Markberedning – ett viktigt steg på vägen till hållbar föryngring

Seminarium

Filminspelning
Del 1

Del 2

BAKGRUND
Etablering av ny skog efter avverkning har gjorts med samma teknik och metoder under lång tid. På en övervägande andel av föryngringsarealen innebär det någon form av mekaniserad markbehandling följt av manuell plantering. Markbehandlingen är ofta nödvändig för att ge plantorna goda förutsättningar för överlevnad, minskad risk för insektsangrepp samt möjlighet till hög skogsproduktion och värdetillväxt. Åtgärden är dock alltmer föremål för kritik då den upplevs radikal med hög andel markpåverkan som riskerar att ge negativa miljöeffekter och skapar hinder för friluftsliv och rennäring.

På detta seminarium belyser vi markbehandlingsfrågan ur ett antal synvinklar: föryngringsresultat, markpåverkan, natur- och kulturmiljövård samt maskiner och metoder. Vi diskuterar även vilka framtida möjligheter som står till buds och om det (åter) är dags att mekanisera föryngringen.


Program

Moderator: Karin Hjelm, bitr programchef, Skogforsk

10.00
Välkomna – Eva Pettersson, KSLA

10.05
Inledning – Karin Hjelm
– Varför markbereder vi? Hur påverkas föryngringsresultatet?
– Dagens program

10.20
Markberedning idag
– Skogsstyrelsen: perspektiv och uppdrag – Jonas Bergquist, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen
– Hur påverkas forn- och kulturlämningar – AnnKristin Unander, inventeringsledare, Skogsstyrelsen
– Praxis: Så arbetar Sveaskog med markberedning – Gisela Björse, skogsskötselchef, Sveaskog

11.20
Dags för nya grepp?
– Vad måste vi förstå rent biologiskt om plantan och dess miljö? – Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn, professor i föryngring, SLU
– Helhetsperspektiv på föryngringskedjan, exempel från Finland – Timo Saksa, PhD, forskare, LUKE

12.00 – LUNCH

13.00
Hinder och drivkrafter för att utveckla ny teknik och nya metoder. Olika perspektiv.
– Skogsbruk – Erik Viklund, skogsskötselchef, Mellanskog, och Kolbjörn Kindströmer, Kindströmer Skog och Salix AB
– Certifiering – Henrik von Stedingk, skogs- och standardansvarig, FSC Sverige
– Maskintillverkare – Linda Nyström, vd, Skogstekniska Klustret
– Forskare – Olle Gelin, projektledare, Skogforsk

14.05
Diskussion med panel av utvalda talare – moderator: Karin Hjelm

15.00
Avslutning


Fytoremediering – växternas möjligheter att lösa viktiga miljöproblem

8/3: Fytoremediering är ett samlingsnamn för saneringsmetoder av förorenad mark, vatten och luft med hjälp av växter. Experter diskuterar aktuell forskning och praktiska tillämningar inom området, i Sverige och utomlands.

Fytoremediering – växternas möjligheter att lösa viktiga miljöproblem

8/3: Fytoremediering är ett samlingsnamn för saneringsmetoder av förorenad mark, vatten och…

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Diskussion under ledning av KSLA:s Forskningsutskott.

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur…

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer bidra till att höja takten i arbetet mot AMR och antibiotikaresistens?

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer bidra till att höja takten i arbetet mot…

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi…