Akademiens guldmedalj

Akademiens guldmedalj delas ut tillsammans med diplom för utomordentlig gärning inom akademiens verksamhetsfält till såväl ledamot som icke ledamot samt personal.


Akademiens guldmedalj Mer information

Akademiens guldmedalj (Ø 30 mm) har konung Karl XIII:s porträtt på åtsidan och Ceres på frånsidan, försedd med konung Gustav VI Adolfs krona. Den bärs i grönt och svart band på bröstet.

Medaljen instiftades 1996 och kan delas ut årligen.

Endast akademiledamöter kan nominera till detta pris.


2022

Styrelseordförande Crister Stark, Väderstad Holding, för hans visionära arbete och insatser för att förenkla jordbrukarens vardag genom att utveckla lantbruksmaskiner som påtagligt förbättrar lantbrukets villkor. De innovativa och moderna maskinerna bidragit till en ändrad syn på jordbearbetning och såteknik, till gagn för lantbrukare över hela världen.

Crister Stark har en gedigen känsla för vilka maskiner lantbruket behöver, kombinerat med stor kunskap kring jordbearbetning och sådd. Hans kompetens och förankring i den östgötska myllan, visioner och förmåga att utveckla nya maskiner har lett till utveckling av moderna maskiner och maskinsystem till stor nytta för lantbruket. Hela livet har Crister Starks nyfikenhet och kreativa förmåga lett fram till nya innovativa produkter med teknik i framkant. Familjeföretaget Väderstad AB har varit plattformen. Det startade år 1962 och har sedan under många år vuxit starkt. Väderstad finns idag representerat i 40 länder och av produktionen exporteras 80–90 %. Maskinerna från Väderstad kännetecknas av hög kvalité och är väl anpassade för modernt lantbruk över hela världen. Maskiner som Rapid-, Spirit- och Tempo-såmaskinen, Rexius-välten, NZ-harven, Cultus- och TopDown-kultivatorn, liksom tallriksredskapet Carrier m.fl., är alla maskiner som på många sätt positivt förändrat arbetet för lantbrukare globalt.


2021

Professor Bill Hansson, verksam vid Max Planck-institutet för kemisk ekologi i Jena, Tyskland,
för hans enastående arbete med att etablera, leda och utveckla internationell spetsforskning om insekters doftkommunikation samt hans bidrag till att kunskaperna tillämpats inom jord- och skogsbruk.

2020

Professor och skogsstrateg Göran Örlander, Stockaryd,
för att han som forskare och inom industrin verksamt har bidragit till utvecklingen av sydsvensk skogsforskning, nydanande skötselmetoder, kunskap om skogens klimatnytta, hållbarhetsfrågor och skogsförädling.

2019

Agronom Elisabeth Gauffin, Uppsala,
för att hon i ledande positioner bidragit till att utveckla olika organisationer med hållbarhetsbegreppets alla delar i fokus och för att hon internationellt förmedlat erfarenheter från svenskt jordbruk i fråga om miljö och djuromsorg, som en förutsättning för långsiktigt hållbar jordbruksproduktion.

2018

Torbjörn Fagerström, Stockholm, och Rolf Löfgren, Dalarö.
Professor emeritus Torbjörn Fagerström för att han outtröttligt, med god insikt och humor, har förklarat och försvarat vetenskapligt arbete och betydelsen av vetenskaplighet inom akademiens ansvarsområden.
F.d. avdelningsdirektören Rolf Löfgren för att han har haft en central roll i uppbyggnaden av den svenska statliga naturvården sedan 1960-talet. Han har framgångsrikt arbetat med bevarandet av skogar och bildandet av nationalparker.

2017

till professor emeritus Göran Jönsson, Skara, för hans insatser som forskare, lärare och akademisk ledare. Han har i sina olika roller gjort insatser av stor betydelse för svensk veterinärmedicins utveckling, för lantbrukets djurhållning och för att bevara vårt veterinärhistoriska arv.

2016

till SkogD Jan Fryk. Hans visionära insatser inom tillämpad skoglig forskning och utveckling har skapat kunskapsbryggor mellan grundforskning och praktik, som haft avgörande betydelse för svenskt skogsbruks ökade hållbarhet och internationella konkurrenskraft.

2015

till professor emeritus Sune Linder för hans viktiga forskning kring klimatets och växtnäringens betydelse för skogens tillväxt samt för hans betydande insatser för att utveckla svensk och internationell skogsvetenskaplig forskning och utbildning.

2014

till professor Jan-Erik Hällgren för hans viktiga forskning kring skogsträdens fysiologi och hans stora insatser för att utveckla skogsvetenskaplig forskning och undervisning.

2013

till statsagronom Harry Linnér för hans utomordentligt viktiga arbete kring vattnets reglering och hushållning i odlingslandskapet.

2012

till fil.lic. Rune Frisén, Ekerö, akademiens guldmedalj för utomordentliga insatser gällande utvecklingen av svensk naturvård,
och
till professor Sándor Belák, Uppsala, för en enastående forskargärning inom den veterinärmedicinska virologin.

2011

till tidigare lantbruksrådet Gunnar André, för utomordentliga insatser gällande Sveriges Internationella samarbete inom jordbrukssektorn gällande husdjurens reproduktion
och
till professor Stig Einarsson, för en enastående forskar- och lärargärning gällande husdjurens reproduktion.

2010

till docent Carl-Gustaf Thornström, för mångårigt, framgångsrikt internationellt arbete gällande livsmedelssäkerhet och rättigheter till genetiska resurser.

2009

till professor Kjell Danell, för att han haft stor betydelse för utvecklingen av vetenskapligt baserad viltförvaltning. Hans produktion har spelat en avgörande roll i många beslutsprocesser där hans forskningsresultat bidragit med underlag för administrativa beslut.

2008

till professor Malin Falkenmark, för att hon i ett livslångt internationellt arbete om lantbrukets vattenförsörjningsfrågor, med vetenskaplig stringens och praktisk förankring bland annat ha utvecklat ”blue water/green water”-konceptet, vilket satt fokus på det regnförsörjda lantbrukets möjligheter till säkrare skördar. Hennes insatser utgör en brygga mellan vetenskap och politik. Vidare var hon drivande vid tillkomsten av Stockholm International Water Week
och
till SkogD Reidar Persson, för hans unika kunskaper om världens skogar, förståelse för och mångåriga deltagande i de globala skogliga policyprocesserna. Genom att vara sunt kritisk, originell och realistisk har han vunnit stor internationell respekt.

2007

till professor Margareta Ihse, för hennes utomordentligt gedigna, mångfacetterade och betydelsefulla insatser inom naturgeografisk och landskapshistorisk forskning – särskilt fjällvärldens vegetationskartering – spridande och tillämpning av ny kunskap samt opinionsbildning på saklig grund, bland annat genom ideella organisationer.

2006

till TeknD h c Carl Kempe, för framsynt och långsiktigt stöd till förstklassig skoglig och skogsindustriell forskning grundat på egen kunskap, erfarenhet och strategisk analys
och
till forskningsledare Torleif Ingelög, för en oförtröttlig pionjärinsats inom svensk naturvård där både hot och lösningar har lyfts fram med samma engagemang varvid skogs- och jordbruk samt naturvård ofta låtit sig integreras på ett framgångsrikt sätt.

2005

till lantbrukare Inger Källander, för att målmedvetet och prestigelöst ha gått i bräschen för en insiktsfull utveckling av organisation, mål och strategier för det ekologiska lantbruket
och
till professor Dag Lindgren, för internationellt uppmärksammade nya teorier och matematiska modeller inom kvantitativ genetik tillämpade på praktisk skogsträdsförädling.

2004

till VD Carl Ulfsparre, för en omfattande och gedigen gärning som ledare för olika organisationer inom de areella näringarna samt för en framgångsrik förvaltning i skogsbruket.

2003

till forskningsledare Bengt Ehnström, för en livsgärning som forskare, lärare och inspiratör inom entomologin och för pionjärinsatser inom såväl skogsskydd som naturvård av högsta internationella kvalitet.

2002

till professor emeritus Björn Isaksson, för en ledande roll under fyra decennier inom svensk nutritionsforskning och internationell klinisk nutritionsforskning
och
till Skog.lic. Sven Sjunnesson, för insatserna för det svenska familjeskogsbruket framför allt inom skogsforskning och skogspolitik samt för engagemanget i internationella skogsfrågor.

2001

till professor emeritus Fritz Bergman, för en framgångsrik gärning som skogsforskare, lärare och praktiker och för hans klarsyn i centrala skogsskötselfrågor, där en senare utveckling skulle visa sig följa hans ställningstaganden.

2000

till professor emeritus Inge Håkansson, för att med uthållighet och fantasi, både i Sverige och internationellt, ha klarlagt markpackningens stora betydelse i syfte att nå en hållbar utveckling inom jordbearbetningsområdet
och
till professor Per-Ove Bäckström, för att ha utvecklat skogsskötseln så att även miljöhänsynen fått stor tyngd samt för att ha främjat och utvecklat skoglig forskning och utbildning.

1999

till lantmästare Karl-Gustaf Insulander, för stor skicklighet som arbets- och driftledare inom praktiskt jordbruk och för framstående insatser inom jordbruksförvaltning, kulturvård, växtodling och animalieproduktion
och
till civiljägmästare Olle Berggrund, för framstående insatser i den rationaliserings- och mekaniseringsutveckling som fått avgörande betydelse för skogsbrukets lönsamhet och skogsnäringens konkurrenskraft.

1998

till professor emeritus Ulf Renborg
och
till VD Åke Wirtén
och

till civiljägmästare Eric Falk


Verksamhetsberättelse 2021 KSLAT 3-2022

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2021.

Livsmedelsförsörjning - en ödesfråga. Dialogträff RIFO

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald eller biodiversitet är ett samlingsbegrepp för all den variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på jorden. FN uppmärksammar området…

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.