för att utifrån en ekologisk helhetssyn intresseväckande och sakligt ha belyst människans ansvar för och beroende av vår natur.

1997

till lantmästare Bleckert Lagerfelt, för framgångsrikt teoretiskt och praktiskt nytänkande inom såväl växtodling som husdjursskötsel – framsteg som analyserats och prövats i egen verksamhet för att därefter komma till användning i vida kretsar.

Tidigare A W Bergsten-pristagare