Förteckning över meddelanden från Stiftelsen Veterinärhistoriska museet i Skara


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Det svenska veterinärväsendet började utformas 1775, då landets första veterinärskola började sin verksamhet i Skara, och Veterinärhistoriska Museet tillkom i samband med 200-årsjubileet 1975. Därvid utnyttjades främst en mängd undervisningsmateriel och instrument som bevarats ända från den äldsta tiden vid Veterinärinrättningen i Skara samlingar som är unika eftersom de många krigen på kontinenten förstört mycket av andra tidiga veterinärskolors byggnader och föremål. Dessutom hade under flera decennier skett insamling i hela landet av intressant material, främst genom det 1949 inom Sveriges Veterinärförbund tillskapade Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning. Rådet har publicerat ca 120 meddelanden i Svensk Veterinärtidning. De 100 första av dessa, utkomna 1952–1990, har samlats i två volymer på totalt ca 900 s.

Veterinärhistoriska Museet är inrymt i den 1802 av Peter Hernquist uppförda huvudbyggnaden (sedan en äldre byggnad brunnit ned). Museet hade från början flera ägare och huvudmän, men efter en kort tid övertogs det av en stiftelse med Sveriges Lantbruksuniversitet och Sveriges Veterinärförbund som intressenter. Museet understöds ekonomiskt av Sveriges Lantbruksuniversitet, Skaraborgs läns landsting och Skara kommun. Besöksadressen är: Malmgatan 10, Skara. Telefonnummer: 0511-67 000.

Veterinärhistoriska Museet har sedan 1995 utgivit den serie Meddelanden, som förtecknas här. Minst två sådana Meddelanden distribueras varje år utan kostnad till medlemmarna i Föreningen Veterinärhistoriska Museets Vänner. Föreningen lämnar mycket betydelsefulla bidrag till museets verksamhet.