Konkurrenskraftigt jordbruk – produktivitet, sammanfattning


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sammanfattning av en konferens i Alnarp som KSLA:s Kommitté för lönsam uthållig primärproduktion arrangerade den 17 september 2009

Produktivitet – nyckel till framtida lönsamhet

Sammanfattning av en konferens i Alnarp torsdagen den 17 september 2009 i samarbete med Partnerskap Alnarp. Konferensen hade som syfte att sätta fokus på produktivitetens betydelse för att uppnå lönsamhet och resurseffektivitet, med kopplingar till synbara fördelar för klimateffektiviteten.

Långsiktigt och lönsamt företagande är en förutsättning för ett livskraftigt svenskt lantbruk. LUPP-kommitténs (Lönsam Uthållig Primärproduktion) fokuserar under 2009 på tre särskilt viktiga områden – strategisk företagsledning, management och produktivitet. Syften med arbetet är att mer aktivt undersöka, diskutera och lyfta fram kunskap och nya/andra metoder än de som används i Sverige idag, och som normalt annars förmodligen inte skulle bli belysta. Ett sätt är att pröva nya infallsvinklar och hämta know-how från andra länder eller andra branscher i Sverige.

I början på 2009 genomfördes konferensen ”Konkurrenskraftigt lantbruk – omvärldsanalys för framgångsrikt företagande” som hanterade området strategisk före­tagsledning. Under hösten 2009 fokuserar kommittén på två områden som har stor betydelse för lantbrukets konkurrenskraft, nämligen produktivitet och effektivitet (management). För att tydliggöra kan dessa begrepp definieras:

Produktivitet är inom ekonomi måttet på det värde som produceras under en viss tid av en anställd, på en anläggning eller på ett företag.

Effektivitet är ett begrepp inom ekonomi och organisationsteori som beskriver hur väl en organisation kan omvandla resurser till produkter och tjänster. I begreppet ingår både produktivitet och kvalitet, som båda är höga i en effektiv organisation.

Författare: Lennart Wikström, Cultimedia.