Antibiotikaplattformen

Finns det behov av och/eller potentiella mervärden med att utveckla en svensk plattform för samverkan i frågan om antibiotikaresistens? Kan i så fall en sådan plattform bidra till att öka takten i arbetet mot antibiotikaresistens inom Sveriges livsmedelssektor? Detta var frågor som Axfoundation tillsammans med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) ville ha svar på. Under 2020 genomfördes därför ett gemensamt arbete som kom att ligga till grund för skapandet av Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel.


Problemet

Överanvändning av antibiotika är ett utbrett problem i livsmedelsproduktionen. Globalt används ca 70 % av all antibiotika till djuruppfödning. Endast 30 % går till hälso- och sjukvård för människor. I Sverige ser det annorlunda ut, här används ungefär 10–15 % till djurhållning. Antibiotikaresistenta bakterier ser inga nationsgränser. Den ökande antibiotikaresistensen är ett globalt problem som Världshälsoorganisationen (WHO) klassat som ett av de tio största hoten mot människors hälsa. Även om Sverige har visat att det går att minska användningen av antibiotika i djurhållningen radikalt med bibehållen produktion räcker det inte för att lösa problemet. Insatser måste göras på flera områden och i samverkan mellan olika aktörer för att skynda på arbetet mot antibiotikaresistens.

Insatser

Under 2020 genomförde Axfoundation och KSLA en kartläggning av befintliga nätverk och plattformar samt identifierade centrala aktörer på antibiotikafältet inom Sveriges livsmedelssektor. Dessutom gjordes en behovsanalys via intervjuer samt enkät.

Kartläggningen visade att det finns tydliga behov av att på olika sätt samordna och kraftsamla aktörer över sektorsgränser för att öka takten i arbetet mot antibiotikaresistens. Djupintervjuer och enkät med totalt närmare 100 aktörer visade tydligt på behovet av stöd inom såväl omvärldsbevakning som i det praktiska arbetet i leverantörskedjan. Dessutom efterfrågades bättre möjligheter att nätverka för att driva förändring. Slutsatserna från detta gemensamma arbete lade grunden till skapandet av Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel.

Lösningen

Genom Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel vill Axfoundation och KSLA kraftsamla och samordna bredden av aktörer över sektorsgränser för att tillsammans öka takten i arbetet mot antibiotikaresistens.

Under 2021 genomförde plattformen kunskaps- och nätverksseminarier samt startade en leverantörsdialoggrupp kallad Antibiotikadialogen. Plattformen testas och vidareutvecklas initialt under cirka ett års tid och kommer att utvärderas under 2022.

Aktiviteter

En viktig del i Antibiotikaplattformen är kunskaps- och nätverksseminarier.  Nu har turen kommit till de viktiga och aktuella frågorna kring internationell handel. Kan och bör internationell handel bli ett verktyg i arbetet mot AMR/antibiotikaresistens? Kommer EU:s förordning för veterinära läkemedel som träder i kraft 2022 att leda till konflikt?

Den 8 november 2021 arrangerar KSLA och Axfood webbinariet Hur ska vi handla? Bland annat Sveriges arbete med EU:s handelsavtal och hållbarhetsfrågor kopplade till dem kommer att belysas. Även frågan hur ett importerande företag hanterar antibiotikafrågor i praktiken kommer att diskuteras. Länk till programmet och registreringen, välkommen!

Tidigare aktiviteter

Partners

Plattformen drivs och vidareutvecklas gemensamt av Axfoundation och KSLA. Båda organisationerna bidrar utifrån sina respektive uppdrag med sin kapacitet och sin kompetens. Vi välkomnar varmt alla intresserade att delta i plattformens aktiviteter.

Kontakt

Vill du veta mer om Axfoundation och KSLA:s gemensamma arbete eller delta i någon av aktiviteterna som anordnas är du välkommen att ta kontakt med Linda Cederlund på KSLA, linda.cederlund@ksla.se. Löpande information om seminarier och annat läggs upp på KSLA:s LinkedIn-sida.


Grisar

”Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel” vill kraftsamla med en bredd av aktörer över sektorsgränser för att tillsammans öka takten i arbetet mot antibiotikaresistens.

 

 


KSLA Nytt 3-2021

Hållbarhet, teknik i jord- och skogsbruk, livsmedelssystem, kol i marken m m behandlas i höstnumret av KSLA Nytt & Noterat.

KSLA-podden 12: Blir vi någonsin tillräckligt hållbara?

KSLA-podden 12: Hur kommer det sig att vi inte ser mer resultat av hållbarhetsarbetet trots att det pågått så länge och vi vet så…

Hållbara affärsmodeller för svensk mat

25 okt: Detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna belyser svåra frågeställningar och möjliga lösningar när det gäller hållbara affärsmodeller för svensk mat.

Extended nomination period for the Bertebos Prize 2022

The time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, is extended to Nov 8. Nominate prominent persons within the field of traditional small…