Månadens karta

Månadens karta presenterar kartor, med korta texter kopplade till sig, såsom en atlas är konstruerad. Kartorna publiceras som ett atlasblad i taget i ett pågående atlasverk och fäster uppmärksamhet på de areella näringarnas explicit rumsliga dimension.


Månadens karta 2

Tre kartor som visar utvecklingen i Kindlamossen, Hällefors kommun. Kartorna visar hur det såg ut åren 1865–1867 och dessutom markanvändningen i området år 2018 ur två aspekter.

Sökord: historia | jordbruk

Månadens karta 1

Två kartor som visar sysselsättningen bland jordbruksbefolkningen år 1900 och år 2019. Maj 2023.

Sökord: historia | jordbruk

Månadens karta

Under kommande tre år kommer det att finnas en månadens karta på KSLA:s hemsida. De publiceras som ett atlasblad i taget i ett pågående atlasverk och kommer att spegla både moderna och historiska företeelser.