Skogarnas kulturarv

Rundabordsmöte

Skogarnas kulturarv behöver förnyad uppmärksamhet, utifrån dels gällande kulturpolitik, dels hittillsvarande arbete med kulturminnen i och från skogarna. Ambitionen med detta samtal är att ska skapa insikter om vikten av att tillgängliggöra, använda och utveckla skogarnas kulturarv, om nuvarande resursfördelning mellan bevarande, tillgängliggörande och utvecklande samt om hur skyddet av det verkligt skyddsvärda ska kunna säkras.

Endast för särskilt inbjudna.

 


Skogarnas kulturarv Mer information
Mer information

Kulturarvet lyfts fram i riksdagens beslut om kulturpolitik, där ett av fem mål är att ”främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas”. Skogsstyrelsen lägger stora resurser på att identifiera kulturlämningarna i skogen. Skogsnäringen arbetat målmedvetet för att bevara skogarnas kulturlämningar och är självkritisk när skador rapporteras. Några få skogsmuseer – främst i Lycksele och Siljansfors, Mora – visar skogsbrukets skiftande metoder och gestaltar skogarnas betydelse för Sveriges utveckling. Hembygdsföreningar engagerar sig i lokal historia, och i några nationella museer samt på Skansen finns inslag om skog.

Samlade berättelser om skogarnas avgörande roll för människor genom årtusenden, i det som blev Sverige, lyser dock med sin frånvaro. Saknas gör också systematiska och logiska samband mellan å ena sidan i skogarna bevarade kulturminnen och å andra sidan kulturaktiviteter, skyltar eller utställningar som belyser vad minnena betyder.

I god dialog kan en gemensam framtida bild växa fram: Så vi vill att kulturarvsarbetet i och kring skogarna ska se ut och fungera. Välkommen!

Moderator Gunilla Kindstrand.

Sammanlagt blev det tre samtal. De sammanfattas i bifogade rapport.