Remiss Konsekvenser av förbud mot bly i ammunition

KSLA har yttrat sig över Naturvårdsverkets och Kemikalieinspektionens rapport om konsekvenser av förbud mot bly i ammunition (M/2006/4872/Kk).


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Sammanfattande synpunkter

KSLA anser att detta är en mycket noggrann analys av konsekvenserna av bly i ammunition, såväl när det gäller jakt och tävlingsskytte som miljö, hälsoaspekter och ekonomiska konsekvenser samt gällande regler och förordningar regionalt, inom EU och på global nivå.

Utredningen analyserar blyjoners giftighet i ekosystem och även för människor samt påpekar hur svensk miljöpolitik sedan årtionden varit inriktad på att avveckla användningen av bly och andra tungmetaller. Vår och andra länders liknande politik har inneburit att luftnedfallet av bly minskat och att blyhalterna i markskiktet åtminstone inte ökar längre. Bly i ammunition är en av de blyanvändningar som fortfarande negativt påverkar miljön, eftersom blyet i batterier, som står för ca 80% av den totala blyanvändningen, numera återvinns till nästan 100%.

Regeringen beslutade 2002 om ett förbud mot bly i ammunition, vilket träder i kraft fullt ut 1 januari 2008.

Inom jägarkåren, bland tävlingsskyttar och inom skogsindustrin bedöms förbuden mot bly i ammunition som dåligt underbyggda. De anser att alternativ ammunition fungerar sämre.

KSLA anser, i likhet med utredningens förslag, att

  • blyförbudet för kula vid jakt upphävs eftersom befintliga alternativ är sämre ur olika aspekter,
  • blyförbud för hagel vid jakt efter fågel genomförs per 1 januari 2008, med de konsekvenser som beskrivs,
  • totalt blyförbud för hagel vid jakt utreds vidare eftersom det är långt ifrån säkert att befintliga alternativ för jakt på däggdjur medför någon förbättring ur total konsekvenssynpunkt, samt
  • blyförbuden för kul- och hagelskytte kvarstår.