Remiss: Skogsbruk och skador på samhällsfunktioner

KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över Skogsstyrelsens rapport Skogsbruk och skador på samhällsfunktioner (dnr 2020/1557). Yttrandet har särskilt fokus på skogsbrandfrågorna.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över Skogsstyrelsens rapport Skogsbruk och skador på samhällsfunktioner (dnr 2020/1557). Yttrandet har särskilt fokus på skogsbrandfrågorna.

Sammanfattning

KSLA vill föra fram följande generella synpunkter på dagens skogsbrandförsvar:

 • I Arbetsgrupp Brand (AG Brand) samverkar hela skogsnäringen, flera räddningstjänster, Skogsstyrelsen, MSB m fl. Utredningen föreslås ta del av AG Brands verksamhet.
 • Utöver förebyggande åtgärder mot skogsbrand är system för tidig upptäckt/larmning och därmed möjligheter till snabb släckning avgörande. I glest befolkade trakter är flygövervakning vid brandriskväder effektivt och måste vidmakthållas.
 • De kartsystem som skogsnäringen och räddningstjänsten använder bör löpande synkroniseras.
 • Såväl larmnings- som släckningsflyg är beroende av fungerande flygplatser och flygfält spridda över skogsbygderna för kort anflygning och effektiv tid i luften.
 • Senare års positiva utveckling av skogsbrandförsvaret bör ytterligare effektiviseras. Samverkan mellan brandförsvarsförbund och civilsamhällets brandsläckningsresurser behöver utvecklas.

KSLA:s syn på skötsel och förebyggande brandskydd:

 • Löv och våtmark kan skapa effektiva brandskyddszoner i första hand på fuktiga, våta och blöta marktyper.
 • På huvuddelen av skogsmarksarealen – skarpa, torra och friska marker – är barrträd huvudträdslag också i ett framtidsperspektiv med klimatförändring. Lövinslag med stamvis eller gruppvis ställda träd ingår ståndortsanpassat och med stor variation som miljöhänsyn i begränsad volym, detta utspridda löv har ringa effekt som skogsbrandskydd.
 • Eventuella behov av brandskyddszoner i anslutning till infrastruktur, bostadsområden, vägar, järnvägar m m bör hanteras situationsanpassat inom Skogsvårdslagen och Miljöbalken. Särskild lagstiftning bör undvikas.
 • Vid eventuella behov av särskild skyddsskog/skyddszon mot skogsbrand gäller full ersättningsrätt om pågående markanvändning (som skogsbruk) avsevärt försvåras.
 • Branschens satsningar på tillämpad forskning och utveckling spelar en viktig roll för kommunikation och kunskapsspridning till skogsägare, entreprenörer med flera berörda intressen.
 • KSLA ser behov av fortsatt kunskapsuppbyggnad för såväl det direkta skogsbrandförsvaret som för åtgärder i skogsskötseln som effektivt bidrar till ökat brandskydd.