Förteckning över Sven L Janssons skrifter och artiklar m m

Förteckning över professor Sven L. Janssons skrifter, artiklar m m rörande växtodling, markvård o d.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Förteckning över hedersledamoten av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, förre professorn i växtnäringslära vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna Sven L. Janssons skrifter, artiklar m m.

Sven L. Jansson har bedrivit djup och grundläggande forskning rörande kvävets omsättning i marken.

Janssons stora passion gällde markvården. Han lade ner ett outtröttligt arbete på bördighetsförsök som belyste samspelet mellan odlingsåtgärder och naturgivna förutsättningar. Genom dem fick Sverige en plattform för studier av långsiktiga markprocesser. Utöver detta är markvårdsfrågorna representerade i ett stort antal uppsatser. I synnerhet mullfrågorna har penetrerats.

Sven L. Janssons publicering är mycket omfattande, sammanställningen omfattar mer än 300 titlar. Uppsatserna har genomgående bäring mot tillämpat jordbruk och naturvård.

Upprättad av Eva Tullgren 2001, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.