Anders Elofsons medalj

Akademiens Anders Elofsons medalj delas ut till framträdande företrädare för forskning och försök, upplysning och information eller praktisk verksamhet inom de områden som stod Anders Elofson närmast: betes- och vallfrågor, fröodling samt frökontroll rörande vallväxter.


Anders Elofsons medalj Mer information

Anders Elofsons medalj, i solitt silver (Ø 38 mm), instiftades 2011 och kan delas ut varje år.
Utlysning och nominering sker i särskild ordning och priset beslutas av styrelsen för Stiftelsen Anders Elofsons Fond. Beredning sker i styrelsen för Stiftelsen Anders Elofsons fond. Slutligt beslut fattas av Anders Elofsons stiftelse.


2024

Veterinär Kristina Åkermo, Oviken, Jämtland,
för hennes design och genomförande av företaget Oviken Ost, en framgångssaga från odling av vallen, uppfödning och skötsel av mjölkfåren till mjölkens förädling till prisbelönta ostar.

Kristina Åkermo har genom att på ett ovanligt sätt använda sina veterinära och agrara kunskaper designat ett system för betets förädling helt i linje med Anders Elofsons anda. Vallen har förädlats genom 250 ostfrisiska mjölkfår. Genom genomtänkt upplägg av vallodlingen har såväl parasitfritt bete, hög produktion och för fåren och för ostens kvalitet gynnsam sammansättning av vallen kunnat erhållas. Parasitfria beten har producerats genom planerad betesrotation varierad med bärgning av höst- och vinterfoder, vilket är särskilt viktigt för lammen. Den genomförda produktionen på vallen har erhållits genom professionell skötsel. Vallblandningen, inte mindre än elva arter, är vald för att passa fåren och ge betet/fodret en lämplig påverkan på mjölkens och ostens kvalitet. Efter mjölkfårens installning i augusti får de, bortsett från lockgiva av helt korn och havre i mjölkningsgropen, endast rundbalsensilage med samma sammansättning som betena.
Kristina Åkermo är jämte sitt intresse för avancerad vallodling och avancerat utnyttjande av vallfodret också intresserad av traditionell användning av betesdjuren genom sitt engagemang i Liv i Jämtlands fäbodar ek. förening.


2023

Agronomie doktor Magnus Halling, Uppsala,
för att hans insatser inom forskning och sortprovningsverksamhet bidragit till kunskapsspridning och utveckling av frö- och grovfoderodlingen i Sverige och därigenom stöttat lantbrukarna i deras utmaningar i odlingen.

Agronomie doktor Magnus Halling har under fyra decennier förtjänstfullt arbetat med forskning och kunskapsspridning kring odling och produktion av grovfoder. Han har också varit ansvarig för den officiella sortprovningen av vallväxter i södra och mellersta Sverige och delansvarig för den officiella sortprovningen av ettåriga grödor. Genom en unik kombination av forskning och starkt engagemang för den praktiska odlingen av vallfoder har Magnus Halling blivit en mycket uppskattad lärare i agronomutbildningen. Samma förmåga har även gjort honom till en efterfrågad föreläsare vid kurser riktade till lantbrukare och rådgivare. Magnus Halling deltog även tidigt som svensk representant i internationella samarbetsprojekt inom vallområdet och har bl.a. stått för gemensam publicering av viktiga resultat från de transeuropeiska temaprojekten ”Sweetgrass” och ”Legsil” tillsammans med forskarkollegor från bl.a. Storbritannien, Tyskland och Finland. Det internationella intresset ledde också till att han aktivt drivit samarbetsprojekt med Nicaragua som involverat utbildning av ett stort antal doktorander. På senare år har Magnus Halling även deltagit i utveckling av simuleringsmodeller för odling av vallgrödor och majs som grovfoder vilket har lett till en förbättrad och ökad förståelse av förutsättningarna för vall- och majsodlingen i Sverige.


2022

Agronom Gunilla Lindahl-Larsson, Hässleholm,
för hennes insatser för kunskapsspridning och utveckling av fröodlingen i Sverige och för det arbete hon gör för att möta fröodlarnas utmaningar i odlingen, alltid med gården i fokus.


2021

Ingen utdelning.


2020

Docent Anne-Maj Gustavsson, Umeå,
för hennes forskning som sker med starkt fokus på kedjan från valletablering över bete till konserverat foder för idisslare.


2019

Agronom Thorsten Rahbek Pedersen, Lund,
för hans insatser för att förbättra den svenska fröodlingen och den biologiska mångfalden – ett arbete vari han visat stor förmåga att såväl involvera odlare och rådgivare som intressera media för området vallodling.


2018

Forskningsledare Rolf Spörndly, Uppsala,
för hans betydande insatser i kunskapsutvecklingen gällande foder och utfodring, speciellt vallfodrets värdering, beredning och utnyttjande.


2017

till Agr.dr Ann-Charlotte Wallenhammar, Örebro, för hennes gärningar inom växtodling och hennes avgörande insatser inom sjukdomsdetektering i vallbaljväxter och utvecklingen av vallfröodlingen.


2016

till docent Eva Spörndly för att hon i såväl forskning som undervisning lyckas kombinera hög vetenskaplig kvalitet med praktisk tillämpning inom området bete och dess nyttjande.


2015

till lantmästare Tore Dahlqvist för att han genom åren utvecklat en omfattande och genuin kunskap inom vallfröodling som han aktivt delat med sig av till lantbruket.


2014

till försöksledare Jan Jansson för hans gedigna insatser inom rådgivningen och inom den tillämpade fältforskningen för utveckling av vallodlingen i Sverige.


2013

till lantbrukare Erik Arvidsson, Kumla, för att han är en riksbekant skicklig odlare av timotejfrö, som i flera decennier inspirerat och med sina råd hjälpt andra odlare att nå fina resultat i sina odlingar.


2012

till byrådirektör Nilla Nilsdotter-Linde, Uppsala,  för att hon med aldrig sviktande entusiasm och med hjärtat driver vall- och betesfrågorna i fullständig likhet med Anders Elofson.


Anders Elofson

föddes som bondson 1873 i värmländska Gunnarskog och blev Alnarpsagronom 1897. Han tjänstgjorde sedan som lärare och förvaltare, föreståndare på Utsädesföreningens Ultunafilial, statskonsulent i fröodling samt till sist som föreståndare för Betes- och Vallföreningen (sedemera Vall- och Mosskulturföreningen), vars initiativtagare han var. Anders Elofson gick i pension 1939 och avled i Uppsala 1957.

Under 1900-talets första decennier studerade Anders Elofson vid Polytechnikum i Zürich, gjorde flera studieresor och deltog i utredningar rörande frökontroll och -handel. Han var en stor pedagog och upplysare och erhöll ett stort antal utmärkelser och hedersledamotskap; hedersdoktor vid universitetet i Leipzig, ordnar från samtliga nordiska länder, tyska Eythmedaljen, Lantbruksakademiens stora guldmedalj och KTH:s stora pris, för att nämna några.

Anders Elofsons hjärtefrågor var den kultiverade vallen, särskilt bete, vallfröodling och frökontroll. Akademiens Anders Elofsons medalj delas ut i denna anda.


Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.