Svensk Växtnäringsforskning

 

 

Anslag ur Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning (SV) har till huvudsaklig uppgift att befordra och understödja en fördjupad teknisk-vetenskaplig växtnäringsforskning med särskild inriktning på användningen av mineralgödsel och kalkningsmedel i Sverige. Syftet är att åstadkomma praktiskt tillämpbara, ekonomiskt betydelsefulla och miljömässigt uthålliga resultat.

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforsknings inriktning

 • Stiftelsen ska belysa frågor om effektiv produktion med ansvar för hushållningen av naturresurserna i jord och skog.
 • Stiftelsen ska finansiera forskning kring växtnäringens och kalkningsmedlens miljöpåverkan.
 • Stiftelsen ska vara i mellanledet mellan grundforskning och en- eller fleråriga försöksserier.
 • Stiftelsen ska finansiera både grundforskning och tillämpad forskning.
 • Stiftelsen ska ta ställning till generella frågeställningar och inte till enskilda företags produkter.
 • Stiftelsen strävar inte efter någon särskild andel som ska anslås till jord respektive skog.

Anslagens storlek och inriktning

 • Stiftelsens medel ska ses som kompletteringspengar till de större summor som delas ut av forskningsråd eller i EU-projekt.
 • Stiftelsen ser gärna att sökanden samverkar med andra aktörer och på så sätt växlar upp verksamheten.
 • Stiftelsens disponibla medel: ca 500 000 kronor.

Stiftelsen har störst möjlighet att göra nytta genom att stödja:

 • Kompletterande medel till stora ansökningar inom universitet och forskningsinstitut.
 • Aktuella fältförsöksfrågor.
 • Litteraturgenomgångar av tidigare känd forskning.
 • Kunskapssammanställningar av tidigare försök.
 • Workshops.
 • Examensarbeten – som en del i ett större forskningsarbete under vetenskaplig handledning.

Krav på kommunikation

 • En del av anslaget ska sökanden avsätta till kommunikation av resultaten.
 • När resultaten kommuniceras ska Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning omnämnas som finansiär.

Slutrapporten till stiftelsen ska innehålla tre delar

 1. En kort populärvetenskaplig text som sätter anslagets resultat i ett sammanhang inom stiftelsens verksamhetsområde. Rapporten kan komma att publiceras på www.ksla.se.
 2. En vetenskaplig rapportering. Det kan vara i form av en artikel eller manuskript som är insänt eller publicerat i en vetenskaplig tidskrift.
 3. En ekonomisk redovisning av projektet.

Viktiga framtidsfrågor att arbeta med:

 • Hur kan mineralgödsel och kalk bidra till ett hållbart svenskt jord- och skogsbruk?
 • Klimateffekter och markens långsiktiga bördighet (t.ex. kolbalanser och mikronäringsämnen).
 • Långsiktigt bördighetsbevarande och byggande av markens produktionsförmåga.

Skicka in din ansökan via nätet

Ansök via → KSLAs webbaserade anslagssystem.

Välkommen med din ansökan senast 1 november 2017. Obs! Ansökan måste vara inne före kl 17.00! Då stänger vårt webbaserade ansökningssystem. Bilagor måste vara i pdf-format.

Besked

meddelas vecka 51, 2017.

 

Har du några frågor, kontakta gärna Magnus J Stark på magnus.stark@ksla.se.

Bifogade dokument: