Så kan åkermark bidra till att fånga in mer koldioxid

Seminarium

Så kan åkermark bidra till att fånga in mer koldioxid Mer information
Mer information

Filminspelning
Förmiddag

Eftermidddag

Så kan åkermark bidra till att fånga in mer koldioxid

För att nå Paris-avtalets temperaturmål behövs – förutom att minimera utsläppen av fossilt koldioxid – en ökad inlagring av koldioxid från atmosfären. Detta kan antingen göras med avancerad teknik som s.k. ”Carbon Capture and Storage” eller genom att öka inlagringen av kol i vegetation och mark. En högre mullhalt ger även positiva effekter på skörden, bland annat genom bättre markstruktur, ökad infiltration, bättre närings- och vattenhållande förmåga och ökad biologisk aktivitet.

Ett globalt initiativ kallat 4-promille-initiativet, som bland annat Sverige har skrivit på, har som mål att öka kolinlagringen i jordbruksmark. Namnet syftar på att alla utsläpp av koldioxid från fossila källor skulle kunna läggas fast i marken om dess kolhalt ökade med 0,4 procent per år. Även miljömålsberedningens klimat- och luftvårdsstrategi lyfter potentialen för att öka kolinlagringen i jordbruksmark. Åtgärder som nämns är begränsad plöjning, långliggande vall samt mellangrödor.

På detta seminarium presenteras kunskapsläget kring inbindningen av organiskt kol i jordbruksmark. Resultat från en systematisk kartläggning som bygger på 735 långliggande fältförsök kommer att presenteras, liksom resultat från pågående svensk forskning. Rapporterna finns på Mistra EviEM:s hemsida.

Vidare diskuteras hur denna nya kunskap kan användas i utförandet av nya styrmedel, t.ex. inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP och inom rådgivningen, t.ex. inom rådgivningsprojektet Greppa Näringen. Seminariet vänder sig till myndighetspersoner, rådgivare och bransch.

Moderator: Peter Sylwan, agronom och journalist

Seminariet arrangeras av MISTRA EviEM i samarbete med KSLA, Jordbruksverket, Lunds universitet och SLU.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.