Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst

Ur Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond utdelas en belöning – diplom och penningsumma – till person som gjort framstående insatser i skogs- eller jordbruksforskningens tjänst  och därmed på ett förtjänstfullt sätt medverkat till kvalificerad forskning.

Belöningen kan delas ut årligen; första gången 1979.

**********************************************

Belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst 2019

Skogsmästare Hagos Lundström, Uppsala, för hans effektiva, kvalitetsmedvetna arbete med att genomföra skogliga försök, som under tre decennier blivit en viktig framgångsfaktor för många forskande kollegor vid Skogforsk.

Hagos Lundström har, i rollen som försökstekniker på Institutet för skogsförbättring och senare Skogforsk, under tre decennier gjort synnerligen värdefulla insatser för genomförandet av fältförsök. Dessa har omfattat skogsproduktion, tekniker och metoder för drivning och senare även vidare-transport. Hans arbetssätt kännetecknas av flexibilitet, förmåga att se möjligheter och att snabbt hitta praktiska, tekniska/ekonomiska lösningar på olika frågeställningar och problem. Han har också med stor framgång engagerat sig i att kommunicera forskningsresultat och skoglig kunskap, såväl nationellt som internationellt. Hagos Lundströms uppskattade sociala kompetens har i hög grad bidragit till att skapa de bästa relationer med såväl forskare som intressenter, markvärdar, leverantörer av försöks-utrusning och entreprenörer till gagn för hela FoU-verksamheten. Hagos Lundströms ambitiösa, kvalitetsmedvetna och osjälviska arbete har också kommit att bli en kritisk framgångsfaktor för många forskande kollegor.

2018

Institutionsadministratör Margareta Norinder, Uppsala,
för hennes exceptionella serviceanda och för att hon, med en aldrig sinande entusiasm, underlättat genomförandet av förstklassig undervisning och forskning, inte minst i låginkomstländer.

2017

till försökstekniker Annika Arnesson, Skara, för hennes mångåriga engagemang och sina högt uppskattade insatser inom nöt- och lammköttsproduktion. Annika Arnesson har bidragit till utveckling av värdefulla arbetsformer till nytta för tillämpad forskning på gårdsnivå.

2016

till agronom Henrik Nordenhem för hans högt uppskattade insatser inom skogsentomologin, där hans idéer och uppfinningsrikedom har bidragit till framgångsrik forskning och utveckling av olika skydd mot skadeinsekter i skogen, särskilt snytbaggen.

2015

till agronom Kristina Andersson för hennes föredömliga arbete att samordna stora delar av svenska praktiska grisförsök och därigenom underlätta tvärdisciplinär forskning och doktoranders möjligheter att bedriva sina projekt.

2014

till förste laboratorieassistent Anna-Greta Haglund för hennes långa engagemang i forskningen om djurfoder, inte minst i arbetet med att utveckla och förfina relevanta analysmetoder, samt för den kompetens med vilken hon deltagit i utbildning av forskare och doktorander såväl i Sverige som i Sydostasien.

2013

Biomedicinsk analytiker Eva-Britt Jakubek  för ett mångårigt hängivet arbete med att utveckla och förfina laboratoriediagnostiska metoder för påvisande av parasiter och andra smittämnen hos både husdjur och vilda djur i Sverige.

2012

Forskningsingenjör Claes Hellqvist, SLU Uppsala, för synnerligen uppskattat arbete vid SLU:s Institution för ekologi.

2011

Annika Rikberg, för synnerligen uppskattat och kompetent arbete vid SLU:s institution för kliniska vetenskaper.
Christina Öhman, för synnerligen uppskattat och kompetent arbete vid SLU:s institution för mark och miljö.

2010

AgrD Mary MCAfee Graham, för hennes vederhäftiga språkliga assistans till svenska forskare.
Universitetslektor Sören Holm, för hans oegennyttiga statistiska insatser för många forskare under lång tid.

2009

SkogD Kjell Karlsson

2008

Ingenjör Hans Fryk

2007

Försökstekniker Berth Mårtensson

2006

Försökstekniker Kjell Andersson

2005

Forskningsingenjör Sixten Gunnarsson

2004

Ingenjör Berndt Nordén

2003

Forskningsingenjör Tomas Hallingbäck

2002

Laboratorieingenjör Verena Rehbinder

2001

Förste laboratorieassistent Inger Juremalm
Förste laboratorieassistent Karin Selin Wretling

2000

Försöksassistent Lennart Gustafsson
Forskningsingenjör Jan Parsby

1999

Forskningsingenjör Hans Ekwall

1998

Försökstekniker Hartmut Weichelt