Agrarhistorien – Folke Dovring

Folke Dovring (1916–1998) var en svensk medeltidshistoriker som i mitten av 1950-talet försökte introducera idéer om hur forskningen i agrar medeltidshistoria skulle kunna förnyas och utvecklas. Han använde sig bl.a. i större utsträckning än andra av statistiska analyser. Dovring publicerade agrarhistoriska böcker och artiklar som fortfarande läses idag.


En översikt av dess uppgifter, forskningsmetoder och resultat

Ur inledningen till kap 1, Varför Agrarhistoria?

Det har funnits en tid då jordbruket var en dynamisk, utvecklingsbefrämjande kraft, som gick segrande fram mot äldre kulturer av samlare, jägare eller herdar. Den nya näringen tillät en större befolkning än de gamla, och därmed även en rikare odling och ett mer framskridet samhällsliv. Jordbrukets överhandtagande har en gång varit en av de verkligt stora omvälvningarna i människans liv, och de folk som var jord-brukskulturens bärare framom andra blev då ofta relativt hastigt överlägsna sina mer efterblivna grannar. Jordbruket gjorde forntidens Egypten och Babylonien till första ordningens politiska kraftcentra, mot vilka öknarnas nomadiska kreatursskötare all-tid framstod som endast tillfälliga medtävlare. De keltiska folken har en gång upp-fyllt västra Europa och trängt undan ligurer och andra förhistoriska folk, just i kraft av den högre numerär som jordbrukskulturen gjorde möjlig. I vårt land är det åker-bruket som gett den svenska folkstammen en absolut övervikt över lappar och kanske även andra urinvånare, så som man ännu i historisk tid kan studera processen i de norrländska landskapen. I Nordamerika och Argentina blev de vita invandrarna snabbt överlägsna en numerärt fåtalig jägarbefolkning med inget eller blott svagt utvecklat åkerbruk, medan Mexicos och Perus talrika jordbrukarfolk förblivit kärnan i sina hemländers befolkningar.

/…/


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.