Belöning för föredömliga insatser i forskningens tjänst

Ur Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond utdelas en belöning – diplom och penningsumma – till person som gjort framstående insatser i skogs- eller jordbruksforskningens tjänst och därmed på ett förtjänstfullt sätt medverkat till kvalificerad forskning. Beredning sker i beredningsgrupp för vidare befordran till Pris- och belöningsnämnden. Slutligt beslut fattas i akademikollegiet.


Belöningen kan delas ut årligen; första gången 1979.

Dags att nominera mottagare av Akademiens belöning för föredömliga insatser i forskningens tjänst 2025. Nomineringen ska vara inne senast den 15 april 2024.
Till årets utlysning av belöning för föredömliga i forskningens tjänst.
Till sidan med förslagsformulär och utlysnings-PM.


2024

Biomedicinsk analytiker Lise-Lotte Fernström, Knivsta,
som i mer än 20 år medverkat till att kvalificerad forskning och undervisning inom livsmedelssäkerhet kunnat genomföras till gagn för svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion.

Lise-Lotte Fernström rekryterades som laboratorieassistent 2001 till dåvarande institutionen för livsmedelshygien, SLU. Hon blev snabbt uppmärksammad som en mycket duktig medarbetare. Hennes lojalitet och ansvar för verksamheten är mångomvittnad bland medarbetare. Under åren har Lise-Lotte Fernström skaffat sig en omfattande erfarenhet vilket lett till gedigen kompetens inom verksamhetsområdet. Inom forskningen har hon deltagit i otaliga forskningsprojekt och uppdrag inom fortlöpande miljöövervakning. Vid kurser på grundnivå har Fernström deltagit i planeringen, förberett och handlett studenter. Förutom att ha arbetat inom forskning och undervisning har Lise-Lotte Fernström även haft andra viktiga uppdrag inom institutionen t.ex. har hon arbetat med planering av inköp, service av utrustning samt varit ansvarig för kemikalier och kvalitetssäkring av laboratoriet. Med andra ord har Lise-Lotte Fernström varit kuggen i maskineriet för institutionens forskning och undervisning i över 20 år. Detta till stort gagn för svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion.


2023

Skogstekniker Jörgen Hajek, Sävar,
för att han under nära fyra decennier har medverkat till kvalificerad forskning inom skogsträdsförädling, plantodling och beståndsanläggning, till stor nytta för både forskningen och skogsbruket.


2022

Driftchef Mats Pehrsson, Danderyd,
som på ett engagerat och framgångsrikt sätt har bidragit till att skapa förutsättningar till högkvalitativ forskning och undervisning vid SLU Lövsta lantbruksforskning, till stor nytta för lantbrukssektorn.


2021

Lantmästare och tidigare försökstekniker Lars Johansson, Lundsbrunn,
som under sitt arbetsliv engagerat och effektivt samlat in data och varit en viktig länk mellan forskning och praktik. Han har varit en ovärderlig kraft för utvecklingen på Götala, SLU.


2020

Agronom Lennart Karlsson, Uppsala,
för att han under år av krympande försöksverksamhet inom jordbruksområdet kraftfullt bidragit till att kvalitén i SLU:s fältforskningsverksamhet upprätthållits och utvecklats, speciellt när det gäller ekologisk odling, kulturspannmål och odling av humle.


2019

Skogsmästare Hagos Lundström, Uppsala,
för hans effektiva, kvalitetsmedvetna arbete med att genomföra skogliga försök, som under tre decennier blivit en viktig framgångsfaktor för många forskande kollegor vid Skogforsk.


2018

Institutionsadministratör Margareta Norinder, Uppsala,
för hennes exceptionella serviceanda och för att hon, med en aldrig sinande entusiasm, underlättat genomförandet av förstklassig undervisning och forskning, inte minst i låginkomstländer.


2017

till försökstekniker Annika Arnesson, Skara,
för hennes mångåriga engagemang och sina högt uppskattade insatser inom nöt- och lammköttsproduktion. Annika Arnesson har bidragit till utveckling av värdefulla arbetsformer till nytta för tillämpad forskning på gårdsnivå.


2016

till agronom Henrik Nordenhem för hans högt uppskattade insatser inom skogsentomologin, där hans idéer och uppfinningsrikedom har bidragit till framgångsrik forskning och utveckling av olika skydd mot skadeinsekter i skogen, särskilt snytbaggen.


2015

till agronom Kristina Andersson för hennes föredömliga arbete att samordna stora delar av svenska praktiska grisförsök och därigenom underlätta tvärdisciplinär forskning och doktoranders möjligheter att bedriva sina projekt.


2014

till förste laboratorieassistent Anna-Greta Haglund för hennes långa engagemang i forskningen om djurfoder, inte minst i arbetet med att utveckla och förfina relevanta analysmetoder, samt för den kompetens med vilken hon deltagit i utbildning av forskare och doktorander såväl i Sverige som i Sydostasien.


2013

Biomedicinsk analytiker Eva-Britt Jakubek  för ett mångårigt hängivet arbete med att utveckla och förfina laboratoriediagnostiska metoder för påvisande av parasiter och andra smittämnen hos både husdjur och vilda djur i Sverige.


2012

Forskningsingenjör Claes Hellqvist, SLU Uppsala, för synnerligen uppskattat arbete vid SLU:s Institution för ekologi.


2011

Annika Rikberg, för synnerligen uppskattat och kompetent arbete vid SLU:s institution för kliniska vetenskaper.
Christina Öhman, för synnerligen uppskattat och kompetent arbete vid SLU:s institution för mark och miljö.


2010

AgrD Mary McAfee Graham, för hennes vederhäftiga språkliga assistans till svenska forskare.
Universitetslektor Sören Holm, för hans oegennyttiga statistiska insatser för många forskare under lång tid.


2009

SkogD Kjell Karlsson.


2008

Ingenjör Hans Fryk.


2007

Försökstekniker Berth Mårtensson.


2006

Försökstekniker Kjell Andersson.


2005

Forskningsingenjör Sixten Gunnarsson.


2004

Ingenjör Berndt Nordén

2003

Forskningsingenjör Tomas Hallingbäck.


2002

Laboratorieingenjör Verena Rehbinder.


2001

Förste laboratorieassistent Inger Juremalm.
Förste laboratorieassistent Karin Selin Wretling.


2000

Försöksassistent Lennart Gustafsson.
Forskningsingenjör Jan Parsby.


1999

Forskningsingenjör Hans Ekwall.


1998

Försökstekniker Hartmut Weichelt.Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.