Markberedning – ett viktigt steg på vägen till hållbar föryngring

Seminarium

Filminspelning
Del 1

Del 2

BAKGRUND
Etablering av ny skog efter avverkning har gjorts med samma teknik och metoder under lång tid. På en övervägande andel av föryngringsarealen innebär det någon form av mekaniserad markbehandling följt av manuell plantering. Markbehandlingen är ofta nödvändig för att ge plantorna goda förutsättningar för överlevnad, minskad risk för insektsangrepp samt möjlighet till hög skogsproduktion och värdetillväxt. Åtgärden är dock alltmer föremål för kritik då den upplevs radikal med hög andel markpåverkan som riskerar att ge negativa miljöeffekter och skapar hinder för friluftsliv och rennäring.

På detta seminarium belyser vi markbehandlingsfrågan ur ett antal synvinklar: föryngringsresultat, markpåverkan, natur- och kulturmiljövård samt maskiner och metoder. Vi diskuterar även vilka framtida möjligheter som står till buds och om det (åter) är dags att mekanisera föryngringen.


Program

Moderator: Karin Hjelm, bitr programchef, Skogforsk

10.00
Välkomna – Eva Pettersson, KSLA

10.05
Inledning – Karin Hjelm
– Varför markbereder vi? Hur påverkas föryngringsresultatet?
– Dagens program

10.20
Markberedning idag
– Skogsstyrelsen: perspektiv och uppdrag – Jonas Bergquist, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen
– Hur påverkas forn- och kulturlämningar – AnnKristin Unander, inventeringsledare, Skogsstyrelsen
– Praxis: Så arbetar Sveaskog med markberedning – Gisela Björse, skogsskötselchef, Sveaskog

11.20
Dags för nya grepp?
– Vad måste vi förstå rent biologiskt om plantan och dess miljö? – Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn, professor i föryngring, SLU
– Helhetsperspektiv på föryngringskedjan, exempel från Finland – Timo Saksa, PhD, forskare, LUKE

12.00 – LUNCH

13.00
Hinder och drivkrafter för att utveckla ny teknik och nya metoder. Olika perspektiv.
– Skogsbruk – Erik Viklund, skogsskötselchef, Mellanskog, och Kolbjörn Kindströmer, Kindströmer Skog och Salix AB
– Certifiering – Henrik von Stedingk, skogs- och standardansvarig, FSC Sverige
– Maskintillverkare – Linda Nyström, vd, Skogstekniska Klustret
– Forskare – Olle Gelin, projektledare, Skogforsk

14.05
Diskussion med panel av utvalda talare – moderator: Karin Hjelm

15.00
Avslutning