Forskningens samhällsnytta i fokus

Seminarium

I den senaste forskningspropositionen lyfter regeringen fram forskningens samhällsnytta som en högprioriterad fråga. KSLA och SLU inbjuder gemensamt till detta seminarium, som berör just forskningens betydelse för samhället. Vi vill åstadkomma en bred diskussion om hur akademi och intressenter i samhället tillsammans kan verka för att kunskap som genereras inom forskningen ska leda till ökad nytta.

Vid SLU pågår ett arbete för att göra universitetet mer lättillgängligt för intressenter, för att öka forskarnas incitament till att samverka med omgivande samhälle och för att utveckla nya former för samverkan. Begreppet ”samverkan” kan ha många innebörder och samverkan kan bedrivas på en mängd olika sätt. För samhällsaktören kan lyckad samverkan innebära att forskningsresultat kan användas för nyttoskapande. För forskaren kan samverkan betyda ett möte som ger nya perspektiv och idéer. Även samverkansprocessen i sig är värdefull eftersom den skapar en ökad förståelse för parternas utgångspunkter. Här fokuserar vi på synen på samverkan som en process som leder till ömsesidig nytta och vi lyfter frågor om hur vi tillsammans kan samverka för att nå målet att öka forskningens samhällsnytta.

SLU:s uppdrag är att utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och hur dessa kan användas på ett hållbart sätt. Det kräver att forskningen håller hög vetenskaplig kvalitet och att forskningsresultaten används i samhället.

Under 2018 genomförde SLU för andra gången en bred forskningsutvärdering, Kvalitet och Nytta 2018 (KoN 2018). Ett stort antal nationella och internationella experter medverkade i bedömningsprocessen, som gav många värdefulla rekommendationer om hur forskningen kan utvecklas och få ett ökat genomslag i samhället. Resultaten från utvärderingen presenteras vid detta seminarium.

För mer information och program, se PDF-inbjudan.