En skogsexkursion på temat äganderätt – KSLA Nytt & Noterat nr 3-2019

KSLA driver sedan två år tillbaka (från 2019) ett projekt med syftet ”ökad kunskap om den privata äganderätten och dess betydelse för att främja de areella näringarna till samhällets nytta”.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Projektet har hittills tagit fram ett skriftligt kunskapsunderlag samt arrangerat ett seminarium och två rundabordssamtal där jurister, näringsföreträdare, markägare och myndigheter deltagit.

Den 2 oktober 2019 genomförde projektgruppen en skogsexkursion för riksdagspolitiker och nyckelpersoner från miljö- och näringsdepartementen för att sprida erfarenheterna från projektarbetet samt fördjupa och konkretisera dialogen kring äganderätten med hjälp av ett antal skogsägare.

Målet för exkursionen var Sättraby i Roslagen, en levande by med aktivt jord- och skogsbruk. Det småbrutna landskapet är här präglat av mötet mellan människors strävan och naturens egen dynamik. I Norrtälje kommun ägs 80 procent av skogen av enskilda skogsägare. Gamla tiders bondeskogsbruk i kombination med det mosaikartade landskapet har bidragit till att här finns landets största täthet av nyckelbiotoper.