Remiss Utseende av styrelseledamöter i forskningsstiftelser som bildats med löntagarfondsmedel

KSLA har lämnat synpunkter på regeringspromemorian ”Utseende av styrelseledamöter i forskningsstiftelser som bildats med löntagarfondsmedel” (U2209/4255/F).


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Då de aktuella forskningsstiftelserna fungerar som mycket värdefulla komplement till den forskning som beslutas politiskt har vi stor sympati för förslaget att minska regeringens roll i
stiftelserna och öka näringslivets och vetenskapssamhällets inflytande. Dock, de genomgripande förändringar som skett av systemet för styrelsetillsättning under åren, som ett resultat av skiftande politisk majoritet, är inte bra, varför vi förordar såväl en rejäl avnämardiskussion som en bred politisk förankring innan ändringar görs.

/…/

Sammanfattningsvis är en grundligare genomgång och en bättre analys än den nu presenterade samt en längre remisstid än den givna, nödvändigt om potentialen i de stiftelser som bildats med löntagarfondsmedel skall kunna nyttjas fullt ut.