Stiftelser


Biblioteksfonden

Biblioteksfonden – för förvärv av litteratur, digitalisering, bokvård samt marknadsföring och informationsarbete. Läs mer

C. F. Lundströms Stiftelse

C. F. Lundströms Stiftelse är en fristående stiftelse som KSLA endast administrerar. Stiftelsen lämnar bidrag till svenska medborgare. Läs mer

Stiftelsen A.W. Bergstens donation

Stiftelsen A.W. Bergstens donation – delar till jordbrukets bästa ut resestipendier, belöningar eller understöd i annan form för att väcka håg och intresse för jordbruket hos yngre eller äldre svenska medborgare eller ekonomiska sammanslutningar av medborgare som har inriktat sitt livsarbete på jordbruksbranschen eller därmed närbesläktad näring. Bidrag kan även lämnas till understöd av forskningsarbete... Läs mer

Stiftelsen Adolf Dahls fond

Stiftelsen Adolf Dahls fond – lämnar bidrag till jordbrukets förkovran, företrädesvis för befordrande av baljväxtodlingen som bidrag till understöd för forskning och upplysningsverksamhet. Läs mer

Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond

Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond – lämnar bidrag till hydrotekniska försök och undersökningar på jordbruksområdet samt till publicerande av skrifter i dithörande ämnen, men kan även användas till andra ändamål. Läs mer

Stiftelsen Alfa-Laval AB:s (AB Separators) fond

Stiftelsen Alfa-Laval AB:s (AB Separators) fond – lämnar bidrag till befordrande av luzernodlingen i landet och främst i dess mellersta delar, samt för forskning beträffande husdjurens utfordring och vård. Läs mer

Stiftelsen Alrik Örborns stipendiefond

Stiftelsen Alrik Örborns stipendiefond – delar vart tredje år ut ett resestipendium för studium av lantbrukets byggnader inom eller utom landet. Stipendiet ska i första hand delas ut till arkitekt eller ingenjör med särskilt intresse för byggnadernas utformning, med hänsyn till såväl nyttjande av nyare byggnadsmaterial som till gårdsbildens estetiska intryck och gårdsbebyggelsens infogande i... Läs mer

Stiftelsen Anders Elofsons fond

Stiftelsen Anders Elofsons fond – främjar forskning inom betes- och vallkulturens samt fröodlingens ämnesområden genom understöd till forskningsarbeten eller studieresor eller annat ändamål som är ägnat att främja den vetenskapliga forskningen inom fonderna områden. Läs mer

Stiftelsen Axel Melanders fond

Stiftelsen Axel Melanders fond – delar ut stipendier åt yngre lantbrukare, som genomgått högre lantbruksskola och som önskar studera lantbruksfrågor inom eller utom landet. Läs mer

Stiftelsen C. G. Johnssons och hans arvingars fond

Stiftelsen C. G. Johnssons och hans arvingars fond – lämnar bidrag till stipendier antingen för trädgårdsskötselns teoretiska eller praktiska studier i utlandet eller för genomgående av fullständig kurs vid SLU Alnarp eller annan statlig högre svensk trädgårdsundervisningsanstalt. Läs mer

Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond

Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond – främjar vetenskaplig undervisning och forskning. Läs mer

Stiftelsen Carl-Gustaf och Viveka Åkerhielms minnesfond

Fonden ska användas till vetenskaplig forskning om och till seminarier kring äganderättens betydelse i ett demokratiskt samhälle. Medel må även användas till vetenskaplig forskning inom och till seminarier kring vattenbruket. Läs mer

Stiftelsen Ch. E. Löfvenskiölds fond

Stiftelsen Ch. E. Löfvenskiölds fond – främjar befordrandet av ändamålsenliga och för smakfull enkelhet utmärkta lantbruksbyggnader. Läs mer

Stiftelsen Edvard Nonnens stipendiefond

Stiftelsen Edvard Nonnens stipendiefond – delar ut resestipendium till person som utexaminerats från Ultuna/Alnarp (SLU) och som genom utmärkta teoretiska betyg och särdeles god praktisk fallenhet och någon yrkeserfarenhet förefaller akademien förtjänt av det. Läs mer

Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens stipendiefond

Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens stipendiefond – främjar och stimulerar intresset för skogsskötsel, speciellt lövskogsskötsel i Sydsverige. Stipendier delas ut årligen till unga män, som i i utbildningssyfte önskar studera skogsskötsel som kan vara till nytta för sydsvenska förhållanden. Läs mer

Stiftelsen Fonden för markvård till minne av Sanders Alburg

Stiftelsen Fonden för markvård till minne av Sanders Alburg – lämnar bidrag till forskning angående de bästa metoderna för markvård och trädgårdsskötsel vid småbruk. Läs mer

Stiftelsen Georg och Greta Borgström pris

Stiftelsen Georg och Greta Borgström pris – delar vartannat år ut en penningsumma till förtjänt person som aktivt forskar eller på annat sätt verkar i Georg Borgströms anda, d v s med verksamhet som har med världens livsmedelsförsörjning att göra och de därtill knutna ekologiska, demografiska och ekonomiska aspekterna. Priset instiftades 1997. Georg och Greta... Läs mer

Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond

Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond – främjar skogsvetenskaplig forskning, som i första hand berör Västernorrlands och Jämtlands län och som i andra hand berör övriga Sverige. Läs mer

Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond

Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond – främjar forskning och utbildning till gagnande av svensk lantbruksnäring. Läs mer

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden – lämnar bidrag till vetenskaplig forskning, företrädesvis med anknytning till de mindre jordbruksföretagarnas problem. Läs mer

Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond

Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond – lämnar bidrag till person, företag och/eller institution för befordran av svenska jordbrukets utveckling och förkovran. Akademiens belöning för framstående doktorsarbete Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst Läs mer

Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond

Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier för två år till behövande och arbetsamma elever vid SLU Ultuna (tidigare Ultuna lantbruksinstitut) eller eventuell annan högre undervisningsinstitution för lantbruket som kan komma i dess ställe. Läs mer

Stiftelsen Jacob A. Letterstedts resestipendiefond

Stiftelsen Jacob A. Letterstedts resestipendiefond är en stiftelse som förvaltas av Kungl. Vetenskapsakademien. Stiftelsen delar ut stipendier för resor utomlands till svensk medborgare, 25–40 år, som med framgång sysselsatt sig med lantbruk o d. KSLA delar ut stipendiet inom sina verksamhetsområden endast vart sjätte år. Läs mer

Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond

Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond – främjar internationella forskarkontakter och erfarenhetsutbyte inom skogs- och jordbruksforskningsområdet och aktuella kontaktområden. Läs mer

Stiftelsen Marie-Josephine Guillaumes fond

Stiftelsen Marie-Josephine Guillaumes fond – lämnar bidrag till upplysningsverksamhet rörande djurskydd. Läs mer

Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond

Ur Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond delas varje år ut akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning. Den går till person, som under den senaste treårsperioden på ett framstående pedagogiskt sätt förmedlat kunskap inom de areella näringarna vid universitet eller högskola. Ur stiftelsen går också medel ut som premier och belöningar till... Läs mer

Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond

Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond – delar ut resestipendium till en svensk forskare – företrädesvis graduerad – som bedriver forskning rörande husdjurens fruktsamhetsproblem. Undantagsvis delas stipendium ut till två sökande. Resan ska gå till en eller flera utländska vetenskapliga institutioner, där stipendiaten ska bedriva forskning eller studier inom nämnda ämnesområde. Läs mer

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond – delar ut stipendier till studerande vid Lantbrukshögskolan, nuvarande SLU, för utbildning till agronom eller hortonom. Stiftelsen bildades genom gåvobrev av bergsrådet Johan Lorentz Aschan 1851. Läs mer

Stiftelsen S.O. Berg och Fajer Fajersons fond

Stiftelsen S.O. Berg och Fajer Fajersons fond – främjar svensk växtodling. S. O. Berg och Fajer Fajerssons pris Läs mer

Stiftelsen Stipendiefonden för mekanisering

Stiftelsen Stipendiefonden för mekanisering – delar ut stipendium till en eller undantagsvis flera sökande för studier inom eller utom Sverige av frågor som bedöms vara av betydelse för utvecklingen på mekaniseringsområdet. Läs mer

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning – sprider och understödjer en fördjupad teknisk-vetenskaplig växtnäringsforskning med särskild inriktning på användningen av mineralgödsel- och kalkningsmedel för att åstadkomma praktiskt tillämpbara, ekonomiskt betydelsefulla och miljömässigt uthålliga resultat inom jord- och skogsbruk. Resestipendier och anslag kan sökas av såväl forskare som verksamma jord- och skogsbrukare. Medel kan även sökas för examensarbeten. Anslag/stipendium... Läs mer

Stiftelsen Svenska Lantbrukarnes Olycksfallsförsäkringsfond, SLO-fonden

Stiftelsen Svenska Lantbrukarnes Olycksfallsförsäkringsfond, SLO-fonden – verkar för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbrukets områden med företräde för åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön. Bidrag delas ut till utbildnings-, försöks- och forskningsverksamhet. Fonden grundades 1971 i i samband med att ett ömsesidigt försäkringsbolag, som svarade för försäkring av arbetskraft inom... Läs mer

Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder

Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder – lämnar bidrag till resor för studier inom vallodlingens, vallfoderberedningens och vallfoderutnyttjandets områden, företrädesvis för resor utomlands. Läs mer

Stiftelsen Ulf och Greta Renborgs fond

Stiftelsens medel ska användas till kvalificerad, oftast forskningsbaserad, framtidsinriktad initiativverksamhet inom akademiens verksamhetsområde, det vill säga jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Företräde ges för arbete med ett brett landsbygdsperspektiv, bland annat kulturfrågor. Avkastningen ska inte användas till investeringar i fasta anläggningar. Framgångsrik förvaltning av stiftelsen kan betyda att den årliga avkastningen står på... Läs mer

Sveriges Utsädesförenings stiftelse för växtförädling

Sveriges Utsädesförenings stiftelse för växtförädling – stödjer verksamhet inom växtförädling och växtförädlingsforskning som inte kan få stöd på annat sätt. Sveriges Utsädesförenings stiftelse för växtförädling bildades 2007 genom sammanläggning av Sveriges Utsädesförenings Jubileumsfond, Inga och Erik Åkerbergs fond för växtförädlingsforskning, Hildur och Åke Åkermans Stipendiefond och Sveriges Oljeväxtodlares Centralförenings fond. Kammarkollegiet godkände den nya stiftelsen... Läs mer

Ulla och Birger Håstadius stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom växtområdet

Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning och utveckling inom växtområdet, förädling, odling och produktutveckling genom att utdela ett penningpris till person(er) som gjort särskilt framstående insatser inom växtområdet samt under samma år anordna ett seminarium. Minst hälften av stiftelsens nettoavkastning ska utgå som bidrag till vetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet. Läs mer