Trämekanisk industri i en globaliserad värld – KSLA Nytt & noterat nr 2-2019

Ett globalt behov av klimatsmart byggande kombinerat med ökad urbanisering medför att efterfrågan på trävaror sannolikt kommer att öka. Samtidigt begränsar tillgången på skog möjligheterna att öka produktionen. Mot bakgrund av denna kluvna bild är en fortsatt strukturomvandling av branschen att vänta. Detta diskuterades vid ett seminarium hos KSLA den 9 april 2019.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sverige har historiskt sett haft en framgångsrik skogssektor. Den framtida konkurrenskraften för skogssektorn kommer att avgöras av möjligheter att ytterligare öka förädlingsgraden i produkterna och att fortsätta upprätthålla en produktivitet i världsklass. Det betyder att rekrytering av kompetenta personer till näringen, akademin och myndigheterna blir en fortsatt central uppgift och att kunskaps-och kompetensförsörjningen även fortsättningsvis blir kritiska frågor för skogssektorn. Det var en viktig utgångspunkt när KSLA år 2013 startade Kommittén för kunskaps- och kompetensförsörjning.

Inspelning från seminariet finns här: https://www.ksla.se/aktivitet/tramekanisk-industri-i-en-globaliserad-varld/