Antibiotikaplattformen

Finns det behov av och/eller potentiella mervärden med att utveckla en svensk plattform för samverkan i frågan om antibiotikaresistens? Kan i så fall en sådan plattform bidra till att öka takten i arbetet mot antibiotikaresistens inom Sveriges livsmedelssektor? Detta var frågor som Axfoundation tillsammans med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) ville ha svar på när samarbetet Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel skapades 2020.


Problemet

Överanvändning av antibiotika är ett utbrett problem i livsmedelsproduktionen. Globalt används ca 70 % av all antibiotika till djuruppfödning. Endast 30 % går till hälso- och sjukvård för människor. I Sverige ser det annorlunda ut, här används ungefär 10–15 % till djurhållning. Antibiotikaresistenta bakterier ser inga nationsgränser. Den ökande antibiotikaresistensen är ett globalt problem som Världshälsoorganisationen (WHO) klassat som ett av de tio största hoten mot människors hälsa. Även om Sverige har visat att det går att minska användningen av antibiotika i djurhållningen radikalt med bibehållen produktion räcker det inte för att lösa problemet. Insatser måste göras på flera områden och i samverkan mellan olika aktörer för att skynda på arbetet mot antibiotikaresistens.

Insatser

Under 2020 genomförde Axfoundation och KSLA en kartläggning av befintliga nätverk och plattformar samt identifierade centrala aktörer på antibiotikafältet inom Sveriges livsmedelssektor. Dessutom gjordes en behovsanalys via intervjuer samt enkät.

Kartläggningen visade att det finns tydliga behov av att på olika sätt samordna och kraftsamla aktörer över sektorsgränser för att öka takten i arbetet mot antibiotikaresistens. Djupintervjuer och enkät med totalt närmare 100 aktörer visade tydligt på behovet av stöd inom såväl omvärldsbevakning som i det praktiska arbetet i leverantörskedjan. Dessutom efterfrågades bättre möjligheter att nätverka för att driva förändring. Slutsatserna från detta gemensamma arbete lade grunden till skapandet av Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel.

Lösningen

Genom Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel vill Axfoundation och KSLA kraftsamla och samordna bredden av aktörer över sektorsgränser för att tillsammans öka takten i arbetet mot antibiotikaresistens.

Under 2021 genomförde plattformen kunskaps- och nätverksseminarier samt startade en leverantörsdialoggrupp kallad Antibiotikadialogen. Plattformen utvärderades 2022 och fortsätter sitt arbete.

Resultat av påverkansarbete

2023-11-07: AP-fondernas Etikråd har valt ut AMR som ett av sex fokusområden för sitt påverkansarbete med företag och flera av storbankerna som anslutit till branschinitiativ om frågan. Det visar Sveriges Konsumenters kommande rapport om svenska investeringar i fabriksdjurhållning som släpps om några veckor.

Aktiviteter

En viktig del i Antibiotikaplattformen är att sprida kunskap och skapa nätverk. Det gör vi genom att arrangera seminarier och debatter för möjlighet till dialog och diskussion.

  • 2023-12-05: Workshop på KSLA Drivers for Change – Efforts to decrease inappropriate use of antibiotics in animal production”. Seminariet ger en överblick över läget i ett internationellt perspektiv med konkreta exempel från arbetet i Thailand och från svenska importörer.
  • 2023-02-07: Friska djur behöver inte antibiotika. Presentation av och diskussion kring utredningen om en effektivisering och utveckling av Sveriges arbete för ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen globalt.
  • 2022-05-20: ESG och antibiotikaresistens. Den av regeringen tillsatta Djurantibiotikautredningen bjöds in till ett rundabordsmöte för att fördjupa diskussionen kring ägarstyrning, taxonomin för hållbara investeringar, redovisningsstandards och finansiell transparens samt hur svenska aktörer skulle kunna bidra till att lyfta antibiotikaresistens på hållbarhetsagendan internationellt, också inom det finansiella systemet.
  • 2021-11-08: Hur ska vi handla? Ett webbinarium om Sveriges arbete med EU:s handelsavtal och hållbarhetsfrågor med länk till program och inspelning
  • 2021-05-19: Var står vi – vart går vi i arbetet mot AMR och ökad antibiotikaresistens? (Webbinarium)

Publikationer

Partners

Plattformen drivs och vidareutvecklas gemensamt av Axfoundation och KSLA. Båda organisationerna bidrar utifrån sina respektive uppdrag med sin kapacitet och sin kompetens. Vi välkomnar varmt alla intresserade att delta i plattformens aktiviteter.

Kontakt

Vill du veta mer om Axfoundation och KSLA:s gemensamma arbete eller delta i någon av aktiviteterna som anordnas är du välkommen att ta kontakt med Sara Österman,KSLA:s Jordbruksavdelnings sekreterare. Löpande information om seminarier och annat publiceras också på KSLA:s LinkedIn.


Grisar

”Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel” vill kraftsamla med en bredd av aktörer över sektorsgränser för att tillsammans öka takten i arbetet mot antibiotikaresistens.


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång…