Skogsskötselkommitténs exkursion till Linköping 2016

Den 27 april 2016 gjorde Skogsskötselkommittén en exkursion till Linköpings kommun. Detta är rapporten.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Den svenska skogen är en nationell resurs med många olika användare. Det leder till skilda önskemål om hur skogen ska skötas och nyttjas. Inom ramen för samhällets regelverk och andra spelregler bestämmer skogsägaren själv hur skog och mark brukas. Skogsägarens drivkrafter och mål blir därmed avgörande för hur skogen sköts.

KSLA:s skogsskötselkommitté har bland annat som uppgift att belysa skogsskötselns betydelse för att nå olika mål för skogens användning. Kommittén har därför arrangerat exkursioner för att belysa hur skogsskötsel skiljer sig åt när olika mål och förutsättningar styr verksamheten.

Den 27 april 2016 företog kommittén en exkursion till Linköpings kommun. Där fick de ta del av två olika markägarkategoriers mål med avseende på virkesproduktion, rekreation, friluftsliv och landskapsbild. De besökte Lars Vikinge, privat skogsägare, och representanter för Linköpings kommunskogar.

Text: Patrik Ulvdal