Afrikansk svinpest för första gången i Sverige – KSLAT nr 3-2023

Afrikansk svinpest (ASF) har påvisats hos vildsvin i Sverige i Fagerstatrakten. En smittad zon med särskilda restriktioner har fastställts. Hittills har ungefär femtio vildsvinskadaver positiva för ASF-virus hittats, alla inom ett mindre område av den smittade zonen.


Biblioteket är stängt 30 april! Mer information
Mer information

Utbrottet och restriktionerna har stora konsekvenser för allmänheten i området liksom för skogs- och jordbruk på både lokal och nationell nivå.

ASF är en allvarlig virussjukdom som drabbar eurasiska vildsvin och grisar med svår sjuklighet (feber, aptitlöshet, blödningar, koordinationssvårigheter). Nästan 100 procent av infekterade djur dör inom en vecka efter insjuknande.

I Sverige har myndigheter och organisationer inom bland annat djurhälsa, jakt, jord- och skogsbruk sedan flera år regelbundet samarbetat för att förbereda inför ett eventuellt utbrott av ASF. Vi har samverkat, övat på utbrottssituationer och gjort planer för en eventuell bekämpning. Vi har också kunnat dra nytta av erfarenheter från den pågående epidemin i Europa genom nätverk för kunskapsuppbyggnad och forskningssamarbeten.