Anders Elofsons medalj

Akademiens Anders Elofsons medalj, i solitt silver (Ø 38 mm), delas ut till framträdande företrädare för forskning och försök, upplysning och information samt praktisk verksamhet inom de områden som stod Anders Elofson närmast: betes- och vallfrågor, fröodling samt frökontroll rörande vallväxter.

Anders Elofsons medalj instiftades 2011 och kan delas ut varje år.
Beslutas av styrelsen för Stiftelsen Anders Elofsons Fond.

2019 års utlysning, utdelning 2020 →

*************

Mottagare Anders Elofsons medalj 2020 presenteras 2019-12-12

2019

Agronom Thorsten Rahbek Pedersen, Lund,
för hans insatser för att förbättra den svenska fröodlingen och den biologiska mångfalden – ett arbete vari han visat stor förmåga att såväl involvera odlare och rådgivare som intressera media för området vallodling.

2018

Forskningsledare Rolf Spörndly, Uppsala,
för hans betydande insatser i kunskapsutvecklingen gällande foder och utfodring, speciellt vallfodrets värdering, beredning och utnyttjande.

2017

till Agr.dr Ann-Charlotte Wallenhammar, Örebro, för hennes gärningar inom växtodling och hennes avgörande insatser inom sjukdomsdetektering i vallbaljväxter och utvecklingen av vallfröodlingen.

2016

till docent Eva Spörndly för att hon i såväl forskning som undervisning lyckas kombinera hög vetenskaplig kvalitet med praktisk tillämpning inom området bete och dess nyttjande.

2015

till lantmästare Tore Dahlqvist för att han genom åren utvecklat en omfattande och genuin kunskap inom vallfröodling som han aktivt delat med sig av till lantbruket.

2014

till försöksledare Jan Jansson för hans gedigna insatser inom rådgivningen och inom den tillämpade fältforskningen för utveckling av vallodlingen i Sverige.

2013

till lantbrukare Erik Arvidsson, Kumla, för att han är en riksbekant skicklig odlare av timotejfrö, som i flera decennier inspirerat och med sina råd hjälpt andra odlare att nå fina resultat i sina odlingar.

2012

till byrådirektör Nilla Nilsdotter-Linde, Uppsala,  för att hon med aldrig sviktande entusiasm och med hjärtat driver vall- och betesfrågorna i fullständig likhet med Anders Elofson.

***********************************************************************

Anders Elofson

föddes som bondson 1873 i värmländska Gunnarskog och blev Alnarpsagronom 1897. Han tjänstgjorde sedan som lärare och förvaltare, föreståndare på Utsädesföreningens Ultunafilial, statskonsulent i fröodling samt till sist som föreståndare för Betes- och Vallföreningen (sedemera Vall- och Mosskulturföreningen), vars initiativtagare han var. Anders Elofson gick i pension 1939 och avled i Uppsala 1957.

Under 1900-talets första decennier studerade Anders Elofson vid Polytechnikum i Zürich, gjorde flera studieresor och deltog i utredningar rörande frökontroll och -handel. Han var en stor pedagog och upplysare och erhöll ett stort antal utmärkelser och hedersledamotskap; hedersdoktor vid universitetet i Leipzig, ordnar från samtliga nordiska länder, tyska Eythmedaljen, Lantbruksakademiens stora guldmedalj och KTH:s stora pris, för att nämna några.

Anders Elofsons hjärtefrågor var den kultiverade vallen, särskilt bete, vallfröodling och frökontroll. Akademiens Anders Elofsons medalj delas ut i denna anda. 

Bifogade dokument: