Förteckningar över agrar mekaniseringshistorisk litteratur i KSLA:s bibliotek

Literature on agricultural mechanization within the library at the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry.


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek, KSLAB, har betydande samlingar av både svensk och internationell litteratur som behandlar jordbrukets mekanisering. I detta dokument finner man omfattande litteraturförteckningar såväl som hänvisningar till viktiga källor inom jordbrukets mekanisering.

The library at the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, KSLAB, has significant collections of both Swedish and international literature that deal with the mechanization of agriculture. This document contains extensive bibliographies as well as references to important sources in the mechanization of agriculture.


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Future Food Systems

Discussion 15 Oct on transforming of food systems in order to meet SDGs.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.