Vägval för den svenska skogssektorn – hur ska Sverige agera i det europeiska skogliga samarbetet?

Konferens

Vägval för den svenska skogssektorn – hur ska Sverige agera i det europeiska skogliga samarbetet? Mer information

Till skillnad från jordbruket har EU ingen gemensam skogspolitik. Medlemsländernas skogar och deras brukande påverkas istället av flera EU-gemensamma initiativ inom andra politikområden som miljö, handel och landsbygdsutveckling. Men flera parallella processer pågår som kan leda till olika former av ramverk. Målet för seminariet den 26 maj är att skapa en diskussion i den svenska skogssektorn angående arbetet på den skogliga policyarenan med fokus på två aktuella processer;
a) Forest Europe, tidigare Ministerkonferensen för skydd av Europas skogar (MCPFE)
b) EU-kommissionens grönbok om skydd av skog och informationssystem om skog i EU

  • Vilka aktörer har idag och i framtiden makten inom de skogliga policyprocesserna inom Europa och vilka policyprocesser behövs på Europanivå?
  • Hur bör den svenska skogssektorn agera framöver?

Professor Sten Nilsson kommer att redogöra för IIASA:s utvärdering av MCPFE-processen. Samarbetet inom MCPFE, inleddes 1990 och innefattar inte bara EU:s medlemsstater, utan även andra europeiska länder som t.ex. Ryssland. Vid den femte ministerkonferensen för skydd av Europas skogar (MCPFE) i Warszawa 2007 fördes idén fram om en legalt bindande överens-kommelse. En arbetsgrupp utreder just nu olika alternativ för en skogskonvention. Under seminariet kommer Skogsstyrelsens konsekvensanalys av Forest Europé, samt förslaget om en framtida europeisk skogskonvention att presenteras.

EU-kommissionens grönbok om skydd av skog och informationssystem om skog offentliggjordes den 1 mars 2010. Ansvarigt direktorat är Miljö. Kommissionen kommer att ordna en workshop kring grönboken den 3 juni 2010. Seminariet ingår som en del i akademiens förberedande arbete inför det webbaserade samrådsförfarandet. Skogsstyrelsens konsekvensanalyser omfattar även grönboken som parlamentsledamot Christofer Fjellner kommenterar. Dessutom ger han sin syn på den skogliga maktbalansen inom EU (enskilda stater/Kommissionen).

Internationella processer påverkar Sverige, därmed kräver sakfrågorna i själva verket ett större engagemang än endast beslut kring ett vägval. Världsnaturfonden, LRF Skogsägarna och Skogsindustrierna kommer att kommentera och belysa för- och nackdelar med olika utvecklings-scenarier för Forest Europe respektive grönboken. Sverige, som dominerande skogsland och med stor skoglig kunskap, bör självklart ta en aktiv roll i internationella processer som behandlar skog och skogsbruk. Lars Olsson, departementsråd och enhetschef på Jordbruksdepartementet presenterar regeringens syn på utvecklingen innan dagen avslutas med en paneldebatt.


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…