Så vaskar vi fram det gröna guldet!

Seminarium

Så vaskar vi fram det gröna guldet! Mer information
Mer information

Se i videoinspelning här!

Så vaskar vi fram det gröna guldet!

 

KSLA:s Kommitté för energifrågor bjuder in till ett halvdagsseminarium för att diskutera hur EU:s regelverk för hållbar produktion av biomassa bör utformas för att utveckla europeiskt jord- och skogsbruk och skapa förutsättningar för en stark bioekonomi.

Sverige har stora areella tillgångar och en resurseffektiv skogsnäring som är en hörnsten i ekonomin och skapar sysselsättning i hela landet. Här ses bioenergin – vårt största energislag – som ett naturligt och hållbart val. Inom EU finns dock en oro för att en ökad bioenergianvändning kan få negativa miljö-konsekvenser och drabba befintlig industri samt en framtida bioekonomi negativt. För närvarande utreds möjligheten att politiskt styra användningen av biomassa genom reglering av vilken råvara och teknik som får användas till vad. Hur kan vi hållbart öka produktion och uttaget av biomassa och nå visionen om en bioekonomi? Hjälper eller stjälper det pågående lagstiftningsarbetet möjligheten att nå visionen?

Kom och lyssna till Pierre Schellekens, biträdande kabinettschef på Energi- och klimatdirektoratet, berätta om EU-kommissionens arbete och Nils Torvalds, ledamot av Europaparlamentet och parlamentets huvudrapportör i ILUC, berätta om det pågående arbetet i parlamentet. Medverkar gör också en panel bestående av bl.a. Sven-Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna, Gunnar Olofsson, ordförande Svenska Bioenergiföreningen, SVEBIO, Anders Fröberg, ordförande Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, IKEM, Mårten Larsson, skogsdirektör Skogsindustrierna och Ulf Svahn, VD, Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet. Moderator för dagen är Annika Åhnberg, akademiledamot KSLA.

 

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan

Sammanfattning av seminariet, se ovanstående PDF-bilaga