4D4F, EU-projekt som lyfter mjölkproduktionens digitalisering – KSLA Nytt & noterat nr 2-2019

Digital teknik och sensorer blir nödvändiga verktyg för att öka djurvälfärd och göra mjölkproduktionen mer hållbar. Men det går inte av sig själv. Det visar erfarenheterna från EU-projektet Data Driven Decisions for Farmers (4D4F) som genomförts med KSLA som svensk projektpartner.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information

I EU-projektet 4D4F har forskare, rådgivare, lantbrukare och leverantörer av sensorer och digital teknik från nio länder byggt ett nätverk med syftet att tillämpa den nya tekniken och därmed ge ett bättre beslutsstöd till lantbrukarna. Rent praktiskt har det inneburit att samla in fakta om sensorer för olika användningsområden. De finns nu tillgängliga i en databas som kan hämtas på projektets hemsida, https://4d4f.eu.

Projektet 4D4F (Data Driven Dairy Decisions for Farmers) var ett projekt inom EU:s ramprogram för forskning och innovation Horizon 2020 som pågick 2016–2019. Syftet med projektet var att bygga upp ett europeiskt nätverk för mjölkproducenter, leverantörer av sensorer och teknik för digitalt beslutsstöd, rådgivare och forskare för att stödja förbättrat beslutsfattande på gårdsnivå. Ett sådant nätverk kallas på EU-språk för Community of Practice (CoP). Målen var dels att bygga en fungerande modell för ett sådant nätverk, dels att ta fram en rad verktyg för att underlätta för medlemmarna att formulera problem, dels att ta fram och testa lösningar.