Remiss Utseende av styrelseledamöter i forskningsstiftelser som bildats med löntagarfondsmedel

KSLA har lämnat synpunkter på regeringspromemorian ”Utseende av styrelseledamöter i forskningsstiftelser som bildats med löntagarfondsmedel” (U2209/4255/F).


Då de aktuella forskningsstiftelserna fungerar som mycket värdefulla komplement till den forskning som beslutas politiskt har vi stor sympati för förslaget att minska regeringens roll i
stiftelserna och öka näringslivets och vetenskapssamhällets inflytande. Dock, de genomgripande förändringar som skett av systemet för styrelsetillsättning under åren, som ett resultat av skiftande politisk majoritet, är inte bra, varför vi förordar såväl en rejäl avnämardiskussion som en bred politisk förankring innan ändringar görs.

/…/

Sammanfattningsvis är en grundligare genomgång och en bättre analys än den nu presenterade samt en längre remisstid än den givna, nödvändigt om potentialen i de stiftelser som bildats med löntagarfondsmedel skall kunna nyttjas fullt ut.

 


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Future Food Systems

Discussion 15 Oct on transforming of food systems in order to meet SDGs.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.