Dags för balans mellan viltet och skogs- och jordbruket på Barksätter – KSLA Nytt & Noterat nr 3/4-2020

Mary Francke-Gustafson donerade egendomen Barksätter i Sörmland till KSLA år 1983. Den 17 september 2020 bjöd Barksätters förvaltningsstyrelse in grannar och myndighetspersoner till en träff för att diskutera styrelsens förslag för att få bukt med den obalans mellan vilt och foder som råder på fastigheten och i dess omgivningar.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

I Sörmland har antalet klövviltarter ökat de senaste 20 åren, till exempel vildsvin, kronhjort och dovhjort. Det har också Barksätters egendom känt av. Särskilt dovhjorten har ställt till med stora problem för fastighetens jordbruksarrendator, men även skogarna har stora skador.

Nuläget är att betesskadorna i skogsföryngringarna och på åkermarken är mycket stora. Skogarna har successivt utvecklats mot kraftig grandominans och idag är fältskiktet obefintligt i många bestånd. Det finns dock undantag. Vid träffen den 17 september besökte vi ett bestånd med blandskog där det fanns gott om blåbärsris, ett bestånd som illustrerar en målbild för hur en stor del av Barksätter ska se ut på sikt.