Markberedning – ett viktigt steg på vägen till hållbar föryngring

Seminarium

Filminspelning
Del 1

Del 2

BAKGRUND
Etablering av ny skog efter avverkning har gjorts med samma teknik och metoder under lång tid. På en övervägande andel av föryngringsarealen innebär det någon form av mekaniserad markbehandling följt av manuell plantering. Markbehandlingen är ofta nödvändig för att ge plantorna goda förutsättningar för överlevnad, minskad risk för insektsangrepp samt möjlighet till hög skogsproduktion och värdetillväxt. Åtgärden är dock alltmer föremål för kritik då den upplevs radikal med hög andel markpåverkan som riskerar att ge negativa miljöeffekter och skapar hinder för friluftsliv och rennäring.

På detta seminarium belyser vi markbehandlingsfrågan ur ett antal synvinklar: föryngringsresultat, markpåverkan, natur- och kulturmiljövård samt maskiner och metoder. Vi diskuterar även vilka framtida möjligheter som står till buds och om det (åter) är dags att mekanisera föryngringen.

——————————————————————————————————————–

PROGRAM
Moderator: Karin Hjelm, Skogforsk

10:00 Välkommen Eva Pettersson, KSLA
10:05 Inledning: Varför markbereder vi? Hur påverkas föryngringsresultatet? Dagens program Karin Hjelm, Skogforsk
10:20 Markberedning idag: Skogsstyrelsen: perspektiv och uppdrag-Hur påverkas forn- och kulturlämningar?Praxis: Så arbetar Sveaskog med markberedning Jonas Bergquist, Skogsstyrelsen
AnnKristin Unander, Skogsstyrelsen
Gisela Björse, Sveaskog
11:20 Dags för nya grepp? Vad måste vi förstå rent biologiskt om plantan och dess miljö? Helhetsperspektiv på föryngringskedjan: exempel från Finland Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn, SLU; Timo Saksa, LUKE
12:00 Lunch
13:00 Hinder och drivkrafter för att utveckla ny teknik och nya metoder. Olika perspektiv
Skogsbruk-Certifiering-Maskintillverkare-
Forskare- Entreprenör
Erik Viklund och en av Mellanskogs skogsvårdsentreprenörer Kolbjörn Kindströmer: Henrik von Stedingk, FSC Sverige; Linda Nyström, Skogstekniska klustret och
Olle Gelin, Skogforsk
14:05 Diskussion med panel av utvalda talare Moderator: Karin Hjelm, Skogforsk
15:00 Avslutning