Framtidens växtskydd – vilken väg ska vi gå?

Konferens

Framtidens växtskydd – vilken väg ska vi gå? Mer information

Framtidens växtskydd – vilken väg ska vi gå?

Se konferensen på film här!

I all odling finns behov av växtskyddsinsatser för att inte ogräs, svampar, insekter eller andra skadegörare ska äventyra den kommande skörden. Samtidigt medför jordbrukets användning av bekämpnings-medel också hälsorisker för lantbrukaren och konsumenten, risker för miljön. Växtskyddsmedlen är en akilleshäl i kommunikationen med konsumenterna när det gäller förtroendet för maten.

Vid denna konferens vill vi belysa kunskapsläget när det gäller den långsiktiga hållbarheten i växtskydd med och utan användning av bekämpningsmedel, hur lantbrukare och konsumenter ser på frågan och vad man tror om framtiden.

Ytterst handlar lantbrukets växtskydd inte om använd mängd och typ utan om vilka risker som följer med användningen för människors hälsa och för ekosystemen. Under konferensen diskuteras vilka dessa risker är och vad vi kunnat dokumentera av oönskade effekter på människa och ekosystem. En annan fråga är vilka alternativ till dagens växtskyddsmetoder som finns att tillgå och hur långt dessa alternativ har kommit? Vad hindrar en mer omfattande tillämpning? Fungerar dessa fristående eller krävs en kombination med kemiska medel för att nå en säker effekt? Kan GMO-grödor och genmodifierade antagonister till skadegörarna bistå i växtskyddet?

Inom EU pågår en diskussion om integrerat växtskydd, alltså hur man kan kombinera olika växtskyddsinsatser som bättre växtföljd, mekanisk bearbetning och växtskyddsmedel. Detta har lett till ett direktiv för hela unionen. Sverige har i vissa fall ensidigt inom EU gått före med att införa förbud mot användningen av vissa bekämpningsmedel. Vilka konsekvenser får detta?

Med ett samhällsperspektiv på växtskyddsfrågan vänder vi oss till alla som har intresse av jordbruk och hållbar utveckling i t ex näring, myndigheter, departement och konsumentled.
 

Moderator:                Annika Åhnberg, senior adviser

Program

09.00-9.45
Kaffe och registrering

 09.45
Välkommen
Åke Barklund, KSLA

10.00
Framtidens jordbruk – med vilket växtskydd?
Jan Bengtsson, Future Agriculture, SLU

10.30
Hälsomässiga konsekvenser av bekämpningsmedel 
Margareta Littorin, Labmedicin Skåne

11.00
Växtskyddsmedel i miljön
Jenny Kreuger, SLU

11.30
EU-rättens krav och konsekvenser
Peter Bergkvist, KemI

12.00
Lunch

13.00
Integrerad ogräskontroll och dess möjligheter
Lars Andersson, SLU

13.30
Alternativa bekämpningsmetoder       
Margareta Hökeberg, SLU    

14.00
Växtskyddsmedel i ett förändrat klimat                   
Maria Wivstad, SLU

14.30
Växtskydd och GMO i importerad soja                    
Christel Cederberg, SIK

15.00
Kaffe

15.20
Avslutande paneldiskussion
inkl. förberedda inlägg av Bengt Persson, LRF, Harald Svensson, Växtskyddsrådet och Pia Lindeskog, Folkhälsoinstitutet – vilken växtskyddsstrategi skall vägleda?

 16.30            
Avslutning