Wallenberg Professor No. 5 – 2018

Scott Creel fifth holder of the KSLA Wallenberg Professorship

Press release:

Professor Scott Creel has been appointed holder of one of the two KSLA Wallenberg Professorships 2018. Professor Scott Creel, Department of Ecology, Montana State University, Bozeman, MT, USA, will be working at the Department of Wildlife Fish, and Environmental Studies, the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Umeå.


In the Swedish management of wild species (bear, salmon, moose, golden eagle and others), local anchoring is sought for decisions regarding protection and use. Understanding of how the dynamics of important species affect, and are influenced by, the multifaceted landscape is becoming increasingly important in addressing conflicts of interest arising from ecological changes and increased utilization of different natural resources. Decisions are facilitated by reliable data on the size and dynamics of different populations.

Professor Creel’s planned research in Sweden is about developing new population models where genetics is used to estimate different population parameters in wild populations. This information is the foundation of knowledge-based natural resource management, but is often lacking today.

Ecology is a strong Swedish research area and the collaboration with Professor Creel will create significant synergistic effects, primarily through new collaborations and research in a subject of increasing importance for the sustainable use of important natural resources.

Professor Creel’s international network, for instance from research projects in Africa, where several of the world’s leading universities carry out similar projects, will be very valuable to Swedish researchers. In order to further enhance the long-term positive impacts on Swedish research and international cooperation, Professor Creel will be linked to SLU for another 5 years’ time after the guest professorship has been completed.

Professor Scott Creel is bid welcome as the 5th Wallenberg Professor by the Marshal of the Realm, Professor Svante Lindqvist. Photo: Erik Cronberg.

Further information about Professor Scott Creel:

http://www.montana.edu/screel/

___________________________________________________________________________

Knut and Alice Wallenberg Foundation donated, on the occasion of the Academy’s 200th anniversary in 2013, SEK 12 million to the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry. With the funds the Academy has set up seven one-year guest professorships of the highest international standard in the green industries.

The purpose of the KSLA Wallenberg professorships is to establish ties with prominent foreign scientists, who can contribute towards the renewal of Swedish science in the green sector*, and to universities and academic institutions. A KSLA Wallenberg professor shall contribute new aspects research environments that are already strong or shall serve as a boost to build new strategic environments.

*) In this context, the green sector is defined as forestry, agriculture, horticulture, animal husbandry and veterinary medicine, hunting and reindeer herding, urban green areas as well as fisheries and aquaculture, but not the industries and service sectors based on these.

___________________________________________________________________________

Scott Creel är KSLA:s femte Wallenberg-professor

Akademien har till innehavare av en av 2018 års två KSLA-Wallenbergprofessurer utsett professor Scott Creel, Department of Ecology, Montana State University, Bozeman, MT, USA. Professor Scott Creel kommer att arbeta vid Institution för vilt, fisk och Miljö, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Umeå.

I svensk förvaltning av vilda arter (t.ex. björn, lax, älg, kungsörn) eftersträvas lokal förankring av beslut kring skydd och nyttjande. Förståelsen av hur dynamiken hos viktiga arter påverkar, och påverkas av, det mångbrukade landskapet blir allt viktigare för att hantera målkonflikter som uppstår av ekologiska förändringar och ökat nyttjande av olika naturresurser. Beslut underlättas av tillförlitliga data om olika populationers storlek och dynamik.

Professor Creels planerade forskning i Sverige handlar om att utveckla nya populationsmodeller där genetik används för att uppskatta olika populationsparametrar i vilda populationer, information som utgör grunden i kunskapsbaserad naturresursförvaltning men som idag ofta saknas.

Ekologi är ett starkt svenskt forskningsområde och samarbetet med Professor Creel kommer att skapa stora synergistiska effekter, framförallt genom nya samarbeten och forskningsinriktningar inom ett ämne av ökande betydelse för uthålligt nyttjande av viktiga naturresurser.

Professor Creels internationella nätverk, med forskningsprojekt i bland annat Afrika, där flera av världens främsta universitet bedriver liknande projekt, kommer att bli mycket värdefullt för svenska forskare. För att ytterligare förstärka de långsiktigt positiva effekterna för svensk forskning och internationella samarbeten kommer Professor Creel att knytas till SLU under ytterligare 5 års tid, efter att gästprofessuren genomförts.

Mer om professor Barry A. Costa-Pierce:

http://www.montana.edu/screel/

___________________________________________________________________________

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse donerade, med anledning av akademiens 200-årsjubileum år 2013, 12 miljoner kronor till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. För medlen har KSLA inrättat sju ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass inom de gröna näringarna.

Wallenbergprofessurerna är avsedda att knyta framstående utländska forskare, som kan bidra till förnyelse av svensk vetenskap inom den gröna sektorn*, till våra universitet och högskolor. En Wallenbergprofessor ska tillföra nya aspekter till redan starka forskningsmiljöer eller fungera som en vitamininjektion för att bygga upp nya strategiska miljöer.

*) Den gröna sektorn definieras i detta sammanhang som skogs-, jord- och trädgårdsbruk, husdjursskötsel och veterinärmedicin, jakt och renskötsel, urbana grönområden samt fiske och vattenbruk. Däremot inte de därpå baserade industrierna och tjänstesektorerna.

 


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

KSLA har yttrat sig om betänkandet ”Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport”

EU-kommissionens betänkande har remitterats av Jordbruksverket.

KSLA Koncentrerar Östersjökommittén

Östersjökommitténs sammanfattning av sitt arbete perioden januari 2020–juni 2023.