Belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst

Ur Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond utdelas en belöning – diplom och penningsumma – till person som gjort framstående insatser i skogs- eller jordbruksforskningens tjänst och därmed på ett förtjänstfullt sätt medverkat till kvalificerad forskning. Beredning sker i beredningsgrupp för vidare befordran till Pris- och belöningsnämnden. Slutligt beslut fattas i akademikollegiet.


Belöningen kan delas ut årligen; första gången 1979.


2023

Skogstekniker Jörgen Hajek, Sävar,
för att han under nära fyra decennier har medverkat till kvalificerad forskning inom skogsträdsförädling, plantodling och beståndsanläggning, till stor nytta för både forskningen och skogsbruket.

Skogstekniker Jörgen Hajek har under nära fyrtio år på Skogforsks försöksstation i Sävar medverkat till kvalificerad forskning inom skogsträdsförädling, plantodling och beståndsanläggning. Genom sitt långvariga praktiska arbete har Jörgen Hajek byggt upp en unik kompetens inom detta omfattande område, som bland annat lett till engagemang i olika nationella kommittéer för skogsbrukets föryngringsfrågor. Arbetsuppgifterna har varierat, inledningsvis med att lägga ut fältförsök för genetisk prövning av förädlade plantor. Senare att ansvara för försöksstationens plantskola som producerar stora mängder försöksplantor för förädlingsverksamheten och ympar till skogsbrukets fröplantager. Jörgen Hajek har även medverkat till forskning och utveckling av metoder för plantproduktion, rotning av sticklingar och ympning samt tekniker för markberedning och plantering. Hajeks arbete präglas av engagemang, noggrannhet och uthållighet, vilket både forskningen och det praktiska skogsbruket haft stor nytta av.


2022

Driftchef Mats Pehrsson, Danderyd,
som på ett engagerat och framgångsrikt sätt har bidragit till att skapa förutsättningar till högkvalitativ forskning och undervisning vid SLU Lövsta lantbruksforskning, till stor nytta för lantbrukssektorn.


2021

Lantmästare och tidigare försökstekniker Lars Johansson, Lundsbrunn,
som under sitt arbetsliv engagerat och effektivt samlat in data och varit en viktig länk mellan forskning och praktik. Han har varit en ovärderlig kraft för utvecklingen på Götala, SLU.


2020

Agronom Lennart Karlsson, Uppsala,
för att han under år av krympande försöksverksamhet inom jordbruksområdet kraftfullt bidragit till att kvalitén i SLU:s fältforskningsverksamhet upprätthållits och utvecklats, speciellt när det gäller ekologisk odling, kulturspannmål och odling av humle.


2019

Skogsmästare Hagos Lundström, Uppsala,
för hans effektiva, kvalitetsmedvetna arbete med att genomföra skogliga försök, som under tre decennier blivit en viktig framgångsfaktor för många forskande kollegor vid Skogforsk.


2018

Institutionsadministratör Margareta Norinder, Uppsala,
för hennes exceptionella serviceanda och för att hon, med en aldrig sinande entusiasm, underlättat genomförandet av förstklassig undervisning och forskning, inte minst i låginkomstländer.


2017

till försökstekniker Annika Arnesson, Skara,
för hennes mångåriga engagemang och sina högt uppskattade insatser inom nöt- och lammköttsproduktion. Annika Arnesson har bidragit till utveckling av värdefulla arbetsformer till nytta för tillämpad forskning på gårdsnivå.


2016

till agronom Henrik Nordenhem för hans högt uppskattade insatser inom skogsentomologin, där hans idéer och uppfinningsrikedom har bidragit till framgångsrik forskning och utveckling av olika skydd mot skadeinsekter i skogen, särskilt snytbaggen.


2015

till agronom Kristina Andersson för hennes föredömliga arbete att samordna stora delar av svenska praktiska grisförsök och därigenom underlätta tvärdisciplinär forskning och doktoranders möjligheter att bedriva sina projekt.


2014

till förste laboratorieassistent Anna-Greta Haglund för hennes långa engagemang i forskningen om djurfoder, inte minst i arbetet med att utveckla och förfina relevanta analysmetoder, samt för den kompetens med vilken hon deltagit i utbildning av forskare och doktorander såväl i Sverige som i Sydostasien.


2013

Biomedicinsk analytiker Eva-Britt Jakubek  för ett mångårigt hängivet arbete med att utveckla och förfina laboratoriediagnostiska metoder för påvisande av parasiter och andra smittämnen hos både husdjur och vilda djur i Sverige.


2012

Forskningsingenjör Claes Hellqvist, SLU Uppsala, för synnerligen uppskattat arbete vid SLU:s Institution för ekologi.


2011

Annika Rikberg, för synnerligen uppskattat och kompetent arbete vid SLU:s institution för kliniska vetenskaper.
Christina Öhman, för synnerligen uppskattat och kompetent arbete vid SLU:s institution för mark och miljö.


2010

AgrD Mary McAfee Graham, för hennes vederhäftiga språkliga assistans till svenska forskare.
Universitetslektor Sören Holm, för hans oegennyttiga statistiska insatser för många forskare under lång tid.


2009

SkogD Kjell Karlsson.


2008

Ingenjör Hans Fryk.


2007

Försökstekniker Berth Mårtensson.


2006

Försökstekniker Kjell Andersson.


2005

Forskningsingenjör Sixten Gunnarsson.


2004

Ingenjör Berndt Nordén

2003

Forskningsingenjör Tomas Hallingbäck.


2002

Laboratorieingenjör Verena Rehbinder.


2001

Förste laboratorieassistent Inger Juremalm.
Förste laboratorieassistent Karin Selin Wretling.


2000

Försöksassistent Lennart Gustafsson.
Forskningsingenjör Jan Parsby.


1999

Forskningsingenjör Hans Ekwall.


1998

Försökstekniker Hartmut Weichelt.Dags att nominera till Anders Walls Landsbygdsstipendium, 200 000 kr!

20/10: Unga entreprenörer, 20–35 år, som genom ny­skapande insatser bidrar till lands­bygdens utveckling, kan nomineras.

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädlingen

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA…