Miljömålsberedningens delbetänkande – underlag till remissvar från KSLA

Workshop

Miljömålsberedningens delbetänkande – underlag till remissvar från KSLA Mer information
Mer information

Ladda ned KSLA:s yttrande över delbetänkandet.

Miljömålsberedningens delbetänkande

Underlag till remissvar från KSLA

Miljömålsberedningen har regeringens uppdrag att ta fram en strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning för att uppsatta miljökvalitetsmål ska nås. Syftet med strategin är att göra långsiktiga politiska avvägningar mellan samhällsmål och beakta olika intressen och anspråk på markanvändningen.

Inom ramen för strategin kommer tre betänkanden att presenteras. I det första delbetänkandet (SOU 2012:15) presenterades i mars 2012 en problemanalys och identifierade frågeställningar. I det andra delbetänkandet Långsiktig hållbar markanvändning (SOU 2013:43) som miljömålsberedningen presente-rade den 17 juni 2013, lämnas förslag på två områden rörande markanvändning; skydd och skötsel av land- och sötvattensområden samt miljöhänsyn i skogsbruket. I det tredje betänkandet inom ramen för strategin, som redovisas i juni 2014, analyserar beredningen hur styrningen av markanvändning kan utvecklas för ökat helhetsperspektiv.

Det andra delbetänkandet är nu på bred remiss till den 30 september 2013. Med anledningen av betänkan-dets stora betydelse för markanvändning och skogsbruk bjuder KSLAs Skogsskötselkommitté in till en workshop för att ge tillfälle till fördjupning och diskussion av miljömålsberedningens förslag. Resultatet från workshopen kommer att vara ett viktigt underlag i KSLAs arbete med att formlera ett remissvar.

Workshopen kommer att inledas av Rolf Annerberg, ordförande i miljömålsberedningen. Sedan följer diskussion i mindre grupper om delar av betänkandet samt redovisning och diskussion i plenum. För att få en så allsidig diskussion som möjligt vill vi uppmana ledamöter från alla olika intressesfärer att delta i workshopen.

 

Program
09.30 Samling och registrering, kaffe
10.00 Välkomna
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD
10.15 Miljömålsberedningens arbete
Rolf Annerberg, ordförande i miljömålsberedningen
10.45 Introduktion workshop
Birgitta Naumburg, akademijägmästare
11.00 Diskussion i mindre grupper – workshop
12.00 Lunch
13.00 Redovisning av gruppdiskussioner
13.45 Diskussion
14.45 Summering
Göran Örlander, ordförande i Kommittén för skogsskötsel
15.00 Avslutning