Förteckning öfver Skandinavisk, finsk, tysk och engelsk jaktlitteratur intill år 1920 Band 1


Detta verk är nr III av en för mitt jaktbibliotek gjord avskrift av ”Förteckning öfver Skandinavisk, finsk, tysk och engelsk jaktlitteratur in till år 1920, upprättad av T. H. Hahr. Första bandet”. Originalet i handskrift tillhör Skogshögskolan, Skogsbiblioteket, och torde tidigare icke varit föremål för avskrift.

Stockholm i februari 1963

Richard Kjellberg

Inskannad, kvaliteten är inte den bästa.


Koll på kolet!

Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.