Förteckning över nyare böcker i KSLA:s bibliotek som behandlar samer och/eller renskötsel


Titlarna återfinnes i databasen Libris där det också går att se vilka forskningsbibliotek som har böckerna. De något mer populära titlarna finns även i många folkbibliotek.

I akademiens bibliotek handlar det främst om en del av de titlar som ur historisk synvinkel behandlar renskötsel och marknyttjande. Dessa noteras: [KSLAB]. Ambitionen har varit att sammanställa en så mångfasetterad lista som möjligt, främst med titlar utgivna år 2000 och framåt.

Akademiens bibliotek lånar in de böcker som inte finns i beståndet, det tar i allmänhet ca en vecka.


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Future Food Systems

Discussion 15 Oct on transforming of food systems in order to meet SDGs.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.