Grundlagsskyddet för äganderätten i Norden

Extern arrangör

Grundlagsskyddet för äganderätten i Norden Mer information
Mer information

Länk till presentationer

Grundlagsskyddet för äganderätten i Norden

Stiftelsen Rättsfonden arrangerar ett komparativt seminarium om grundlagsskyddet för äganderätten i Norden på KSLA. Det tar sin utgångspunkt i hur respektive nordiskt land skyddar äganderätten i grundlagarna (egendomsskyddet) och vilka rättsfrågor som har aktualiserats under senare tid som rör detta skydd. Det kan röra sig om så disparata frågor som hur fast respektive lös egendom skyddas, vilken slags egendom som skyddas, under vilka olika förutsättningar som ingrepp i äganderätten kan ske, vilken betydelse som proportionalitetsprincipen har för denna rättighets förverkligande och slutligen hur ersättningsrätten är reglerad och fungerar i praktiken.

Utgångspunkten för en nordisk diskussion är allt som oftast att våra respektive grundlagar ser ut och fungerar i princip på ungefär samma sätt. Men vid närmare studium upptäcks ofta att vi har (förutom likheter förstås) flera skillnader vad avser hur grundlagen är utformad och hur den fungerar i praktiken. En fråga som därför också är relevant att ta upp är den om hur domstolarna utövar sin lagprövning.

I svensk rätt har flera äganderättsliga frågor varit föremål för diskussion under senare tid. Det gäller t.ex. förslaget om vinster i välfärden, förekomsten av ersättningsrätt vid avverkningsförbud av skog och i samband med olika miljörättsliga regleringar, beslut om biotopskydd liksom kommersiell allemansrätt och dess gränser.

I Norge har frågan om ”tariffnedsettelser i gasstransportsystemer men også noen saker om justering av festeavgifter og pensjoner” varit uppe för rättslig prövning.

I Danmark ”foreligger en omfangsrig retpraksis om den konstitutionelle beskyttelse af ejendomsretten. Flere af retssagerne har vedrørt beskyttelse af kommercielle investeringer. Endvidere har det i de senere år været diskuteret, om beskatning i særlige tilfælde kan udgøre ekspropriation.”

I Finland har ”egendomsskyddet haft en viktig roll särskilt i riksdagens grundlagsutskott som övervakar lagförslagets grundlagsenlighet. Ofta har det varit fråga om begränsningar av ägarens möjligheter att bestämma över sin egendom. Egendomsskyddet omfattar också avtalsförhållandens fortbestånd, även om förbudet mot retroaktiva ingrepp i avtalsförhållandens okränkbarhet inte är absolut i grundlagsutskottets praxis.”

Seminariet utgör en inledning på ett nordiskt forskningssamarbete som rör grundlagsskyddet för äganderätten i Norden och syftet är att samarbetet ska utmynna i en skrift i ämnet år 2019.

Följande grundlagsexperter deltar med inledningsanföranden:

  • Professorn Stig Solheim, Tromsö Norge
  • Professorn Michael H Jensen, Åhus Danmark
  • Professorn Veli-Pekka Viljanen, Åbo Finland
  • Förutvarande professorn Karin Åhman, Stockholm Sverige

Moderator: doktoranden Evelina Englund

Varmt välkomna! Stiftelsen Rättsfonden

 

Seminariet och lunchen är kostnadsfria.


Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…