Vad innebär EUs lagstiftning om skogsövervakning och skoglig planering i Sverige? – Aktuellt från KSLA nr 4-2024

EU-kommissionen presenterade ett förslag till lagstiftning om en övervakningsram för resilienta europeiska skogar i november 2023. Detta hybridseminarium arrangerades av KSLA och SLU för att presentera förslaget och läget i förhandlingarna, samt för att diskutera hur förslaget uppfattas av olika intressenter och hur det skulle kunna genomföras i Sverige.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

EU-kommissionens förslag till lagstiftning om en övervakningsram för resilienta europeiska skogar presenterades och diskuterades. Företrädarna för naturvården pekade särskilt ut möjligheterna med heltäckande kartering av skogar med höga naturvärden, medan skogsbruket pekade på risker med överdriven tilltro till kartor baserade på fjärranalys.

Marco Onida från EU-kommissionens miljödirektorat, redovisade förslagets tre huvudsakliga delar. Den första omfattar ett antal kartprodukter som kommissionen avser att ta fram med stöd av fjärranalysdata. Den andra innebär att länderna rapporterar uppgifter till kommissionen, i huvudsak grundläggande skogsstatistik av sådant slag som redan finns tillgänglig i flertalet länder inom unionen.

Representanter från regeringskansliet berättade om svenska regeringens syn på lagförslaget, samt om de pågående förhandlingarna inför beslut i ministerrådet. Samtidigt som regeringen anser att data av hög kvalitet är viktigt och att det är värdefullt att kunna jämföra data länder emellan, ifrågasätts flera delar av förslaget som uppfattas vara otillräckligt motiverade och underbyggda.

Från Finland och Österrike var två representanter inbjudna för att redovisa perspektiv på lagförslaget från sina respektive länder. Båda aktiva företrädare för pågående nationell skogsinventering i de båda länderna.

EU-parlamentarikern Emma Wiesner berättade att processen med största sannolikhet att dra ut på tiden och lagen kommer knappast att kunna antas förrän en god bit in på 2025.