Förteckning över nyare böcker i KSLA:s bibliotek som behandlar samer och/eller renskötsel


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Titlarna återfinnes i databasen Libris där det också går att se vilka forskningsbibliotek som har böckerna. De något mer populära titlarna finns även i många folkbibliotek.

I akademiens bibliotek handlar det främst om en del av de titlar som ur historisk synvinkel behandlar renskötsel och marknyttjande. Dessa noteras: [KSLAB]. Ambitionen har varit att sammanställa en så mångfasetterad lista som möjligt, främst med titlar utgivna år 2000 och framåt.

Akademiens bibliotek lånar in de böcker som inte finns i beståndet, det tar i allmänhet ca en vecka.