Övriga publikationer

Övriga publikationer kan vara foldrar, broschyrer och skrifter som inte självklart hör hemma under någon av de andra kategorierna.


Sveriges framtida forskningspolitik – KSLA:s synpunkter

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens synpunkter på regeringens forskningspolitik.

Sökord: forskning | forskningspolitik

KSLA Activities and Focus 2021–2024

This policy document for KSLA was adopted by the Academy Collegium on 1 December 2020.

KSLA Verksamhet och Inriktning 2021–2024

Detta inriktningsdokument för KSLA fastställdes av akademikollegiet den 1 december 2020.

Forskning för de gröna näringarnas omställning och konkurrenskraft

KSLA har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på regeringens forskningspolitik (U2019/02263/UH). De redovisas i denna skrift.

De kungliga akademierna

De 10 svenska kungliga akademierna har en gemensam broschyr som i korta ordalag presenterar varje akademi för sig. Broschyren har tillkommit på initiativ av Musikaliska akademiens ständige sekreterare Fredrik Wetterqvist och är gjord i samarbete mellan de 10 akademierna. Den finns att tillgå på akademiernas kanslier. Förordet har skrivits av…

Sökord: akademier

BAHP Presentationsfolder 2017

Välkommen till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek och arkiv BAHP, d v s enheten Bibliotek, arkiv och historiska projekt, presenterar här sin verksamhet och de tjänster som biblioteket och arkivet kan erbjuda.

Sökord: agrarhistoria | arkiv | bibliotek | forskning | historia

Forskning för gröna näringar

Ett strategidokument om de gröna näringarnas och livsvetenskapernas roll i Sveriges utveckling mot ett hållbart samhälle. Framtaget inför 2016 års forsknings- och innovationspolitiska proposition.

Sökord: forskning | politik | proposition

Forests and Forestry in Sweden

This booklet provides an overview of the values and goals that are embodied in Swedish forest policy and practice today. It describes the nature and scope of the involvement of politicians, government agencies, research institutions, forest owners, industry, non-governmental organizations and other stakeholders in the forest sector.

Sökord: forestry | forests | skog | skogsbruk

A biobased economy for sustainable development

A strategy document on the role of the green sector and the life sciences in Sweden’s development towards a sustainable society.

KSLA Presentationsfolder 2014

En kort presentation av KSLA i liten planoform.

VISA FLER